Remissvar

Här kan du ta del av de remissvar som VTI lämnat under innevarande och närmast föregående år. Om du vill ta del av äldre remissvar är du välkommen att kontakta oss.

2019-12-06
Promemorian Genomförande av ändringar i yrkesförar-direktivet

2019-11-28
Betänkandet Styrkraft i funktionshinderspolitiken, SOU 2019:23

2019-11-15
Promemorian Genomförande av energieffektiviseringsdirektivets bestämmelser om nationella energisparkrav för perioden 2021-2030

2019-10-30
Promemorian Fjärde järnvägspaketet

2019-10-30
SOU 2019:36, Skattelättnad för arbetsresor. En avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor

2019-10-25
Stockholms stads Handlingsplan för minskad spridning av mikroplast 2019-2024

2019-10-14
Boverkets rapport 2019:15. Nya krav på laddinfrastruktur för laddfordon

2019-10-01
Trafikverkets rapport. Längre lastbilar på det svenska vägnätet - för mer hållbara transporter

2019-09-27
Promemorian Sänkt skatt på drivmedel

2019-09-16
Utredningen Biojet för flyget, SOU 2019:11

2019-08-26
Analyser och utvärderingar för effektiv styrning (SOU 2018:79)

2019-08-12
Promemoria "Genomförande av EU-förordningen 2018/858

2019-06-12
Betänkandet En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6)

2019-06-12
Agenda 2030 och Svergie: Världens utmaning - världens möjlighet

2019-05-07
Promemorian Förslag om dataskyddsbestämmelser som komplementtering till propositionen Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

2019-02-15
Meddelande från kommissionen En ren jord åt alla - En europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi

2019-02-01
Promemorian Befrielse från koldioxid- och energiskatt i vissa fall och förändrad omräkning av skattesatserna för diesel och bensin

2019-01-21
Betänkandet Rätt att forska - Långsiktig reglering av forskningsdatabaser (SOU 2018:36)

2018-12-14
Utvecklingsplan för transportekonomi och kapacitetsanalys

2018-11-05
Särskilda persontransporter - moderniserad lagstiftning för ökad samordning (SOU 2018:58)

2018-10-15
Boverkets rapport 2018:22. Dokumentationssystem för byggprodukter och 2018:23 Klimatdeklaration av byggnader samt delbetänkandet SOU 2018:51 Resurseffektiv användning av byggmaterial

2018-09-13
Remiss Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2009:19) om användning av däck m.m. med anledning av att regeringen inför utökande krav på vinterdäck för tunga fordon

2018-08-28
Remiss SOU 2018:16, Vägen till självkörande fordon - introduktion

2018-08-16
Europeiska kommissionens och Europeiska rådets förslag till förordning (COM 2018/284) om fastställande av utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon

2018-08-14
EU-direktiv om ändring i motorfordonsförsäkringsdirektivet

2018-08-14
EU-kommissionens förslag COM (2018) 372-375, 383, 390 och 471-473

2018-06-19
Höjda och miljödifferentierade vägavgifter (Fi2018/01890/S2)

2018-05-03
Det nationella forskningsprogrammet om klimat - en forskningsagenda för programmets aktiviteter 2017-2026

2018-05-03
Forskning för ett integrerat och kunskapsbaserat hållbart samhällsbyggande: Forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande

2018-04-26
Promemoria om En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik

2018-04-16
Förslag till förordning om Eko-bonussystem

2018-04-16
Finansiering av infrastruktur med skatt eller avgift? (SOU 2018:13)

2018-01-30
Ansökan om tillstånd enligt 4 § 5 st Lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott samt dispens från Trafikförordningen (1998:1276). Ansökan om dispens från Trafikförordningen (1998:1276) 3 kap 1 § för utförande av prov på allmän väg

2018-01-29
Europeiska kommissionens förslag (KOM 2017/676) till fastställande av nya utsläppsnormer för koldioxid för nya personbilar och nya lätta nyttofordon

2018-01-26
Att främja gröna obligationer (SOU 2017:115)

2018-01-26
Lagrådsremissen

2018-01-16
SIS-remiss 16349 - Vägutrustning - Eftergivlighet hos bärare av vägutrustning

2018-01-12
Ändring av direktiv (2009/33/EU) om främjande av energieffektiva vägtransportfordon

2017-12-19
Regeringens promemoria Vinterdäckskrav för tunga vägfordon

2017-12-15
Trafikanalys rapport 2017:12 Ny målstyrning för trafiksäkerheten

2017-12-05
Regeringens promemoria Energimärkning

2017-11-29
Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029

2017-11-21
Europeiska kommissionens förslag till ändringar av direktivet om kombinerade transporter (92/106) inom ramen för mobilitetspaketet

2017-11-14
Förbättrade möjligheter att besluta om och verkställa vissa sanktioner på yrkestrafikområdet

2017-11-14
Riksbankens förslag till ny statistik över hushållens finansiella tillgångar och skulder

2017-11-14
Kompletterande promemoria till betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50)

2017-11-10
Europeiska kommissionens förslag till ändringar av bussförordningen (1073/2009) inom ramen för mobilitetspaketet

2017-10-25
Naturvårdsverkets Rapport 6772 om mikroplaster

2017-10-18
Promemorian Några frågor om alkolås

2017-10-13
Framställan om ändring i trafikförordningen (1988:1276) och i Vägtrafikförordningen (1995:137) för den kommunala organisationen för räddningstjänst under utbildning och höjd beredskap

2017-10-10
Transportstyrelsens rapport "Förares användning av kommunikationsutrustning under färd"

2017-08-30
Transportstyrelsens redovisning av uppdrag att följa upp genomförda reformer och utreda vissa aktuella frågor inom yrkestrafiken

2017-08-28
Promemorian Cykelregler

2017-08-20
TSF 2017:39 Konsekvensutredning av föreskrifter om tillstånd för försöksverksamhet med självkörande fordon

2017-08-16
Betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50)

2017-08-16
Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning (SOU 2017:10)

2017-07-11
Departementspromemorian Körkortslån

2017-07-11
Betänkandet Meddelarskyddslagen - fler verksamheter med stärkt meddelarskydd (SOU 2017:41)

2017-06-27
Utredningen för cirkulär ekonomis betänkande: Från värdekedja till värdecykel - så får Sverige en mer cirkulär ekonomi (SOU 2017:22)

2017-06-19
Europeiska kommissionens förslag inom ramen för sitt mobilitetspaket

2017-06-19
Ny målstyrning för transportpolitiken, Trafikanalys rapport 2017:1

2017-06-15
Finansiering av infrastruktur med privat kapital? SOU 2017:13

2017-05-12
Komplettering till promemorian Nya dimensioner och vikter för vissa vägfordon

2017-04-21
Kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/757 om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter

2017-04-18
Promemorian Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle

2017-04-03
Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon

2017-03-27
Promemorian Mer ändamålsenliga ansvarsregler vid överträdelser av bestämmelserna om cabotagetransporter

2017-03-27
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av direktiv 2003/87/EG för att förlänga nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet och förbereda för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021

2017-03-13
Transportstyrelsens rapport Miljözoner för lätta fordon

2017-03-10
Taxiutredningens betänkande Taxi och samåkning - idag, i morgon och i övermorgon (SOU 2016:86)

2017-02-27
Nya dimensioner och vikter för vissa vägfordon

2017-02-27
Ansvaret för tillsyn över lagen och förordningen om krav på installationer för alternativa drivmedel

2017-02-27
Betänkandet En svensk flygskatt, SOU 2016:83

2017-02-08
STRADA - Transportstyrelsens olycksdatabas (Ds 2016:20)

2017-01-16
Framställan om ändring av förordning om intelligenta transportsystem vid vägtransporter

2016-12-13
En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle - Myndigheten för delaktighets förslag på struktur för genomförande, uppföljning och inriktning inom funktionshindersområdet

2016-11-07
Framställan om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.

2016-11-07
Transportstyrelsens nya föreskrifter rörande besiktningspaket

2016-11-07
Betänkandet Internationella säkerhetsrätter i järnvägsfordon m m - järnvägsprotokollet (SOU 2016:43)

2016-10-17
Säkerhetspolisens begäran om ändringar i trafikförordningen (1998:1286) - om vissa undantag för personal vid Säkerhetspolisen när de vidtar en skyddsåtgärd i en sådan verksamhet som anges i 4§ förordningen (2014:1103) instruktion för Säkerhetspolis

2016-10-19
Delbetänkandet från Miljömålsberedningen med förslag om en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige, SOU 2016:47

2016-09-20
Strategi för Fossilbränslefritt Stockholm 2040

2016-09-12
Genomförande av direktivet (2014/94/EU) - utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen

2016-09-08
Transportstyrelsens uppdrag att utreda möjligheten att tillåta längre bussar i kollektiv- och linjetrafik

2016-09-08
Rapporten mer flyg och bostäder - den statlige samordnaren av flygkapacitet och bostäder i Stockholmsområdet

2016-08-15
Betänkandet Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon (SOU 2016:33)

2016-07-26
Förslag till svenska bestämmelser för invasiva främmande arter

2016-06-30
Vägen till självkörande fordon - försöksverksamhet. SOU 2016:28

2016-06-08
Delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om ett klimatpolitiskt ramverk inklusive långsiktigt klimatmål

2016-05-26
Framställan om ändring i yrkestrafiklagen (2012:210), yrkestrafikförordningen (2012:237) och förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

2016-05-23
Transportstyrelsens föreskrifter om fordonstekniska krav på fordonståg med en bruttovikt över 60 ton

2016-05-16
Uppdrag om regler för trafikskolor och förarutbildare

2016-05-11
Förslag till förordning om elbusspremie

2016-04-21
Transportstyrelsens föreskrifter om trafikskolor

2016-04-15
Framställan om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m m

2016-04-04
Underlag inför beslut om riktlinjer för forskning och innovation på energiområdet för perioden 2017-2020

2016-03-24
Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning, regler och administrativa åtgärder avseende tillgänglighetskrav för produkter och tjänster

2016-03-24
Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3)

2016-03-18
Regeringskansliets promemoria Sänkt skatt på biodrivmedel

2016-02-25
Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringenför perioden 2018-2029

2016-02-10
Utredning om införlivande av EU:s besiktningspaket

2016-02-03
Genomförande av direktivet (2014/94/EU) om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen

Senast uppdaterad: