Remissvar

Här kan du ta del av de remissvar som VTI lämnat under innevarande och närmast föregående år. Om du vill ta del av äldre remissvar är du välkommen att kontakta oss.

2021

2021-11-30
Promemorian Skärpt miljöstyrning i bonus–malus-systemet Pdf, 86.4 kB. (Pdf, 86.4 kB)

2021-11-12
Vägen mot fossiloberoende jordbruk, SOU 2021:67 Pdf, 13.2 kB. (Pdf, 13.2 kB)

2021-11-02
Promemoria Klimatdeklarationer Pdf, 95 kB. (Pdf, 95 kB)

2021-10-28
Promemoria genomförandet av mobilitetspaketet Pdf, 75.7 kB. (Pdf, 75.7 kB)

2021-10-15
Promemoria om förordningen om stöd till regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter Pdf, 142.3 kB. (Pdf, 142.3 kB)

2021-09-24
Betänkandet Kontroller på väg (SOU 2021:31) Pdf, 84.2 kB. (Pdf, 84.2 kB)

2021-09-15
Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom unionen samt om ändring av beslut (EU) 2015/1814 och förordning (EU) 2015/757 Pdf, 81 kB. (Pdf, 81 kB)

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG avseende luftfart Pdf, 81 kB. (Pdf, 81 kB)

2021-09-15
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2019/631 om normer för koldioxidutsläpp för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon Pdf, 132.9 kB. (Pdf, 132.9 kB)

2021-09-13
Betänkandet Stärkt planering för en hållbar utveckling (SOU 2021:23) Pdf, 95.1 kB. (Pdf, 95.1 kB)

2021-09-09
Förslag till Energiskattedirektiv Pdf, 83.4 kB. (Pdf, 83.4 kB)

2021-09-06
Betänkandet Utfasningsutredningen (SOU 2021:48) Pdf, 131.9 kB. (Pdf, 131.9 kB)

2021-09-06
Promemoria Tillgång till information om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp vid marknadsföring av nya personbilar Pdf, 15.2 kB. (Pdf, 15.2 kB)

2021-08-27
Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter till följd av regeringsuppdrag om att förhindra fusk vid förarprov och illegal utbildningsverksamhet m.m. Pdf, 74.5 kB. (Pdf, 74.5 kB)

2021-08-25
EU-kommissionens förslag FuelEU Maritime Pdf, 74.1 kB. (Pdf, 74.1 kB)

2021-08-25
EU-kommissionens förslag ReFuelEU Aviation Pdf, 117.2 kB. (Pdf, 117.2 kB)

2021-08-25
EU-kommissionens förslag till ändring av direktiv (2014/94/EU) om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen Pdf, 86.5 kB. (Pdf, 86.5 kB)

2021-06-22
Promemoria Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster Pdf, 15.6 kB. (Pdf, 15.6 kB)

2021-06-03
Förslag till ändringar av Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott Pdf, 84.3 kB. (Pdf, 84.3 kB)

2021-06-03
Motorfordonspooler – på väg mot ökad delning av motorfordon (SOU 2020:22) Pdf, 133.4 kB. (Pdf, 133.4 kB)

2021-05-20
Havet och människan (SOU 2020:83) Pdf, 129.7 kB. (Pdf, 129.7 kB)

2021-04-14
Promemorian Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel för 2022 Pdf, 76 kB. (Pdf, 76 kB)

2021-03-18
Naturvårdsverkets förslag till revideringar av miljöledningsförordningen Pdf, 13.1 kB. (Pdf, 13.1 kB)

2021-03-10
Öppna data-utredningens slutbetänkande ”Avgifter för information i elektronisk form” (SOU 2020:82) Pdf, 53.7 kB. (Pdf, 53.7 kB)

2021-03-10
Förslag till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2021:XX) om egenskapskrav för vägar, gator, spårvägar och tunnelbanor (byggregler) Pdf, 84.9 kB. (Pdf, 84.9 kB)

2021-03-01
Transportstyrelsens promemoria Säkerhetshöjande åtgärder vid arbete på och vid väg Pdf, 101 kB. (Pdf, 101 kB)

2021-02-26
Transportstyrelsens promemoria Utredning av säkerhetshöjande åtgärder för korta dragbilar Pdf, 78.4 kB. (Pdf, 78.4 kB)

2021-02-16
Promemorian Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation Pdf, 129.5 kB. (Pdf, 129.5 kB)

2021-01-29
Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2022–2033 och 2022–2037 Pdf, 314.8 kB. (Pdf, 314.8 kB)

2021-01-21
Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdrag om åtgärder mot fusk vid förarprov och illegal utbildningsverksamhet Pdf, 130.4 kB. (Pdf, 130.4 kB)

2021-01-15
Boverkets rapport (2020:18) Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur utifrån uppdraget att utreda konsekvenserna av ändrade kravnivåer på laddinfrastruktur för elfordon i byggreglerna Pdf, 105.4 kB. (Pdf, 105.4 kB)

2020-12-03
Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:92) om försök med automatiserade fordon Pdf, 29.7 kB. (Pdf, 29.7 kB)

2020-11-24
Promemorian Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus–malus-systemet Pdf, 114.6 kB. (Pdf, 114.6 kB)

2020-11-23
Promemorian Justerad beräkning av bilförmån Pdf, 25.8 kB. (Pdf, 25.8 kB)

2020-10-16
Promemorian Lättnader vid stöd genom nedsatt energiskatt med anledning av covid-19-pandemin Pdf, 25.9 kB. (Pdf, 25.9 kB)

2020-09-30
Betänkandet SOU 2020:18 Framtidens järnvägsunderhåll Pdf, 355.4 kB. (Pdf, 355.4 kB)

2020-09-30
Betänkandet (SOU 2020:25) av Utredningen om ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige Pdf, 177.7 kB. (Pdf, 177.7 kB)

2020-09-30
Promemorian Klimatbonusbilar ska vara registrerade i fem år Pdf, 100.5 kB. (Pdf, 100.5 kB)

2020-09-24
Promemorian Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel Pdf, 104.4 kB. (Pdf, 104.4 kB)

2020-08-18
Naturvårdsverkets förslag på jakttider Pdf, 25.5 kB. (Pdf, 25.5 kB)

2020-06-18
PM – ändring av trafikförordningen avseende största tillåtna längd för fordon med aerodynamiska förarhytter Pdf, 58.7 kB. (Pdf, 58.7 kB)

2020-06-18
Naturvårdsverkets och Statskontorets rapporter Översyn av åtgärdsprogram för luftkvalitet Pdf, 410.2 kB. (Pdf, 410.2 kB)

2020-05-25
Skatteverkets promemoria Förmånligare villkor för återbetalning av fordonsskatt för husbilar vid avställning Pdf, 109.4 kB. (Pdf, 109.4 kB)

2020-02-28
Hållbar slamhantering (SOU 2020:3) Pdf, 146.8 kB. (Pdf, 146.8 kB)

2020-01-14
Förslag till uppdaterad förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor Pdf, 177.7 kB. (Pdf, 177.7 kB)

2019-12-06
Promemorian Genomförande av ändringar i yrkesförar-direktivet Pdf, 1.4 MB. (Pdf, 1.4 MB)

2019-11-28
Betänkandet Styrkraft i funktionshinderspolitiken, SOU 2019:23 Pdf, 528.9 kB. (Pdf, 528.9 kB)

2019-11-15
Promemorian Genomförande av energieffektiviseringsdirektivets bestämmelser om nationella energisparkrav för perioden 2021-2030 Pdf, 549.5 kB. (Pdf, 549.5 kB)

2019-10-30
Promemorian Fjärde järnvägspaketet Pdf, 1.3 MB. (Pdf, 1.3 MB)

2019-10-30
SOU 2019:36, Skattelättnad för arbetsresor. En avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor Pdf, 1.3 MB. (Pdf, 1.3 MB)

2019-10-25
Stockholms stads Handlingsplan för minskad spridning av mikroplast 2019-2024 Pdf, 1.9 MB. (Pdf, 1.9 MB)

2019-10-14
Boverkets rapport 2019:15. Nya krav på laddinfrastruktur för laddfordon Pdf, 335.1 kB. (Pdf, 335.1 kB)

2019-10-01
Trafikverkets rapport. Längre lastbilar på det svenska vägnätet - för mer hållbara transporter Pdf, 687.7 kB. (Pdf, 687.7 kB)

2019-09-27
Promemorian Sänkt skatt på drivmedel Pdf, 960.8 kB. (Pdf, 960.8 kB)

2019-09-16
Utredningen Biojet för flyget, SOU 2019:11 Pdf, 1.1 MB. (Pdf, 1.1 MB)

2019-08-26
Analyser och utvärderingar för effektiv styrning (SOU 2018:79) Pdf, 1.1 MB. (Pdf, 1.1 MB)

2019-08-12
Promemoria "Genomförande av EU-förordningen 2018/858 Pdf, 148.1 kB. (Pdf, 148.1 kB)

2019-06-12
Betänkandet En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6) Pdf, 2.3 MB. (Pdf, 2.3 MB)

2019-06-12
Agenda 2030 och Svergie: Världens utmaning - världens möjlighet Pdf, 615.9 kB. (Pdf, 615.9 kB)

2019-05-07 Pdf, 162.5 kB. (Pdf, 162.5 kB)
Promemorian Förslag om dataskyddsbestämmelser som komplementtering till propositionen Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Pdf, 162.5 kB. (Pdf, 162.5 kB)

2019-02-15
Meddelande från kommissionen En ren jord åt alla - En europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi Pdf, 1.5 MB. (Pdf, 1.5 MB)

2019-02-01
Promemorian Befrielse från koldioxid- och energiskatt i vissa fall och förändrad omräkning av skattesatserna för diesel och bensin Pdf, 676.4 kB. (Pdf, 676.4 kB)

2019-01-21
Betänkandet Rätt att forska - Långsiktig reglering av forskningsdatabaser (SOU 2018:36) Pdf, 157 kB. (Pdf, 157 kB)

2018-12-14
Utvecklingsplan för transportekonomi och kapacitetsanalys Pdf, 1.3 MB. (Pdf, 1.3 MB)

2018-11-05
Särskilda persontransporter - moderniserad lagstiftning för ökad samordning (SOU 2018:58) Pdf, 920.6 kB. (Pdf, 920.6 kB)

2018-10-15
Boverkets rapport 2018:22. Dokumentationssystem för byggprodukter och 2018:23 Klimatdeklaration av byggnader samt delbetänkandet SOU 2018:51 Resurseffektiv användning av byggmaterial Pdf, 170.4 kB. (Pdf, 170.4 kB)

2018-09-13
Remiss Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2009:19) om användning av däck m.m. med anledning av att regeringen inför utökande krav på vinterdäck för tunga fordon Pdf, 196.1 kB. (Pdf, 196.1 kB)

2018-08-28
Remiss SOU 2018:16, Vägen till självkörande fordon - introduktion Pdf, 2.8 MB. (Pdf, 2.8 MB)

2018-08-16
Europeiska kommissionens och Europeiska rådets förslag till förordning (COM 2018/284) om fastställande av utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon Pdf, 1.5 MB. (Pdf, 1.5 MB)

2018-08-14
EU-direktiv om ändring i motorfordonsförsäkringsdirektivet Pdf, 147.4 kB. (Pdf, 147.4 kB)

2018-08-14
EU-kommissionens förslag COM (2018) 372-375, 383, 390 och 471-473 Pdf, 150.1 kB. (Pdf, 150.1 kB)

2018-06-19
Höjda och miljödifferentierade vägavgifter (Fi2018/01890/S2) Pdf, 524.5 kB. (Pdf, 524.5 kB)

2018-05-03
Det nationella forskningsprogrammet om klimat - en forskningsagenda för programmets aktiviteter 2017-2026 Pdf, 2.5 MB. (Pdf, 2.5 MB)

2018-05-03
Forskning för ett integrerat och kunskapsbaserat hållbart samhällsbyggande: Forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande Pdf, 1.8 MB. (Pdf, 1.8 MB)

2018-04-26
Promemoria om En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik Pdf, 974.7 kB. (Pdf, 974.7 kB)

2018-04-16
Förslag till förordning om Eko-bonussystem Pdf, 563.8 kB. (Pdf, 563.8 kB)

2018-04-16
Finansiering av infrastruktur med skatt eller avgift? (SOU 2018:13) Pdf, 231.3 kB. (Pdf, 231.3 kB)

2018-01-30
Ansökan om tillstånd enligt 4 § 5 st Lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott samt dispens från Trafikförordningen (1998:1276). Ansökan om dispens från Trafikförordningen (1998:1276) 3 kap 1 § för utförande av prov på allmän väg Pdf, 735.2 kB. (Pdf, 735.2 kB)

2018-01-29
Europeiska kommissionens förslag (KOM 2017/676) till fastställande av nya utsläppsnormer för koldioxid för nya personbilar och nya lätta nyttofordon Pdf, 1.6 MB. (Pdf, 1.6 MB)

2018-01-26
Att främja gröna obligationer (SOU 2017:115) Pdf, 150.8 kB. (Pdf, 150.8 kB)

2018-01-26
Lagrådsremissen Pdf, 151.4 kB. (Pdf, 151.4 kB)

2018-01-16
SIS-remiss 16349 - Vägutrustning - Eftergivlighet hos bärare av vägutrustning Pdf, 1.2 MB. (Pdf, 1.2 MB)

2018-01-12
Ändring av direktiv (2009/33/EU) om främjande av energieffektiva vägtransportfordon Pdf, 591 kB. (Pdf, 591 kB)

2017-12-19
Regeringens promemoria Vinterdäckskrav för tunga vägfordon Pdf, 1.9 MB. (Pdf, 1.9 MB)

2017-12-15
Trafikanalys rapport 2017:12 Ny målstyrning för trafiksäkerheten Pdf, 1.7 MB. (Pdf, 1.7 MB)

2017-12-05
Regeringens promemoria Energimärkning Pdf, 996 kB. (Pdf, 996 kB)

2017-11-29
Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 Pdf, 4 MB. (Pdf, 4 MB)

2017-11-21
Europeiska kommissionens förslag till ändringar av direktivet om kombinerade transporter (92/106) inom ramen för mobilitetspaketet Pdf, 165.4 kB. (Pdf, 165.4 kB)

2017-11-14
Förbättrade möjligheter att besluta om och verkställa vissa sanktioner på yrkestrafikområdet Pdf, 155.4 kB. (Pdf, 155.4 kB)

2017-11-14
Riksbankens förslag till ny statistik över hushållens finansiella tillgångar och skulder Pdf, 310.7 kB. (Pdf, 310.7 kB)

2017-11-14
Kompletterande promemoria till betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) Pdf, 170.6 kB. (Pdf, 170.6 kB)

2017-11-10
Europeiska kommissionens förslag till ändringar av bussförordningen (1073/2009) inom ramen för mobilitetspaketet Pdf, 160.8 kB. (Pdf, 160.8 kB)

2017-10-25
Naturvårdsverkets Rapport 6772 om mikroplaster Pdf, 1.5 MB. (Pdf, 1.5 MB)

2017-10-18
Promemorian Några frågor om alkolås Pdf, 901.7 kB. (Pdf, 901.7 kB)

2017-10-13
Framställan om ändring i trafikförordningen (1988:1276) och i Vägtrafikförordningen (1995:137) för den kommunala organisationen för räddningstjänst under utbildning och höjd beredskap Pdf, 176.1 kB. (Pdf, 176.1 kB)

2017-10-10
Transportstyrelsens rapport "Förares användning av kommunikationsutrustning under färd" Pdf, 1.6 MB. (Pdf, 1.6 MB)

2017-08-30
Transportstyrelsens redovisning av uppdrag att följa upp genomförda reformer och utreda vissa aktuella frågor inom yrkestrafiken Pdf, 642.2 kB. (Pdf, 642.2 kB)

2017-08-28
Promemorian Cykelregler Pdf, 1 MB. (Pdf, 1 MB)

2017-08-20
TSF 2017:39 Konsekvensutredning av föreskrifter om tillstånd för försöksverksamhet med självkörande fordon Pdf, 967 kB. (Pdf, 967 kB)

2017-08-16
Betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) Pdf, 412.4 kB. (Pdf, 412.4 kB)

2017-08-16
Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning (SOU 2017:10) Pdf, 486.2 kB. (Pdf, 486.2 kB)

2017-07-11
Departementspromemorian Körkortslån Pdf, 149.3 kB. (Pdf, 149.3 kB)

2017-07-11
Betänkandet Meddelarskyddslagen - fler verksamheter med stärkt meddelarskydd (SOU 2017:41) Pdf, 157.5 kB. (Pdf, 157.5 kB)

2017-06-27
Utredningen för cirkulär ekonomis betänkande: Från värdekedja till värdecykel - så får Sverige en mer cirkulär ekonomi (SOU 2017:22) Pdf, 1.7 MB. (Pdf, 1.7 MB)

2017-06-19
Europeiska kommissionens förslag inom ramen för sitt mobilitetspaket Pdf, 158.5 kB. (Pdf, 158.5 kB)

2017-06-19
Ny målstyrning för transportpolitiken, Trafikanalys rapport 2017:1 Pdf, 158.5 kB. (Pdf, 158.5 kB)

2017-06-15
Finansiering av infrastruktur med privat kapital? SOU 2017:13 Pdf, 1.4 MB. (Pdf, 1.4 MB)

2017-05-12
Komplettering till promemorian Nya dimensioner och vikter för vissa vägfordon Pdf, 153.2 kB. (Pdf, 153.2 kB)

2017-04-21
Kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/757 om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter Pdf, 172.8 kB. (Pdf, 172.8 kB)

2017-04-18
Promemorian Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle Pdf, 1.3 MB. (Pdf, 1.3 MB)

2017-04-03
Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon Pdf, 23 kB. (Pdf, 23 kB)

2017-03-27
Promemorian Mer ändamålsenliga ansvarsregler vid överträdelser av bestämmelserna om cabotagetransporter Pdf, 21 kB. (Pdf, 21 kB)

2017-03-27
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av direktiv 2003/87/EG för att förlänga nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet och förbereda för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021 Pdf, 21.3 kB. (Pdf, 21.3 kB)

2017-03-13
Transportstyrelsens rapport Miljözoner för lätta fordon Pdf, 1.2 MB. (Pdf, 1.2 MB)

2017-03-10
Taxiutredningens betänkande Taxi och samåkning - idag, i morgon och i övermorgon (SOU 2016:86) Pdf, 120.1 kB. (Pdf, 120.1 kB)

2017-02-27
Nya dimensioner och vikter för vissa vägfordon Pdf, 147.3 kB. (Pdf, 147.3 kB)

2017-02-27
Ansvaret för tillsyn över lagen och förordningen om krav på installationer för alternativa drivmedel Pdf, 157.1 kB. (Pdf, 157.1 kB)

2017-02-27
Betänkandet En svensk flygskatt, SOU 2016:83 Pdf, 1.3 MB. (Pdf, 1.3 MB)

2017-02-08
STRADA - Transportstyrelsens olycksdatabas (Ds 2016:20) Pdf, 769.4 kB. (Pdf, 769.4 kB)

2017-01-16
Framställan om ändring av förordning om intelligenta transportsystem vid vägtransporter Pdf, 210.5 kB. (Pdf, 210.5 kB)

2016-12-13
En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle - Myndigheten för delaktighets förslag på struktur för genomförande, uppföljning och inriktning inom funktionshindersområdet Pdf, 2.1 MB. (Pdf, 2.1 MB)

2016-11-07
Framställan om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. Pdf, 151.5 kB. (Pdf, 151.5 kB)

2016-11-07
Transportstyrelsens nya föreskrifter rörande besiktningspaket Pdf, 203 kB. (Pdf, 203 kB)

2016-11-07
Betänkandet Internationella säkerhetsrätter i järnvägsfordon m m - järnvägsprotokollet (SOU 2016:43) Pdf, 154.8 kB. (Pdf, 154.8 kB)

2016-10-17
Säkerhetspolisens begäran om ändringar i trafikförordningen (1998:1286) - om vissa undantag för personal vid Säkerhetspolisen när de vidtar en skyddsåtgärd i en sådan verksamhet som anges i 4§ förordningen (2014:1103) instruktion för Säkerhetspolis Pdf, 260.3 kB. (Pdf, 260.3 kB)

2016-10-19
Delbetänkandet från Miljömålsberedningen med förslag om en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige, SOU 2016:47 Pdf, 687.4 kB. (Pdf, 687.4 kB)

2016-09-20
Strategi för Fossilbränslefritt Stockholm 2040 Pdf, 199.5 kB. (Pdf, 199.5 kB)

2016-09-12
Genomförande av direktivet (2014/94/EU) - utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen Pdf, 72.4 kB. (Pdf, 72.4 kB)

2016-09-08
Transportstyrelsens uppdrag att utreda möjligheten att tillåta längre bussar i kollektiv- och linjetrafik Pdf, 81 kB. (Pdf, 81 kB)

2016-09-08
Rapporten mer flyg och bostäder - den statlige samordnaren av flygkapacitet och bostäder i Stockholmsområdet Pdf, 123.7 kB. (Pdf, 123.7 kB)

2016-08-15
Betänkandet Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon (SOU 2016:33) Pdf, 2.3 MB. (Pdf, 2.3 MB)

2016-07-26
Förslag till svenska bestämmelser för invasiva främmande arter Pdf, 140.2 kB. (Pdf, 140.2 kB)

2016-06-30
Vägen till självkörande fordon - försöksverksamhet. SOU 2016:28 Pdf, 1.1 MB. (Pdf, 1.1 MB)

2016-06-08
Delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om ett klimatpolitiskt ramverk inklusive långsiktigt klimatmål Pdf, 2.6 MB. (Pdf, 2.6 MB)

2016-05-26
Framställan om ändring i yrkestrafiklagen (2012:210), yrkestrafikförordningen (2012:237) och förordningen (2001:650) om vägtrafikregister Pdf, 192.5 kB. (Pdf, 192.5 kB)

2016-05-23
Transportstyrelsens föreskrifter om fordonstekniska krav på fordonståg med en bruttovikt över 60 ton Pdf, 1.2 MB. (Pdf, 1.2 MB)

2016-05-16
Uppdrag om regler för trafikskolor och förarutbildare Pdf, 820.7 kB. (Pdf, 820.7 kB)

2016-05-11
Förslag till förordning om elbusspremie Pdf, 1.3 MB. (Pdf, 1.3 MB)

2016-04-21
Transportstyrelsens föreskrifter om trafikskolor Pdf, 129.5 kB. (Pdf, 129.5 kB)

2016-04-15
Framställan om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m m Pdf, 182.9 kB. (Pdf, 182.9 kB)

2016-04-04
Underlag inför beslut om riktlinjer för forskning och innovation på energiområdet för perioden 2017-2020 Pdf, 3.2 MB. (Pdf, 3.2 MB)

2016-03-24
Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning, regler och administrativa åtgärder avseende tillgänglighetskrav för produkter och tjänster Pdf, 206.3 kB. (Pdf, 206.3 kB)

2016-03-24
Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) Pdf, 2.5 MB. (Pdf, 2.5 MB)

2016-03-18
Regeringskansliets promemoria Sänkt skatt på biodrivmedel Pdf, 136 kB. (Pdf, 136 kB)

2016-02-25
Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringenför perioden 2018-2029 Pdf, 117.7 kB. (Pdf, 117.7 kB)

2016-02-10
Utredning om införlivande av EU:s besiktningspaket Pdf, 369.9 kB. (Pdf, 369.9 kB)

2016-02-03
Genomförande av direktivet (2014/94/EU) om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen Pdf, 262.5 kB. (Pdf, 262.5 kB)

Senast uppdaterad: