Remissvar

Här kan du ta del av de remissvar som VTI lämnat under innevarande och närmast föregående år. Om du vill ta del av äldre remissvar är du välkommen att kontakta oss.

2021

2021-06-22
Promemoria Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster (pdf) , 16 kB.

2021-06-03
Förslag till ändringar av Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott (pdf) , 84 kB.

2021-06-03
Motorfordonspooler – på väg mot ökad delning av motorfordon (SOU 2020:22) (pdf) , 133 kB.

2021-05-20
Havet och människan (SOU 2020:83) (pdf) , 130 kB.

2021-04-14
Promemorian Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel för 2022 (pdf) , 76 kB.

2021-03-18
Naturvårdsverkets förslag till revideringar av miljöledningsförordningen (pdf) , 13 kB.

2021-03-10
Öppna data-utredningens slutbetänkande ”Avgifter för information i elektronisk form” (SOU 2020:82) (pdf) , 54 kB.

2021-03-10
Förslag till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2021:XX) om egenskapskrav för vägar, gator, spårvägar och tunnelbanor (byggregler) (pdf) , 85 kB.

2021-03-01
Transportstyrelsens promemoria Säkerhetshöjande åtgärder vid arbete på och vid väg (pdf) , 101 kB.

2021-02-26
Transportstyrelsens promemoria Utredning av säkerhetshöjande åtgärder för korta dragbilar (pdf) , 78 kB.

2021-02-16
Promemorian Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation (pdf) , 130 kB.

2021-01-29
Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2022–2033 och 2022–2037 (pdf) , 315 kB.

2021-01-21
Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdrag om åtgärder mot fusk vid förarprov och illegal utbildningsverksamhet (pdf) , 130 kB.

2021-01-15
Boverkets rapport (2020:18) Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur utifrån uppdraget att utreda konsekvenserna av ändrade kravnivåer på laddinfrastruktur för elfordon i byggreglerna (pdf) , 105 kB.

2019-12-06
Promemorian Genomförande av ändringar i yrkesförar-direktivet , 1 MB.

2019-11-28
Betänkandet Styrkraft i funktionshinderspolitiken, SOU 2019:23 , 529 kB.

2019-11-15
Promemorian Genomförande av energieffektiviseringsdirektivets bestämmelser om nationella energisparkrav för perioden 2021-2030 , 549 kB.

2019-10-30
Promemorian Fjärde järnvägspaketet , 1 MB.

2019-10-30
SOU 2019:36, Skattelättnad för arbetsresor. En avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor , 1 MB.

2019-10-25
Stockholms stads Handlingsplan för minskad spridning av mikroplast 2019-2024 , 2 MB.

2019-10-14
Boverkets rapport 2019:15. Nya krav på laddinfrastruktur för laddfordon , 335 kB.

2019-10-01
Trafikverkets rapport. Längre lastbilar på det svenska vägnätet - för mer hållbara transporter , 688 kB.

2019-09-27
Promemorian Sänkt skatt på drivmedel , 961 kB.

2019-09-16
Utredningen Biojet för flyget, SOU 2019:11 , 1 MB.

2019-08-26
Analyser och utvärderingar för effektiv styrning (SOU 2018:79) , 1 MB.

2019-08-12
Promemoria "Genomförande av EU-förordningen 2018/858 , 148 kB.

2019-06-12
Betänkandet En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6) , 2 MB.

2019-06-12
Agenda 2030 och Svergie: Världens utmaning - världens möjlighet , 616 kB.

2019-05-07 , 162 kB.
Promemorian Förslag om dataskyddsbestämmelser som komplementtering till propositionen Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning , 162 kB.

2019-02-15
Meddelande från kommissionen En ren jord åt alla - En europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi , 1 MB.

2019-02-01
Promemorian Befrielse från koldioxid- och energiskatt i vissa fall och förändrad omräkning av skattesatserna för diesel och bensin , 676 kB.

2019-01-21
Betänkandet Rätt att forska - Långsiktig reglering av forskningsdatabaser (SOU 2018:36) , 157 kB.

2018-12-14
Utvecklingsplan för transportekonomi och kapacitetsanalys , 1 MB.

2018-11-05
Särskilda persontransporter - moderniserad lagstiftning för ökad samordning (SOU 2018:58) , 921 kB.

2018-10-15
Boverkets rapport 2018:22. Dokumentationssystem för byggprodukter och 2018:23 Klimatdeklaration av byggnader samt delbetänkandet SOU 2018:51 Resurseffektiv användning av byggmaterial , 170 kB.

2018-09-13
Remiss Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2009:19) om användning av däck m.m. med anledning av att regeringen inför utökande krav på vinterdäck för tunga fordon , 196 kB.

2018-08-28
Remiss SOU 2018:16, Vägen till självkörande fordon - introduktion , 3 MB.

2018-08-16
Europeiska kommissionens och Europeiska rådets förslag till förordning (COM 2018/284) om fastställande av utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon , 1 MB.

2018-08-14
EU-direktiv om ändring i motorfordonsförsäkringsdirektivet , 147 kB.

2018-08-14
EU-kommissionens förslag COM (2018) 372-375, 383, 390 och 471-473 , 150 kB.

2018-06-19
Höjda och miljödifferentierade vägavgifter (Fi2018/01890/S2) , 525 kB.

2018-05-03
Det nationella forskningsprogrammet om klimat - en forskningsagenda för programmets aktiviteter 2017-2026 , 2 MB.

2018-05-03
Forskning för ett integrerat och kunskapsbaserat hållbart samhällsbyggande: Forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande , 2 MB.

2018-04-26
Promemoria om En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik , 975 kB.

2018-04-16
Förslag till förordning om Eko-bonussystem , 564 kB.

2018-04-16
Finansiering av infrastruktur med skatt eller avgift? (SOU 2018:13) , 231 kB.

2018-01-30
Ansökan om tillstånd enligt 4 § 5 st Lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott samt dispens från Trafikförordningen (1998:1276). Ansökan om dispens från Trafikförordningen (1998:1276) 3 kap 1 § för utförande av prov på allmän väg , 735 kB.

2018-01-29
Europeiska kommissionens förslag (KOM 2017/676) till fastställande av nya utsläppsnormer för koldioxid för nya personbilar och nya lätta nyttofordon , 2 MB.

2018-01-26
Att främja gröna obligationer (SOU 2017:115) , 151 kB.

2018-01-26
Lagrådsremissen , 151 kB.

2018-01-16
SIS-remiss 16349 - Vägutrustning - Eftergivlighet hos bärare av vägutrustning , 1 MB.

2018-01-12
Ändring av direktiv (2009/33/EU) om främjande av energieffektiva vägtransportfordon , 591 kB.

2017-12-19
Regeringens promemoria Vinterdäckskrav för tunga vägfordon , 2 MB.

2017-12-15
Trafikanalys rapport 2017:12 Ny målstyrning för trafiksäkerheten , 2 MB.

2017-12-05
Regeringens promemoria Energimärkning , 996 kB.

2017-11-29
Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 , 4 MB.

2017-11-21
Europeiska kommissionens förslag till ändringar av direktivet om kombinerade transporter (92/106) inom ramen för mobilitetspaketet , 165 kB.

2017-11-14
Förbättrade möjligheter att besluta om och verkställa vissa sanktioner på yrkestrafikområdet , 155 kB.

2017-11-14
Riksbankens förslag till ny statistik över hushållens finansiella tillgångar och skulder , 311 kB.

2017-11-14
Kompletterande promemoria till betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) , 171 kB.

2017-11-10
Europeiska kommissionens förslag till ändringar av bussförordningen (1073/2009) inom ramen för mobilitetspaketet , 161 kB.

2017-10-25
Naturvårdsverkets Rapport 6772 om mikroplaster , 2 MB.

2017-10-18
Promemorian Några frågor om alkolås , 902 kB.

2017-10-13
Framställan om ändring i trafikförordningen (1988:1276) och i Vägtrafikförordningen (1995:137) för den kommunala organisationen för räddningstjänst under utbildning och höjd beredskap , 176 kB.

2017-10-10
Transportstyrelsens rapport "Förares användning av kommunikationsutrustning under färd" , 2 MB.

2017-08-30
Transportstyrelsens redovisning av uppdrag att följa upp genomförda reformer och utreda vissa aktuella frågor inom yrkestrafiken , 642 kB.

2017-08-28
Promemorian Cykelregler , 1 MB.

2017-08-20
TSF 2017:39 Konsekvensutredning av föreskrifter om tillstånd för försöksverksamhet med självkörande fordon , 967 kB.

2017-08-16
Betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) , 412 kB.

2017-08-16
Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning (SOU 2017:10) , 486 kB.

2017-07-11
Departementspromemorian Körkortslån , 149 kB.

2017-07-11
Betänkandet Meddelarskyddslagen - fler verksamheter med stärkt meddelarskydd (SOU 2017:41) , 158 kB.

2017-06-27
Utredningen för cirkulär ekonomis betänkande: Från värdekedja till värdecykel - så får Sverige en mer cirkulär ekonomi (SOU 2017:22) , 2 MB.

2017-06-19
Europeiska kommissionens förslag inom ramen för sitt mobilitetspaket , 159 kB.

2017-06-19
Ny målstyrning för transportpolitiken, Trafikanalys rapport 2017:1 , 159 kB.

2017-06-15
Finansiering av infrastruktur med privat kapital? SOU 2017:13 , 1 MB.

2017-05-12
Komplettering till promemorian Nya dimensioner och vikter för vissa vägfordon , 153 kB.

2017-04-21
Kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/757 om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter , 173 kB.

2017-04-18
Promemorian Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle , 1 MB.

2017-04-03
Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon , 23 kB.

2017-03-27
Promemorian Mer ändamålsenliga ansvarsregler vid överträdelser av bestämmelserna om cabotagetransporter , 21 kB.

2017-03-27
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av direktiv 2003/87/EG för att förlänga nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet och förbereda för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021 , 21 kB.

2017-03-13
Transportstyrelsens rapport Miljözoner för lätta fordon , 1 MB.

2017-03-10
Taxiutredningens betänkande Taxi och samåkning - idag, i morgon och i övermorgon (SOU 2016:86) , 120 kB.

2017-02-27
Nya dimensioner och vikter för vissa vägfordon , 147 kB.

2017-02-27
Ansvaret för tillsyn över lagen och förordningen om krav på installationer för alternativa drivmedel , 157 kB.

2017-02-27
Betänkandet En svensk flygskatt, SOU 2016:83 , 1 MB.

2017-02-08
STRADA - Transportstyrelsens olycksdatabas (Ds 2016:20) , 769 kB.

2017-01-16
Framställan om ändring av förordning om intelligenta transportsystem vid vägtransporter , 210 kB.

2016-12-13
En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle - Myndigheten för delaktighets förslag på struktur för genomförande, uppföljning och inriktning inom funktionshindersområdet , 2 MB.

2016-11-07
Framställan om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. , 152 kB.

2016-11-07
Transportstyrelsens nya föreskrifter rörande besiktningspaket , 203 kB.

2016-11-07
Betänkandet Internationella säkerhetsrätter i järnvägsfordon m m - järnvägsprotokollet (SOU 2016:43) , 155 kB.

2016-10-17
Säkerhetspolisens begäran om ändringar i trafikförordningen (1998:1286) - om vissa undantag för personal vid Säkerhetspolisen när de vidtar en skyddsåtgärd i en sådan verksamhet som anges i 4§ förordningen (2014:1103) instruktion för Säkerhetspolis , 260 kB.

2016-10-19
Delbetänkandet från Miljömålsberedningen med förslag om en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige, SOU 2016:47 , 687 kB.

2016-09-20
Strategi för Fossilbränslefritt Stockholm 2040 , 200 kB.

2016-09-12
Genomförande av direktivet (2014/94/EU) - utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen , 72 kB.

2016-09-08
Transportstyrelsens uppdrag att utreda möjligheten att tillåta längre bussar i kollektiv- och linjetrafik , 81 kB.

2016-09-08
Rapporten mer flyg och bostäder - den statlige samordnaren av flygkapacitet och bostäder i Stockholmsområdet , 124 kB.

2016-08-15
Betänkandet Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon (SOU 2016:33) , 2 MB.

2016-07-26
Förslag till svenska bestämmelser för invasiva främmande arter , 140 kB.

2016-06-30
Vägen till självkörande fordon - försöksverksamhet. SOU 2016:28 , 1 MB.

2016-06-08
Delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om ett klimatpolitiskt ramverk inklusive långsiktigt klimatmål , 3 MB.

2016-05-26
Framställan om ändring i yrkestrafiklagen (2012:210), yrkestrafikförordningen (2012:237) och förordningen (2001:650) om vägtrafikregister , 193 kB.

2016-05-23
Transportstyrelsens föreskrifter om fordonstekniska krav på fordonståg med en bruttovikt över 60 ton , 1 MB.

2016-05-16
Uppdrag om regler för trafikskolor och förarutbildare , 821 kB.

2016-05-11
Förslag till förordning om elbusspremie , 1 MB.

2016-04-21
Transportstyrelsens föreskrifter om trafikskolor , 129 kB.

2016-04-15
Framställan om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m m , 183 kB.

2016-04-04
Underlag inför beslut om riktlinjer för forskning och innovation på energiområdet för perioden 2017-2020 , 3 MB.

2016-03-24
Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning, regler och administrativa åtgärder avseende tillgänglighetskrav för produkter och tjänster , 206 kB.

2016-03-24
Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) , 3 MB.

2016-03-18
Regeringskansliets promemoria Sänkt skatt på biodrivmedel , 136 kB.

2016-02-25
Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringenför perioden 2018-2029 , 118 kB.

2016-02-10
Utredning om införlivande av EU:s besiktningspaket , 370 kB.

2016-02-03
Genomförande av direktivet (2014/94/EU) om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen , 262 kB.

Senast uppdaterad: