Remissvar

Här kan du ta del av de remissvar som VTI lämnat under innevarande och närmast föregående år. Om du vill ta del av äldre remissvar är du välkommen att kontakta oss.

2024

2024-05-03
Promemorian Ändrad malus för husbilar och vissa alternativbränslefordon Pdf, 114.5 kB.

2024-04-30
Kommissionens meddelande om EU:s kommande klimatmål för 2040 (COM (2024) 63) Kommissionens meddelande om industriell koldioxidförvaltning (COM (2024) 62) Pdf, 80.6 kB.

2024-04-18
Transportstyrelsens rapport Uppdrag att utreda en modernare utbildning för yrkesförarkompetens Pdf, 97.5 kB.

2024-04-15
Inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen för perioden 2026–2037 Pdf, 129.7 kB.

2024-03-20
SOU 2023:81 Ett enklare bilstöd Pdf, 22.8 kB.

2024-03-20
Vågade skatter - Navigering i sjöfartens förutsättningar Pdf, 122.3 kB.

2024-03-11
Naturvårdsverkets skrivelse Förslag på författningsändringar för att införa ett utsläppshandelssystem för utsläpp från vägtransporter och byggnader samt vissa andra utsläpp (ETS 2) samt promemoria Analys av opt-in av ytterligare sektorer – kompletterande underlag till Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget om ETS 2 Pdf, 123.9 kB.

2024-03-01
Promemorian Två frågor om taxi – prisuppgiftskyldigheten och ålderskravet för taxiförarlegitimation Pdf, 124.1 kB.

2024-01-29
Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59) och Statlig forskningsfinansiering Underlagsrapporter (SOU 2023:19) Pdf, 298 kB.

2024-01-26
EU-kommissionens förslag om ändring av direktiv 92/106/EEG om intermodal transport Pdf, 104.2 kB.

2024-01-19
PM Automatiserad körning Pdf, 87.2 kB.

2024-01-19
Promemoria En effektivare och mer rättssäker klampning Pdf, 13.5 kB.

2023-11-29
Remittering av nytt statligt stöd vid köp av nya lätta ellastbilar och andra ändringar i förordningen om statligt stöd till vissa miljöfordon Pdf, 121.2 kB.

2023-10-31
Promemorian Ändrade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet Pdf, 105.8 kB.

2023-10-06
Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om redovisning av transporttjänsters utsläpp av växthusgaser, COM(2023) 441 Pdf, 131.8 kB.

2023-09-29
Kommissionens förslag till förordning om användning av järnvägsinfrastrukturkapacitet i det gemensamma europeiska järnvägsområdet Pdf, 124.8 kB.

2023-09-28
Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av direktiv (EG) nr 96/53/EG om vägfordons mått och vikt Pdf, 77.3 kB.

2023-09-05
Promemoria Genomförande av ändringar i Eurovinjettdirektivet Pdf, 113.5 kB.

2023-09-01
Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter Pdf, 68.6 kB.

2023-09-01
Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav på minimigränser för raster och dygns- och veckovila inom sektorn för tillfälliga persontransporter Pdf, 77.8 kB.

2023-08-25
Promemorian Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel Pdf, 94.1 kB.

2023-08-21
Frågor om dagens och framtidens utmaningar på konnektivitetsområdet Pdf, 154.9 kB.

2023-08-17
Kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/62/EG, rådets direktiv 1999/37/EG och direktiv (EU) 2019/520 vad gäller koldioxidutsläppsklassen för tunga fordon med släpfordon Pdf, 115.3 kB.

2023-06-09
Förslag om koldioxidnormer för tunga fordon Pdf, 22.7 kB.

2023-06-01
Förslag till ändringar i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott Pdf, 69.7 kB.

2023-06-01
Kommissionens förslag om (1) nytt körkortsdirektiv och (2) direktivet om vissa körkortsåterkallelsers effekt inom unionen Pdf, 100.7 kB.

2023-05-23
Rapporten Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet – för tillgänglighet och beredskap (Ds 2023:3) Pdf, 147.3 kB.

2023-05-11
Förslag till ändring av allmänna råd i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2021:122) om egenskapskrav för vägar, gator, spårvägar och tunnelbanor (byggregler) Pdf, 82.9 kB.

2023-05-10
Energimyndighetens rapport - Vägledning om lätta fordons energianvändning och koldioxidutsläpp Pdf, 59.3 kB.

2023-05-05
Omarbetat direktiv om luftkvalitet och renare luft i Europa – förslag från Europeiska kommissionen Pdf, 167 kB.

2023-04-21
Förslag till Transportstyrelsens föreskrifter om tekniska krav på fordonståg med längd över 25,25 meter Pdf, 19 kB.

2023-04-18
Kommissionens förslag till EU-förordning om godkännande och marknadskontroll av mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg som framförs på allmän väg och om ändring av förordning (EU) 2019/1020 Pdf, 14.7 kB.

2023-03-29
Revidering av CBE-direktivet om underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott Pdf, 16.6 kB.

2023-03-29
Transportstyrelsens rapport Lastsäkring vid godstransporter på järnväg Pdf, 19.6 kB.

2023-03-29
Promemorian Långsiktig reglering av forskningsdatabaser Pdf, 13.5 kB.

2023-03-03
Förslag till EU-förordning om utsläpp av luftföroreningar från vägfordon och batteriers hållbarhet (Euro 7) Pdf, 78.4 kB.

2023-03-02
”Nulägesanalys av enskilda vägar med inriktning på skogsbrukets transporter” Pdf, 131.1 kB.

2023-02-09
Nya trafikförsäkringsregler – stärkt skydd för försäkringstagare och andra som skadas i trafiken Pdf, 62.2 kB.

2023-02-09
Transportstyrelsens promemoria Uppdrag att utreda regler för A-traktorer och kompletterande rättelsedokument Pdf, 24.2 kB.

2023-01-17
Promemorian Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen Pdf, 78 kB.

2022-12-29
Promemorian Bättre konsekvensutredningar (Ds 2022:22) Pdf, 82.5 kB.

2022-12-15
Lokal och regional klimatomställning - underlag inför den klimatpolitiska handlingsplanen 2023 (M2022/01830) Pdf, 103.7 kB.

2022-12-15
Trafikanalys rapport 2022:14 Förslag som leder till transportsektorns klimatomställning Pdf, 99.3 kB.

2022-12-15
Näringslivets klimatomställning PM2022:10 Pdf, 76.4 kB.

2022-11-07
Slutbetänkande SOU 2022:21 – Rätt för klimatet Pdf, 212.2 kB.

2022-10-28
Promemorian Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor med bil Pdf, 32.2 kB.

2022-10-28
Rapporten Arlanda flygplats – en plan för framtiden (Ds 2022:11) Pdf, 157.2 kB.

2022-09-30
Betänkandet Godstransporter på väg – vissa frågeställningar kring ett nytt miljöstyrande system (SOU 2022:13) Pdf, 129.5 kB.

2022-09-20
Promemorian Övervakning och rapportering av uppgifter om verkliga utsläpp från vissa fordon Pdf, 19.1 kB.

2022-09-19
Miljömålsberedningens delbetänkande Sveriges globala klimatavtryck Pdf, 118.2 kB.

2022-08-18
Promemorian Utökad skattelättnad för arbetsresor och justerade avdrag för tjänsteresor och hemresor Pdf, 164.9 kB.

2022-08-03
Förlängd och breddad ekobonus Pdf, 89 kB.

2022-06-13
Polismyndighetens hemställan om ändring i trafikförordningen för att visa identifieringsljus från Polismyndighetens utryckningsfordon Pdf, 76.6 kB.

2022-05-31
Kraftsamling för friska hav och vatten Pdf, 128.2 kB.

2022-05-12
Transportstyrelsens redovisning av regeringens uppdrag om att analysera och lämna förslag om trängselavgifter inom den svenska luftfarten Pdf, 61.3 kB.

2022-04-22
Promemoria Kompensation för höga drivmedelskostnader Pdf, 89.3 kB.

2022-04-12
Ändringar i förordningen om klimatbonusbilar Pdf, 95.6 kB.

2022-03-22
Transportstyrelsens utredning (TSG 2020-11409) om förutsättningarna för att föra vissa fordon som drivs med el eller andra alternativa drivmedel med körkortsbehörighet B Pdf, 22.1 kB.

2022-03-15
Förslag till beslut om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2021:4) om tillstånd att bedriva försök med automatiserade fordon Pdf, 21.4 kB.

2022-03-07
Promemorian Parkering av elsparkcyklar Pdf, 57.5 kB.

2022-03-04
Förslag på nationell rekommendation för aktiva skoltransporter Pdf, 24.7 kB.

2022-02-24
Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033 Pdf, 106.1 kB.

2022-02-10
Promemorian Rena och höginblandade biodrivmedel inkluderas i reduktionsplikten Pdf, 31.6 kB.

2022-02-09
EU-kommissionens paket för effektiv och grön mobilitet Pdf, 87.9 kB.

2022-02-02
En ny rymdlag (SOU 2021:91) Pdf, 16.9 kB.

2022-02-01
Förslag till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Transportstyrelsens olycksdatabas Pdf, 76.6 kB.

2022-01-26
Förslagen till regeringen i Miljömålrådets årsrapport 2021, ärendenummer: NV-02027-15 Pdf, 103.1 kB.

2022-01-20
Promemorian Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk Pdf, 135.5 kB.

2022-01-14
Transportstyrelsens promemoria Merkostnad vid besiktning av gasbil, del 2 Pdf, 17.6 kB.

2022-01-04
Transportstyrelsens slutrapport Utredning behov av förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon – slutsatser, förslag och bedömningar (TSV 2019-5394) Pdf, 147.3 kB.

2021-12-22
Elvägsutredningens betänkande (SOU 2021:73) Regler för statliga elvägar Pdf, 80.5 kB.

2021-12-20
Ds 28 2021, Ansvarsfrågan vid automatiserad körning samt nya regler i syfte att främja en ökad användning av geostaket Pdf, 130.9 kB.

2021-12-20
Swedavia AB:s sammanfattning av begärd konsekvensanalys avseende förtida avveckling av Bromma Stockholm Airport Pdf, 20.7 kB.

2021-12-20
Rapporten Bromma flygplats – underlag för avveckling av drift och verksamhet (Ds 2021:25) Pdf, 120.9 kB.

2021-11-30
Promemorian Skärpt miljöstyrning i bonus–malus-systemet Pdf, 90.4 kB.

2021-11-12
Vägen mot fossiloberoende jordbruk, SOU 2021:67 Pdf, 17.3 kB.

2021-11-02
Promemoria Klimatdeklarationer Pdf, 99 kB.

2021-10-28
Promemoria genomförandet av mobilitetspaketet Pdf, 79.7 kB.

2021-10-15
Promemoria om förordningen om stöd till regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter Pdf, 146.4 kB.

2021-09-24
Betänkandet Kontroller på väg (SOU 2021:31) Pdf, 88.2 kB.

2021-09-15
Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom unionen samt om ändring av beslut (EU) 2015/1814 och förordning (EU) 2015/757 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG avseende luftfart Pdf, 91.2 kB.

2021-09-15
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2019/631 om normer för koldioxidutsläpp för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon Pdf, 137.1 kB.

2021-09-13
Betänkandet Stärkt planering för en hållbar utveckling (SOU 2021:23) Pdf, 99.2 kB.

2021-09-09
Förslag till Energiskattedirektiv Pdf, 87.5 kB.

2021-09-06
Betänkandet Utfasningsutredningen (SOU 2021:48) Pdf, 136 kB.

2021-09-06
Promemoria Tillgång till information om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp vid marknadsföring av nya personbilar Pdf, 19.3 kB.

2021-08-27
Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter till följd av regeringsuppdrag om att förhindra fusk vid förarprov och illegal utbildningsverksamhet m.m. Pdf, 78.7 kB.

2021-08-25
EU-kommissionens förslag FuelEU Maritime Pdf, 78.3 kB.

2021-08-25
EU-kommissionens förslag ReFuelEU Aviation Pdf, 121.2 kB.

2021-08-25
EU-kommissionens förslag till ändring av direktiv (2014/94/EU) om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen Pdf, 90.7 kB.

2021-06-22
Promemoria Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster Pdf, 19.8 kB.

2021-06-03
Förslag till ändringar av Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott Pdf, 88.4 kB.

2021-06-03
Motorfordonspooler – på väg mot ökad delning av motorfordon (SOU 2020:22) Pdf, 137.6 kB.

2021-05-20
Havet och människan (SOU 2020:83) Pdf, 133.8 kB.

2021-04-14
Promemorian Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel för 2022 Pdf, 80.1 kB.

2021-03-18
Naturvårdsverkets förslag till revideringar av miljöledningsförordningen Pdf, 17.1 kB.

2021-03-10
Öppna data-utredningens slutbetänkande ”Avgifter för information i elektronisk form” (SOU 2020:82) Pdf, 57.8 kB.

2021-03-10
Förslag till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2021:XX) om egenskapskrav för vägar, gator, spårvägar och tunnelbanor (byggregler) Pdf, 89.1 kB.

2021-03-01
Transportstyrelsens promemoria Säkerhetshöjande åtgärder vid arbete på och vid väg Pdf, 105.1 kB.

2021-02-26
Transportstyrelsens promemoria Utredning av säkerhetshöjande åtgärder för korta dragbilar Pdf, 82.5 kB.

2021-02-16
Promemorian Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation Pdf, 133.6 kB.

2021-01-29
Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2022–2033 och 2022–2037 Pdf, 319.2 kB.

2021-01-21
Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdrag om åtgärder mot fusk vid förarprov och illegal utbildningsverksamhet Pdf, 135.1 kB.

2021-01-15
Boverkets rapport (2020:18) Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur utifrån uppdraget att utreda konsekvenserna av ändrade kravnivåer på laddinfrastruktur för elfordon i byggreglerna Pdf, 110.2 kB.

2020-12-03
Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:92) om försök med automatiserade fordon Pdf, 29.7 kB.

2020-11-24
Promemorian Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus–malus-systemet Pdf, 114.6 kB.

2020-11-23
Promemorian Justerad beräkning av bilförmån Pdf, 25.8 kB.

2020-10-16
Promemorian Lättnader vid stöd genom nedsatt energiskatt med anledning av covid-19-pandemin Pdf, 25.9 kB.

2020-09-30
Betänkandet SOU 2020:18 Framtidens järnvägsunderhåll Pdf, 355.4 kB.

2020-09-30
Betänkandet (SOU 2020:25) av Utredningen om ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige Pdf, 177.7 kB.

2020-09-30
Promemorian Klimatbonusbilar ska vara registrerade i fem år Pdf, 100.5 kB.

2020-09-24
Promemorian Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel Pdf, 104.4 kB.

2020-08-18
Naturvårdsverkets förslag på jakttider Pdf, 25.5 kB.

2020-06-18
PM – ändring av trafikförordningen avseende största tillåtna längd för fordon med aerodynamiska förarhytter Pdf, 58.7 kB.

2020-06-18
Naturvårdsverkets och Statskontorets rapporter Översyn av åtgärdsprogram för luftkvalitet Pdf, 410.2 kB.

2020-05-25
Skatteverkets promemoria Förmånligare villkor för återbetalning av fordonsskatt för husbilar vid avställning Pdf, 109.4 kB.

2020-02-28
Hållbar slamhantering (SOU 2020:3) Pdf, 146.8 kB.

2020-01-14
Förslag till uppdaterad förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor Pdf, 177.7 kB.

2019-12-06
Promemorian Genomförande av ändringar i yrkesförar-direktivet Pdf, 1.4 MB.

2019-11-28
Betänkandet Styrkraft i funktionshinderspolitiken, SOU 2019:23 Pdf, 528.9 kB.

2019-11-15
Promemorian Genomförande av energieffektiviseringsdirektivets bestämmelser om nationella energisparkrav för perioden 2021-2030 Pdf, 549.5 kB.

2019-10-30
Promemorian Fjärde järnvägspaketet Pdf, 1.3 MB.

2019-10-30
SOU 2019:36, Skattelättnad för arbetsresor. En avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor Pdf, 1.3 MB.

2019-10-25
Stockholms stads Handlingsplan för minskad spridning av mikroplast 2019-2024 Pdf, 1.9 MB.

2019-10-14
Boverkets rapport 2019:15. Nya krav på laddinfrastruktur för laddfordon Pdf, 335.1 kB.

2019-10-01
Trafikverkets rapport. Längre lastbilar på det svenska vägnätet - för mer hållbara transporter Pdf, 687.7 kB.

2019-09-27
Promemorian Sänkt skatt på drivmedel Pdf, 960.8 kB.

2019-09-16
Utredningen Biojet för flyget, SOU 2019:11 Pdf, 1.1 MB.

2019-08-26
Analyser och utvärderingar för effektiv styrning (SOU 2018:79) Pdf, 1.1 MB.

2019-08-12
Promemoria "Genomförande av EU-förordningen 2018/858 Pdf, 148.1 kB.

2019-06-12
Betänkandet En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6) Pdf, 2.3 MB.

2019-06-12
Agenda 2030 och Svergie: Världens utmaning - världens möjlighet Pdf, 615.9 kB.

2019-05-07 Pdf, 162.5 kB.
Promemorian Förslag om dataskyddsbestämmelser som komplementtering till propositionen Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Pdf, 162.5 kB.

2019-02-15
Meddelande från kommissionen En ren jord åt alla - En europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi Pdf, 1.5 MB.

2019-02-01
Promemorian Befrielse från koldioxid- och energiskatt i vissa fall och förändrad omräkning av skattesatserna för diesel och bensin Pdf, 676.4 kB.

2019-01-21
Betänkandet Rätt att forska - Långsiktig reglering av forskningsdatabaser (SOU 2018:36) Pdf, 157 kB.

Kontakt

Har du frågor eller vill ta del av äldre remissvar, skriv till registrator:

vti@vti.se

Senast uppdaterad: