Regeringsuppdrag

Här presenteras VTI:s pågående och redovisade regeringsuppdrag från 2012 och framåt.

Pågående uppdrag

Vid årsskiftet 2017/2018 fick VTI i uppdrag av att vara administrativ värd för Sveriges nya nationella kunskapscentrum för forskning och utbildning om cykling.

Cykelcentrum – Ett kunskapscentrum vid VTI Länk till annan webbplats.

Avslutade uppdrag

VTI och Transportstyrelsen har fått i uppdrag att se över däckkrav för tunga fordon och om behov finns ska Transportstyrelsen även föreslå regeländringar.

Uppdraget ska redovias till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet) senast 4 december 2023.

Om uppdraget att analysera krav på vinterdäck för tunga fordon på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

I augusti 2021 fick VTI i uppdrag att bidra till kunskapsuppbyggnaden kring en snabb, smart och samhällsekonomiskt effektiv elektrifiering av transportsektorn.

Uppdraget och de olika kunskapsunderlagen redovisades vid tre olika tillfällen. Mer information och forskningsresultat har vi samlat här:

Regeringsuppdrag om elektrifiering

Mer om regeringsuppdraget:

Om uppdraget elektrifiering av transporter på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

VTI och Cykelcentrum har fått i uppdrag av regeringen att ta fram förslag på mål för ökad andel cykling, som ska syfta till att främja ökad cykling inom alla åldrar och socioekonomiska grupper i hela landet och ta hänsyn till cyklingens samhällsekonomiska effekter.

Uppdraget redovisades till regeringen den 30 april 2022.

Om uppdraget att ta fram mål för ökad andel cykling på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Slutrapport: "Utredning av mål för ökad cykling i Sverige: ett regeringsuppdrag" (2022) i Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA) Länk till annan webbplats."

VTI har haft uppdrag av regeringen att ta fram och sprida kunskap om mikroplastutsläpp från vägtrafiken. I uppdraget ingick också att identifiera och utvärdera potentiellt effektiva styrmedel och åtgärder i syfte att begränsa utsläppen.

Uppdraget löpte från 1 januari 2018 och slutredovisades till regeringen den 1 juni 2021.

Uppdrag om mikroplastutsläpp

VTI har sedan 2013 haft flera uppdrag från regeringen att ta fram underlag om trafikens samhällsekonomiska kostnader. 1 november 2018 redovisades det senaste uppdraget, Samkost 3. Uppdraget har omfattat alla trafikslag, men fokus har legat på sjö- och luftfart.

Slutrapport

Redovisning av regeringsuppdrag kring trafikens samhällsekonomiska kostnader: SAMKOST 3 (2018) i Digitala vetenskapliga arkivet, DiVA Länk till annan webbplats.

Delrapporter

Organization of pilot and icebreaking in the Nordic countries and update of the external costs of sea transports in Sweden: A report in SAMKOST 3 (2018, DiVA) Länk till annan webbplats.

Cykelflödesvariationer i Stockholm och Göteborg: delrapport i SAMKOST 3 (2018, DiVA) Länk till annan webbplats.

Uppfyllelse av klimat- och miljömål vid en fullständig internalisering av vägtrafikens samhällsekonomiska kostnader: en delrapport inom SAMKOST 3 (2018, DiVA) Länk till annan webbplats.

Luftfartens klimatpåverkande utsläpp – differentierade marginalkostnader: En delrapport inom Samkost 3 (2018, DiVA) Länk till annan webbplats.

Emissioner från flyg inom svenskt luftrum och kostnader för dessa: en delrapport i Samkost 3 (2018, DiVA) Länk till annan webbplats.

Internalisering av godstrafikens externa effekter – konsekvensanalyser med Samgodsmodellen - En delrapport inom Samkost 3 (2018, DiVA) Länk till annan webbplats.

A basis to estimate marginal cost for air traffic in Sweden- Modelling of ozone, primary and secondary particles and deposition of sulfur and nitrogen (2018, SMHI) Länk till annan webbplats.

Estimating interaction delay in bicycle traffic from point measurements (2018, DiVA) Länk till annan webbplats.

Interaction Delay and Marginal Cost in Swedish Bicycle Traffic (2018, DiVA) Länk till annan webbplats.

The marginal cost of track reinvestments in the Swedish railway network: Using data to compare methods (2018, DiVA) Länk till annan webbplats.

Externa kostnader för luftföroreningar från transporter i olika delar av Sverige Sammanfattning och slutsatser från arbetet med luftkvalitet i SAMKOST (2018, DiVA) Länk till annan webbplats.

Konsekvensanalys - internalisering av trafikens samhällsekonomiska kostnader (2018, Konjunkturinstitutet) Länk till annan webbplats.

Marginalkostnader för reinvesteringar i järnvägsanläggningar: En delrapport inom SAMKOST 3 (2018, DiVA) Länk till annan webbplats.

 

Slutrapport: "En studie om effektiva och innovativa lösningar för kollektivtrafik på landsbygd: slutrapport av regeringsuppdrag" (2017) i Digitala vetenskapliga arkivet, DiVA Länk till annan webbplats.

Delrapporter, effektiva och innovativa lösningar för kollektivtrafik på landsbygd:

  • VTI notat 13-2017
  • VTI notat 21-2017
  • VTI rapport 949
  • VTI rapport 950

Projektet Samkost 2 redovisades i november 2016.

Slutrapport

SAMKOST 2: redovisning av regeringsuppdrag kring trafikens samhällsekonomiska kostnader (2016) i Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA Länk till annan webbplats.

Sammanfattning:
Samkost 2: redovisning av regeringsuppdrag kring trafikens samhällsekonomiska kostnader Pdf, 1.2 MB.

Delrapporter

Luftfartens marginalkostnader: en delrapport inom Samkost 2 (2016, DiVA) Länk till annan webbplats.

Sjöfartens policyrelevanta samhällsekonomiska marginalkostnader (2016, DiVA) Länk till annan webbplats.

Externa marginalkostnader för olyckor i vägtrafik: uppdaterade beräkningar för det statliga vägnätet i Sverige (2016, DiVA) Länk till annan webbplats.

Estimation of the marginal cost for road noise and rail noise (2016, DiVA) Länk till annan webbplats.

The marginal cost of reinvestments in Sweden’s railway network (2016, DiVA) Länk till annan webbplats.

Externa kostnader för luftföroreningar: kunskapsläget avseende påverkan på ekosystemet i Sverige, betydelsen av var utsläppen sker samt kostnader för utsläpp från svensk sjöfart (2016, DiVA) Länk till annan webbplats.

Marginal cost of road maintenance and operation: Swedish estimates based on data from 2004 to 2014 (2016, DiVA) Länk till annan webbplats.

Accident risks and marginal costs for railway level crossings: evidence from Sweden 2000-2012 (2016, transportportal.se) Länk till annan webbplats.

The impact of cumulative tons on rail infrastructure maintenance costs (2016, transportportal.se) Länk till annan webbplats.

Estimating the marginal maintenance cost of rail infrastructure usage in Sweden; does more data make a difference? (2016, transportportal.se) Länk till annan webbplats.

Estimating the marginal cost of different vehicle types on rail infrastructure (2016, transportportal.se) Länk till annan webbplats.

År 2013 fick VTI i uppdrag att ta fram underlag om banavgifter relaterade till införlivandet av SERA-direktivet.

Regeringsuppdraget Samkost 1 redovisades i december 2014.

Slutrapport

SAMKOST: redovisning av regeringsuppdrag kring trafikens samhällsekonomiska kostnader" (2014) i Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA Länk till annan webbplats.

Delrapporter

Luftfartens samhällsekonomiska marginalkostnader – delstudie inom Samkost (2014, DiVA) Länk till annan webbplats.

Värdering av koldioxidutsläpp från svenska transporter – en kommentar (2014, DiVA) Länk till annan webbplats.

Trängsel och knapphet på väg, järnväg och i kollektivtrafik (2014, DiVA) Länk till annan webbplats.

Sjösam – sjöfartenssamhällsekonomiska marginalkostnader, förstudie inom Samkost (2014, DiVA) Länk till annan webbplats.r

Marginal cost estimation for level crossing accidents: Evidence from the Swedish railways 2000-2012 Pdf, 1.5 MB.

Marginal cost of road operation and maintenance, Swedish estimates based on data of 2004-2012 Pdf, 699.2 kB.

The marginal cost of rail infrastructure maintenance; does more data make a difference? Pdf, 714.8 kB.

Estimating the marginal costs for road infrastructure reinvestment (2014) Pdf, 837.7 kB.

Updating the marginal cost of railway track renewals using corner solution models Pdf, 798.1 kB.

Marginalkostnader för järnvägsbuller: Effekter av hjärt- och kärlssjukdomar Pdf, 543.6 kB.

Externa kostnader för luftföroreningar och buller från trafiken på det statliga vägnätet, Kunskapsläget och tillgången på beräkningsunderlag i Sverige samt några beräkningsexempel (2015, DiVA) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Senast uppdaterad: