Regeringsuppdrag

Här presenteras VTI:s pågående och redovisade regeringsuppdrag från 2012 och framåt.

Pågående uppdrag

Uppdrag att ta fram mål för ökad andel cykling

VTI och Cykelcentrum har fått i uppdrag av regeringen att ta fram förslag på mål för ökad andel cykling, som ska syfta till att främja ökad cykling inom alla åldrar och socioekonomiska grupper i hela landet och ta hänsyn till cyklingens samhällsekonomiska effekter. Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2022.

Om uppdraget att ta fram mål för ökad andel cykling på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Uppdrag att utveckla metoderna för att bedöma förutsättningarna för undantag från de medicinska kraven gällande syn för körkort

Uppdraget ska utföras i samarbete med Transportstyrelsen och Trafikverket och redovisas rill regeringen senast 30 september 2022.

Om uppdraget metoder för bedömning medicinska synkrav för körkort på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Uppdrag att bidra till ökad kunskap om elektifieringen av transporter

I augusti 2021 fick VTI i uppdrag att bidra till kunskapsuppbyggnaden kring en snabb, smart och samhällsekonomiskt effektiv elektrifiering av transportsektorn.

Uppdraget och de olika kunskapsunderlagen redovisas vid tre tillfällen:

 • 1 februari 2022
 • 31 maj 2022
 • 31 december 2022

Om uppdraget elektrifiering av transporter på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Nationellt kunskapscentrum för forskning och utbildning om cykling

Vid årsskiftet 2017/2018 fick VTI i uppdrag av att vara administrativ värd för Sveriges nya nationella kunskapscentrum för forskning och utbildning om cykling.

Cykelcentrum – Ett kunskapscentrum vid VTI Länk till annan webbplats.

Avslutade uppdrag

2021

Uppdrag att ta fram och sprida kunskap om mikroplastutsläpp från transportsystemet

Uppdraget löper från 1 januari 2018 och ska slutredovisas till regeringen senast den 1 juni 2021.

Uppdrag om mikroplastutsläpp

2017

Uppdrag att ta fram kunskapsunderlag om trafikens samhällsekonomiska kostnader, SAMKOST 3

Slutrapport: "Redovisning av regeringsuppdrag kring trafikens samhällsekonomiska kostnader: SAMKOST 3" (2018) i Digitala vetenskapliga arkivet, DiVA Länk till annan webbplats.

Delrapporter, SAMKOST 3:

 • VTI rapport 990
 • VTI rapport 972
 • VTI rapport 988A
 • VTI rapport 983
 • VTI notat 15-2018
 • VTI notat 19-2018
 • CTS working papers

2016

Uppdrag att genomföra en studie om effektiva och innovativa lösningar för kollektivtrafik på landsbygd

Slutrapport: "En studie om effektiva och innovativa lösningar för kollektivtrafik på landsbygd: slutrapport av regeringsuppdrag" (2017) i Digitala vetenskapliga arkivet, DiVA Länk till annan webbplats.

Delrapporter, effektiva och innovativa lösningar för kollektivtrafik på landsbygd:

 • VTI notat 13-2017
 • VTI notat 21-2017
 • VTI rapport 949
 • VTI rapport 950

Uppdrag att ta fram en kunskapssammanställning om orsakerna bakom minskad cykling bland barn och unga

Slutrapport: "Cykling bland barn och unga: en kunskapssammanställning" (2017) i Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA Länk till annan webbplats.

2015

Uppdrag att ta fram kunskapsunderlag om trafikens samhällsekonomiska kostnader, SAMKOST 2

Slutrapport: "SAMKOST 2: redovisning av regeringsuppdrag kring trafikens samhällsekonomiska kostnader" (2016) i Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA Länk till annan webbplats.

Delrapporter, SAMKOST 2:

 • VTI rapport 908
 • VTI rapport 907
 • VTI rapport 896
 • VTI notat 24-2016
 • VTI notat 22A-2016
 • VTI notat 23A- 2016
 • VTI notat 15A-2016
 • CTS working papers

2013

Uppdrag att ta fram underlag om banavgifter relaterade till införlivandet av SERA-direktivet

Uppdrag att analysera förarprov för körkort ur ett genusperspektiv

Mäns och kvinnors möjligheter att genomföra förarprov för körkort med godkänt resultat (2016) i Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA Länk till annan webbplats.

2012

Uppdrag att ta fram kunskapsunderlag om trafikens samhällsekonomiska kostnader, SAMKOST 1

Slutrapport: "SAMKOST: redovisning av regeringsuppdrag kring trafikens samhällsekonomiska kostnader" (2014) i Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA Länk till annan webbplats.

Delrapporter, SAMKOST 1:

 • VTI rapport 832
 • VTI rapport 833
 • VTI rapport 835

Kontakt

Senast uppdaterad: