Regeringsuppdrag

Här presenteras VTI:s pågående och redovisade regeringsuppdrag från 2012 och framåt.

Pågående uppdrag

VTI och Transportstyrelsen har fått i uppdrag att se över däckkrav för tunga fordon och om behov finns ska Transportstyrelsen även föreslå regeländringar.

Uppdraget ska redovias till Regeringskansliet senast 31 mars 2023.

Om uppdraget att analysera krav på vinterdäck för tunga fordon på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

I augusti 2021 fick VTI i uppdrag att bidra till kunskapsuppbyggnaden kring en snabb, smart och samhällsekonomiskt effektiv elektrifiering av transportsektorn.

Uppdraget och de olika kunskapsunderlagen redovisas vid tre tillfällen:

 • 1 februari 2022
 • 31 maj 2022
 • 31 december 2022

Redovisade resultat 1 februari 2022

Redovisade resultat 31 maj 2022

Om uppdraget elektrifiering av transporter på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Vid årsskiftet 2017/2018 fick VTI i uppdrag av att vara administrativ värd för Sveriges nya nationella kunskapscentrum för forskning och utbildning om cykling.

Cykelcentrum – Ett kunskapscentrum vid VTI Länk till annan webbplats.

Avslutade uppdrag

VTI och Cykelcentrum har fått i uppdrag av regeringen att ta fram förslag på mål för ökad andel cykling, som ska syfta till att främja ökad cykling inom alla åldrar och socioekonomiska grupper i hela landet och ta hänsyn till cyklingens samhällsekonomiska effekter.

Uppdraget redovisades till regeringen den 30 april 2022.

Om uppdraget att ta fram mål för ökad andel cykling på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Slutrapport: "Utredning av mål för ökad cykling i Sverige: ett regeringsuppdrag" (2022) i Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA) Länk till annan webbplats."

VTI har haft uppdrag av regeringen att ta fram och sprida kunskap om mikroplastutsläpp från vägtrafiken. I uppdraget ingick också att identifiera och utvärdera potentiellt effektiva styrmedel och åtgärder i syfte att begränsa utsläppen.

Uppdraget löpte från 1 januari 2018 och slutredovisades till regeringen den 1 juni 2021.

Uppdrag om mikroplastutsläpp

Slutrapport: "Redovisning av regeringsuppdrag kring trafikens samhällsekonomiska kostnader: SAMKOST 3" (2018) i Digitala vetenskapliga arkivet, DiVA Länk till annan webbplats.

Delrapporter, SAMKOST 3:

 • VTI rapport 990
 • VTI rapport 972
 • VTI rapport 988A
 • VTI rapport 983
 • VTI notat 15-2018
 • VTI notat 19-2018
 • CTS working papers

Slutrapport: "En studie om effektiva och innovativa lösningar för kollektivtrafik på landsbygd: slutrapport av regeringsuppdrag" (2017) i Digitala vetenskapliga arkivet, DiVA Länk till annan webbplats.

Delrapporter, effektiva och innovativa lösningar för kollektivtrafik på landsbygd:

 • VTI notat 13-2017
 • VTI notat 21-2017
 • VTI rapport 949
 • VTI rapport 950

Slutrapport: "SAMKOST 2: redovisning av regeringsuppdrag kring trafikens samhällsekonomiska kostnader" (2016) i Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA Länk till annan webbplats.

Delrapporter, SAMKOST 2:

 • VTI rapport 908
 • VTI rapport 907
 • VTI rapport 896
 • VTI notat 24-2016
 • VTI notat 22A-2016
 • VTI notat 23A- 2016
 • VTI notat 15A-2016
 • CTS working papers

År 2013 fick VTI i uppdrag att ta fram underlag om banavgifter relaterade till införlivandet av SERA-direktivet.

Kontakt

Senast uppdaterad: