Samverkan

Vi samverkar med universitet och högskolor i Sverige som har närliggande forsknig och utbildning. Internationellt medverkar vi i EU-projekt, vetenskapliga kommittéer, bilaterala samarbeten och internationellt standardiseringsarbete.

Nationell samverkan

Att samverka med universitet och högskolor som bedriver närliggande forskning och utbildning och att tillhandahålla tvärvetenskapliga forskningsmiljöer, är två viktiga uppgifter som vi har i institutets instruktion.

En väsentlig del av samverkan sker inom ramen för nationella centrumbildningar för transportrelaterad FoU, vilka samtidigt utgör de bästa exemplen på tvärvetenskapliga forskningsmiljöer.

Tvärvetenskapliga forskningsmiljöer

Vi medverkar på olika sätt i nationella centrumbildningar, nätverk och branschprogram för forskning och utveckling inom transportområdet. Dels som partner i genomförande av forsknings- och utvecklingsprojekt, dels i vissa fall som koordinator och administrativ värd.

Centrumbildningar, nätverk och branschprogram

VTI deltar också i de strategiska innovationsprogrammen Drive Sweden, InfraSweden 2030 och Viable Cities samt i Mistra Sams om framtidens mobilitetstjänster. VTI är medlem av CLOSER som är inriktad på samverkan inom gods- och logistikområdet och av Lighthouse som är ett forum för samverkan inom forskning, utveckling och innovation kopplat till den maritima sektorn.

EU:s ramprogram

VTI:s koordinatorsprojekt inom Horisont 2020:

EU:s arbete för att stimulera forskning och utveckling bedrivs främst i ramprogram, där man fastslår riktlinjerna för den gemenskapsfinansierade forskningen. Ramprogrammen fastställer vilka vetenskapliga mål som ska uppnås och vilka forskningsområden som ska prioriteras.

Vi har framgångsrikt deltagit i forskningsprojekt inom ramprogrammen och vi vill öka vårt engagemang i EU-projekt.

Nationella centrumbildningar initierade och medfinansierade av Vinnova

Centrumbildningarna kraftsamlar forsknings- och utvecklingsresurser vid universitet och högskolor, institut, industri och näringsliv i forskningsmiljöer med långsiktigt stöd och medfinansiering från Vinnova som nationell uppdragsgivare.

Professorstjänster

Institutet får enligt sin instruktion från regeringen anställa totalt fem professorer. Samtliga professorstjänster är tillsatta.

  • HMI – människa-maskin-interaktion inom transportsektorn. Tjänsten, som är ett samarbete med Linköpings universitet, innehas av Jan Andersson.
  • Nationalekonomi med inriktning mot transporter. Tjänsten, som är ett samarbete med KTH, innehas av Jan-Eric Nilsson.
  • Väg- och banteknik. Tjänsten, som är ett samarbete med KTH och Islands universitet, innehas av Sigurdur Erlingsson.
  • Miljöanalys med inriktning mot transporter. Tjänsten, som är ett samarbete med Chalmers, innehas av Yvonne Andersson-Sköld.
  • Nationalekonomi med inriktning mot transporter. Tjänsten, som är ett samarbete med Linköpings universitet (LiU) innehas av Maria Börjesson.
  • Trafiksäkerhet med inriktning mot skadeprevention. Tjänsten, som är ett samarbete med Chalmers, innehas av Astrid Linder.

Doktorandprogram

Vårt doktorandprogram är en möjlighet till personlig utveckling, en viktig del i att stärka institutets kunskapsbas och ett sätt att bidra till transportsektorns långsiktiga kompetensförsörjning.

Examensarbeten

Vi samverkar med universitet och högskolor även via examensarbeten som utförs av studenter vid institutet. Examensarbetena är en viktig del i den framtida kompetensförsörjningen.

Gör ditt examensarbete hos oss på VTI

Internationell samverkan

Vi är ett nationellt institut med tydlig internationell anknytning. Våra nationella och internationella nätverk och allianser är en garanti för bredd, djup och flervetenskaplighet i kunskapsproduktionen.

Vi har ett väl utvecklat internationellt samarbete och kompetens som är efterfrågad utanför Sverige. Vi medverkar i EU-projekt, är engagerade i organisatoriska nätverk, deltar i vetenskapliga kommittéer, bilaterala samarbeten och internationellt standardiseringsarbete.

Internationella nätverk för samarbete där vi deltar:

Kontakt

Senast uppdaterad: