Historia

Allt började 1923 med grundandet av KAK:s väginstitut. Under åren har VTI bytt namn några gånger, breddat sin inriktning och utvecklats på olika sätt.

1923

Kungliga Automobil Klubben, KAK, instiftar KAK:s väginstitut.

1925

KAK:s väginstitut får ett statsbidrag på 30 000 kronor. Kungliga Majestätet bestämmer att institutets ordförande ska utses av chefen för kommunikationsdepartementet och att institutets stadgar ska underställas väg- och vattenbyggnadsstyrelsen för godkännande.

Institutets namn ändras till Svenska väginstitutet.

1934

Namnet ändras till Statens väginstitut.

1939

Väginstitutet blir ett fristående, självständigt ämbetsverk med en fastare organisation, efter beslut i riksdagen. En ny expansiv era startar.

Titeln för väginstitutets chef ändras från sekreterare till överingenjör. En personalstab med fjorton tjänster upprättas.

Institutet får tillåtelse att för intäkterna från uppdragen göra utlägg som att anställa personal och köpa in material. Denna nya möjlighet att få arbeta på uppdrag ska komma att få stor betydelse för institutets vidare utveckling.

Verksamheten flyttar in i ett nybyggt hus på Drottning Kristinas väg i Stockholm, intill provningsanstalten och Kungliga Tekniska Högskolan.

1959

En utredning, gjord av kommunikationsdepartementet, föreslår att forskningen framöver i högre grad ska finansieras med medel som direkt anvisas till Statens väginstitut över riksstaten och att antalet tjänster vid institutet ska utökas. Efter ett riksdagsbeslutet får institutet en ny organisation och nio nya tjänster tillkommer. Titeln för institutets chef ändras till överdirektör.

Under 1960-talet görs flera utredningar om utökad transportforskning.

1971

Utredningarna på sextiotalet leder fram till ett riksdagsbeslut om inrättandet av Statens väg- och trafikinstitut, VTI. Det nya institutet är en sammanslagning av Statens väginstitut och Statens trafiksäkerhetsråd.

1975

Institutet flyttar från Stockholm till Linköping.

I slutet av 1970-talet görs en ny utredning av institutets verksamhet, denna gång mot bakgrund av den kraftiga höjningen av hyreskostnaderna i samband med flytten till Linköping. Hyreshöjningen lyckas inte kompenseras med ökade uppdragsintäkter. Den årliga merkostnaden uppgår till fyra miljoner kronor, nästan en fjärdedel av anslaget. Utredningen föreslår en kraftig bantning av VTI:s verksamhet samt personalneddragningar. Utredningen kommer strax före ett regeringsskifte. Den nya regeringen följer dock inte utredningens förslag utan ger istället institutet ökade anslag.

1988

Trafik- och miljöpolitiska propositionen innebär att VTI:s forskningsställning stärks och breddas. Bland annat får institutet särskilda medel för att bygga en forskargrupp med inriktning mot järnvägsfrågor.

1991

Transportrådet läggs ner och VTI övertar vissa av rådets funktioner. Därmed stärks och vidgas institutets transportekonomiska forskningsfält.

1993

Den forskningspolitiska propositionen ändrar i flera avseenden VTI:s situation. Institutets roll renodlas till att vara enbart forskningsutförare. Tidigare har institutet disponerat anslagsmedel för egeninitierad forskning och utveckling. Framöver ska allt forsknings- och utvecklingsarbete vid VTI ske i form av uppdrag från olika beställare. Detta innebär att anslagsmedlen halveras. Det forskningspolitiska beslutet innebär också att vissa delar av verksamheten överförs till den nybildade Delegationen för prognos- och utvecklingsverksamhet inom transportsektorn, DPU. DPU bytte sedan namn till Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA. I april 2010 lades SIKA ned och verksamheten flyttades över till den nya myndigheten Trafikanalys.

Institutet byter namn till Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.

1998

VTI etablerar kontor i Borlänge och får därmed sitt första kontor utanför Linköping.

Institutets kvalitetsledningssystem certifieras enligt ISO 9001.

2003

VTI får sin första professorstjänst.

VTI etablerar kontor i Stockholm.

2004

VTI etablerar kontor i Göteborg.

2011

VTI inviger en ny körsimulator, Sim IV, placerad i institutets lokaler i Göteborg. Simulatorn är en av världens mest avancerade körsimulatorer.

Institutets miljöledningssystem certifieras enligt ISO 14001.

2013

VTI etablerar kontor i Lund.

KAK:s väginstitut 1923–1925

Carl Gyllenberg, 1923–1924

Sten Ekelund, 1924–1925

Svenska väginstitutet 1925–1934

Einar Nordendahl, 1925–1928

Nils von Matern, 1929–1958

Statens väginstitut 1934–1971

Nils von Matern, 1929–1958

Nils G Bruzelius, 1958–1971

Statens väg- och trafikinstitut, VTI, 1971–1993

Bertil Ström, 1971–1982

Hans Sandebring, 1982–1989

Monica Sundström, 1989–1990

Gunnel Färm, 1990–1995

Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, 1993–

Gunnel Färm, 1990–1995

Thomas Korsfeldt, 1995–1996

Börje Thunberg, 1997–2000

Urban Karlström, 2000–2007

Jonas Bjelfvenstam, 2008–2017

Tomas Svensson, 2017–

Vägteknisk forskning 100-årsjubileum 2023

VTI 50 år jubileums logotype.

Kungliga Automobilklubben, KAK, startade 1923 ett väginstitut som har genom årens lopp utvecklats och omvandlats till vad som idag är VTI.

Under hela 2023 uppmärksammade vi vägteknisk forskning 100 år på olika sätt.

Jubileumssida Vägteknisk forskning 100 år

VTI:s 50-års jubileum 2021

VTI 50 år jubileums logotype.

Den 1 juli 1971 bildades Statens väg- och trafikinstitut, VTI, genom en sammanslagning av Statens väginstitut och Statens trafiksäkerhetsråd.

Det betyder att 2021 fyllde VTI 50 år.

Jubileumssida VTI 50 år

90 år i forskningens tjänst – jubileum 2013

Broschyren gavs ut 2013 i samband med vi uppmärksammade vägteknisk forskning 90 år.

Senast uppdaterad: