Kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning

Projektet "En djupare förståelse för potentiella hinder och förutsättningar med nuvarande och framtida lösningar i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning" pågår till 2024.

I de globala målen betonas vikten av ett tillgängligt och hållbart kollektivtrafiksystem för alla medborgare, med särskild uppmärksamhet för de behov människor i utsatta situationer har. Kollektivtrafik anses ofta vara särskilt betydelsefull för personer med funktionsnedsättning, då de kan ha en begränsad tillgång till andra färdmedel.

Trots ansträngningar för att överbrygga hinder i kollektivtrafiken, kvarstår betydande utmaningar. Den snabba övergången till ett mer transporteffektivt samhälle inkluderar digitalisering och nya mobilitetsformer, vilket samtidigt skapar en växande oro för utökad exkludering och digitala klyftor. Projektet är framarbetat i dialog med funktionshinderrörelsen och kollektivtrafikens aktörer.

Syftet är att ge en djupare förståelse för potentiella hinder och förutsättningar i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning samt att identifiera åtgärder som kan stödja ett mer hållbart och tillgängligt kollektivtrafiksystem.

Projektet inkluderar samproduktion med funktionshinderrörelsen och kollektivtrafikens aktörer. Resultaten kommer att bidra till en ökad förståelse om hur olika grupper kan inkluderas i planeringsprocessen och bidra till hur kollektivtrafiken kan användas som ett medel för att uppnå en ökad social hållbarhet för alla medborgare.

Projektet finansieras av K2 – Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik Länk till annan webbplats. och genomförs i ett nära samarbete mellan forskare vid Lunds tekniska högskola, Malmö universitet och VTI, samt Trafikverket och region Stockholm, Västra Götaland och Skåne.

Projektet pågår: 2023–2024.

Kontakt

Senast uppdaterad: