Social konsekvensbedömning för transportsektorn

Frågor omkring social ojämlikhet och utanförskap och hur dessa kan knytas till mobilitet och tillgänglighet har drivit fram omfattande utvecklingsarbete internationellt kring rutiner och verktyg för det som brukar kallas social konsekvensanalys (SKA) eller social konsekvensbedömning (SKB).

VTI bedriver forskning om rättvis mobilitet och jämlik och hållbar tillgänglighet och att utveckla metoder och rutiner för arbetet med sociala konsekvensbedömningar (SKB) är en viktig del i detta arbete.

Transport-SKB handlar om att bedöma hur markanvändning och transportsystem inverkar på människors vardagliga praktiker. Plats, utrymme och tidsaspekter har här betydelse. Transportsystemet kan möjliggöra att människor når aktiviteter och destinationer. Men mer kunskaper behövs för att förstå vikten av vardagens resor i såväl storstadsregioner som glesare bygder. Inte minst med fokus på mer hållbara transportlösningar, aktiv mobilitet (cykel, gång) och alternativ till att resa (digitalisering, närhet och tillgänglighet till service där människor bor).

  • Hur tas människors erfarenheter tillvara?
  • Finns risk för att vissa grupper exkluderas?
  • Vilka resurser krävs för att vara inkluderad?
  • Vilka konsekvenser får ett helt nytt system av transportinfrastruktur för relationer mellan människor i nutid och på längre sikt?

Kunskapsutveckling med hjälp av goda exempel

I ett nyligen genomfört projekt arbetade forskare från VTI och Göteborgs universitet tillsammans med planerare i Västra Götalandsregionen med att testa och utveckla metoder för att beskriva sociala konsekvenser i ett konkret transportinfrastrukturprojekt: Metrobuss. Projektet resulterade bland annat i antologin: Socialt hållbar transportplanering. Inspirationshandbok med exempel från forskning och praktik.

Antologin Socialt hållbar transportplanering finns att ladda ner som pdf på K2centrums webbplats. Länk till annan webbplats.

Utbildning i socialt hållbar transportplanering

I ett nytt projekt med start hösten 2022 kommer VTI tillsammans med Göteborgsregionen och Göteborgs universitet att utveckla en kurs i socialt hållbar transportplanering, med fokus på SKB och relaterade metoder. Kursplanen utvecklas under hösten 2022 och kursen genomförs under år 2023 och riktar sig till transport- och samhällsplanerare inom kommuner, regioner, näringsliv och myndigheter.

Mer information om utbildningsprojektet

FOTNOT: Metrobuss ingår i Målbild Koll 2035 som beskriver hur kollektivtrafikens stomnät ska utvecklas i det sammanhängande tätortsområdet i Göteborg, Mölndal och Partille fram till år 2035.

Senast uppdaterad: