Social konsekvensbedömning

Frågor omkring social ojämlikhet och utanförskap och hur dessa kan knytas till mobilitet och tillgänglighet har drivit fram omfattande utvecklingsarbete internationellt kring rutiner och verktyg för det som brukar kallas social konsekvensanalys (SKA) eller social konsekvensbedömning (SKB). Utvecklingen har pågått i många år i europeiska och internationella sammanhang. Men utvecklingsarbetet med transport-SKB har bara börjat i Sverige och ansträngningarna är spridda.

I det här projektet arbetar forskare från VTI och Göteborgs universitet tillsammans med planerare i Västra Götalandsregionen. Målsättningen är att testa och utveckla metoder för att beskriva sociala konsekvenser i ett konkret transportinfrastrukturprojekt: Metrobuss.

En nyligen genomförd pilotstudie visar brister i svenska handböcker för hur man genomför miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och att resultatet kan bli att den sociala dimensionen försummas i utredningarbetet. Sociala frågor har varit en del av den nationella lagstiftningen lika länge som bedömningen av exempelvis landskap, fysisk hälsa och kulturarv, men fortfarande är sådana frågor mycket bättre täckta än de sociala frågorna.

Transport-SKB handlar om att bedöma hur markanvändning och transportsystem inverkar på människors vardagliga praktiker. Plats, utrymme och tidsaspekter har här betydelse. Transportsystemet kan möjliggöra att människor når aktiviteter och destinationer. Men mer kunskaper behövs för att förstå vikten av vardagens resor i en snabbt växande storstadsregion med omkringliggande landsbygd.

  • Hur tas människors erfarenheter tillvara?
  • Finns risk för att vissa grupper exkluderas?
  • Vilka resurser krävs för att vara inkluderad?
  • Vilka konsekvenser får ett helt nytt system av transportinfrastruktur för relationer mellan människor i nutid och på längre sikt?

Kunskapsutveckling med hjälp av goda exempel

Detta forskningsprojekt vill bidra med kunskapsutveckling kring dessa frågor. Vi använder internationella FoU-kunskaper och erfarenheter av goda exempel nationellt och internationellt. Projektet baseras på transdisciplinär fallstudiemetodik med delaktighet från olika intressenter (till exempel transportplanerare, användare/resenärsgrupper). Syftet är att genom samverkan mellan forskare och planerare uppnå kunskap och varaktiga effekter: utveckla SKB-processer, kunskaper och färdigheter som leder till beslut och åtgärder för förverkligande av social hållbarhet.

Projektet genomförs av forskare vid VTI och Göteborgs universitet och arbetet är knutet till K2 - Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, som har sitt fokus på forskning och kompetensutveckling. Kunskaperna görs tillgängliga i olika form: på webbsidor, i rapporter, vid workshoppar där olika grupper medverkar och forskarseminarier samt i vetenskapligt granskade publikationer.

Projektledare: Lena Levin.

Finansieras av forskningsrådet Formas.

FOTNOT: Metrobuss ingår i Målbild Koll 2035 som beskriver hur kollektivtrafikens stomnät ska utvecklas i det sammanhängande tätortsområdet i Göteborg, Mölndal och Partille fram till år 2035.

Senast uppdaterad: