Jämställdhet och genus i transportplaneringen

Gungbräda i jämvikt med många människor på.
Foto: Mostphotos

VTI bedriver forskning som syftar till att öka kunskaperna om jämställdhet och genus i relation till mobilitet och transporter, vi har 20 års erfarenhet av forskning som syftar till att utveckla metoder och verktyg för jämställdhetsintegrering i transportplaneringen.

Forskningen omfattar flera medarbetare och sker i nära samarbete med flera högskolor och konsultföretag. De tjänster vi erbjuder är forskningsanknutna och bygger på vetenskapliga studier inom genus, mobilitet och transporter. VTI deltar i flera nationella och internationella konferenser.

Nationella jämställdhetspolitiska mål

Vi arbetar utifrån det transportpolitiska funktionsmålet för jämställdhet men utgår samtidigt ifrån preciseringen av det nationella jämställdhetspolitiska målet:

 1. En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattande.
 2. Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.
 3. Jämställd utbildning. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.
 4. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.
 5. Jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma förutsättning för en god hälsa och erbjudas vård och omsorg på lika villkor.
 6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Mer om jämställdhetspolitikens mål på Regeringskansliets webbplats Länk till annan webbplats.

Vi ser jämställdhet som en viktig del av utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle det vill säga en ökad social hållbarhet. Det en organisation vinner på att arbeta proaktivt med jämställdhetsfrågorna i transportplaneringen är att:

 • kunskaperna hos medarbetare och medborgare tas till vara
 • fler människor blir delaktiga i planering och beslut
 • inflytandet och makten fördelas jämnare mellan olika grupper
 • bidrar till att uppfylla nationella mål om jämställdhet
 • ekonomiska fördelar när organisationer beaktar jämställdhet (ex. bättre kompetensförsörjning, fler användare/kunder).

Några exempel är:

 • Operationalisera de sex jämställdhetspolitiska målen och de transportpolitiska målen
 • Integrera jämställdhetskonsekvensbedömning i planeringen
 • Utveckla trafikmodellerna
 • Utveckla metoder för samråd
 • Arbeta med attityder och kunskaper hos medarbetare.

 • Kartläggning av nuläge och tidigare åtgärder avseende jämställdhet i olika typer av organisationer (till exempel kommuner och företag)
 • Good practice: Hjälper till att skapa en tydlig bild av nuläget och bistå i framtagandet av verksamhetsanpassad arbetsmodell
 • Konsekvensanalys av jämställdhet i transportplaneringens olika faser
 • Utformning av upphandlingskrav och anbudskriterier rörande jämställdhet
 • Fördjupad analys: forskningsanknytning till relevant teoribildning och tidigare forskning inom genus/jämställdhet, samråd och planering
 • Workshops och seminarier för kunskapsutveckling och integrering av arbetsmodell
 • Kurser och inspirationsföreläsningar
 • Processtöd i utvecklingsarbetet.

Kontakt

Senast uppdaterad: