Elektrifiering

Närbild på laddare som anslutits till bilen.
Foto: Matej Kastelic/Mostphotos.com

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Mot bakgrund av det har regeringen gett oss på VTI i uppdrag att bidra till ökad kunskap för att påskynda elektrifieringen av transportsektorn.

Uppdraget innebär att vi ska bidra till kunskapsuppbyggnaden kring en snabb, smart och samhällsekonomiskt effektiv elektrifiering av transportsektorn.

 • Samtliga relevanta tekniker för eldrift av transporter.
 • Hela transportsektorn, det vill säga samtliga trafik och transportslag.

Utbyggnaden av laddinfrastrukturen spelar en nyckelroll i elektrifieringsarbetet. Data från olika aktörer behöver samordnas och göras tillgänglig. Genom kartläggning, analys och dialog med olika aktörer ska vi identifiera hinder och komma fram till möjliga lösningar för att skynda på elektrifieringen.

Redovisning av uppdraget

Under 2022 kommer vi att vid tre olika tillfällen redovisa våra resultat.

 • 1 februari
 • 31 maj
 • 31 december

Resultat redovisade 1 februari 2022

Resultat redovisade 31 maj 2022

 Vi har delat in uppdraget i följande projekt:

Vår uppgift: att beskriva hur digitalisering, inklusive betydelsen av europeiska gemensamma dataområden, uppkoppling och innovativa lösningar kan påskynda och effektivisera elektrifieringen inom transportområdet.

Redovisas senast: 1 februri 2022.

Kontakt: Lina Nordin

Vår uppgift: att beskriva kostnader för olika aktörer och samhällsekonomiska effekter av elektrifiering med olika tekniker inom samtliga trafikslag, liksom befintliga finansieringsfrågor och möjliga affärsmodeller.

Redovisas senast: 1 februari 2022.

Kontakt: Lisa Björk

Vår uppgift: att beskriva elektrifieringen av sjöfarten i dag, befintliga styrmedel och vilka styrmedel som andra länder har genomfört för att påskynda elektrifieringen av sjöfarten.

Redovisas senast: 1 februari 2022.

Kontakt: Henrik Sjöstrand

Vår uppgift: att analysera samspelet mellan energisystemet
och transportsystemet genom;

 • Lösningar som kan bidra till ökad elektrifiering, till exempel digitala lösningar som ger information om laddning, tillgänglighet, elpriser, nätkapacitet och möjligheter att lagra energi. Även vilka hinder som kan finnas.
 • Identifiera goda exempel från andra länder.
 • Bedöma om metoder och arbetssätt behöver utvecklas för att
  påskynda elektrifiering på samhällsekonomiskt och
  kostnadseffektivt sätt.

Redovisas senast: 31 maj 2022

Kontakt: Arne Nåbo

Vår uppgift: att undersöka och analysera eventuella kunskapsunderskott avseende transportsektorns elektrifiering hos nyckelaktörer inom transportsystemet.

Vid behov även lämna förslag på hur lärande och kunskapsutbytet mellan aktörer med betydelse för elektrifieringen kan öka.

Redovisas senast: 31 maj 2022.

Kontakt: Petra Stelling

Vår uppgift: att understödja pågående arbete och initiativ kopplat till elektrifiering av regionala godstransporter genom att ta fram och förmedla forskningsbaserad kunskap, som kan bidra till att öka förutsättningarna för en snabb, smart och samhällsekonomiskt effektiv elektrifiering av de regionala godstransporterna.

Redovisas senast: 31 maj 2022.

Kontakt: Magnus Berglund

Vår uppgift: att bidra till minskat fossilberoende, minskad klimatpåverkan och att svenskt näringsliv kan möta en ökad efterfrågan på klimatneutrala produkter och transporter.

Vi kommer att genomföra

 • Fysisk pilot: studera öppen laddinfrastruktur för gods och varutransporter.
 • Modellbaserad pilot: studera samverkan mellan energisystem–laddsystem, fordon–transportuppdrag, samt samverkan mellan aktörer.
 • Följeforskning: studera pågående elektrifieringsinitiativ och olika digitaliseringslösningar.

Redovisas senast: 31 december 2022.

Kontakt: Arne Nåbo

Senast uppdaterad: