Välfärd och myndighetsförtroende

I ett doktorandprojekt var det övergripande syftet att studera förändringar avseende dels transportrelaterad välfärd, dels myndighetsförtroende hos personer som fått sitt körkort återkallat (körkortsbehörighet B) på grund av synfältsbortfall.

Forskarämnet relaterar till både handikappforskningen och transportforskningen, i gemensamma frågor om tillgänglighet, delaktighet och rättvisa.

Återkallat körkort – kan få konsekvenser

Tillgänglighet till olika önskade och behövda arenor och aktiviteter har betydelsen för individens välfärd och subjektiva välbefinnande. Historiskt har den fysiska planeringen inneburit en utveckling med en större geografisk spridning av bland annat arbetsplatser, bostäder och fritidsaktiviteter. I detta sammanhang har tillgång till transporter stor betydelse, relaterat till en samhällsbyggnad och en infrastruktur som till stor del är uppbyggd kring behovet av att ha körkort och bil.

Att plötsligt förlora sitt körkort, på grund av en funktionsnedsättning som innebär att man inte längre uppfyller de medicinska kraven för körkort, kan få konsekvenser för individens välfärd och subjektiva välbefinnande. Om körkortsåterkallelsen dessutom upplevs som ett felaktigt och orättvist beslut, kan även förtroendet för beslutsfattare och de aktörer som är involverade i körkortsåterkallelsen påverkas.

Förtroende för myndigheter

Transportstyrelsen är den myndighet som återkallar körkort om de medicinska kraven inte uppfylls, men de har även i uppgift att genomföra funktionshinderspolitiken inom ramen för sina verksamhetsområden. Kunskap om transportrelaterade välfärdskonsekvenser för personer med funktionsnedsättning är en viktig komponent att beakta i utformning av regelverk och åtgärder, kopplat till hinder och möjligheter att använda transportsystemet för personer med funktionsnedsättning.

Medborgarnas förtroende för myndigheter och institutioner är viktigt när det gäller till exempel medborgarnas efterlevnad av regelverk och samarbete i administrativa frågor. Medborgarnas förtroende för myndigheter är också viktigt ur ett allmänt perspektiv, eftersom det kan påverka deras förtroende till samhället som helhet.

Fakta om doktorandprojektet

  • Pågick: 2017–2021. Doktorandprojektet är nu avslutat.
  • Projektledare: Jonna Nyberg, VTI och doktorand i Handikappvetenskap, Örebro universitet.
  • Finansiär: Transportstyrelsen.
Senast uppdaterad: