Välfärd och myndighetsförtroende

Det här doktorandprojektets övergripande syfte är att undersöka hur indraget körkort på grund av synfältsbortfall påverkar individers välfärd och myndighetsförtroende.

Tillgång till transporter är av stor betydelse för individers välfärd, då det innebär tillgänglighet till olika önskvärda aktiviteter. Studier visar på samband mellan egen tillgång till biltransport och välfärd; en konsekvens av en bilburen samhällsbyggnad. Personer med funktionsnedsättning har högre grad av transportrelaterad social utsatthet jämfört med personer utan funktionsnedsättning och begränsad tillgång till egen biltransport är en viktig förklaringsfaktor. Det saknas dock kunskap om transportrelaterade välfärdskonsekvenser för personer med funktionsnedsättning, både ur internationellt och nationellt perspektiv.

Transportstyrelsen är den myndighet som återkallar körkort om medicinska krav ej uppfylls. Transportstyrelsen har behov av ny kunskap för att minimera välfärdsförluster på grund av körkortsindragning. Detta kan i sin tur relateras till myndighetens behov av kunskap om medborgares förtroende, då det påverkar förtroendet för samhället i stort, men som även är viktigt för att den egna verksamheten ska fungera (regelefterlevnad, samarbeta i handläggningsärenden mm).

Doktorandprojekt med fyra delstudier

Mot denna bakgrund pågår ett doktorandprojekt innefattande fyra delstudier. Det övergripande syftet är att undersöka hur indraget körkort på grund av synfältsbortfall påverkar individers välfärd och myndighetsförtroende. Resultaten torde dock även kunna gälla för andra funktionsnedsättningar.

Delstudie 1 (genomförd intervjustudie)

Syftet är att undersöka hur transportrelaterad välfärd förändras för individer som har fått sitt körkort indraget på grund av synfältsbortfall, och som tidigare har använt bil som vardaglig transport. Resultaten visar hur det ofta krävs svåra anpassningar för att få vardagen att fungera igen efter att körkortet dragits in. Anpassningen kompliceras av andra hushållsmedlemmars önskemål och behov. Respondenternas val av boende, arbete, fritidsaktiviteter och umgänge har gjorts före det indragna körkortet – de har inte inrättat livet med tanke på att det ska kunna fungera med alternativa transportmedel. Reducerade transportmöjligheter har lett till konsekvenser så som till exempel avbruten yrkeskarriär, avkall på fritidsaktiviteter och känslor av isolering på grund av minskad social samvaro.

Delstudie 2 (pågående enkätstudie)

Syftet är att genom en jämförande enkätstudie undersöka om välfärd skiljer sig åt mellan individer som har fått sitt körkort indraget på grund av synfältsbortfall och en kontrollgrupp som har körkort. Enkätstudien kompletterar den tidigare genomförda intervjustudien.

Delstudie 3 (planerad intervjustudie)

Resultat från delstudie 1 indikerar starkt bristande myndighetsförtroende på grund av återkallelsen, ur flera aspekter. För att undersöka bakomliggande faktorer till minskat förtroende genomförs delstudie 3 i form av en intervjustudie, där individer som har fått sitt körkort indraget på grund av synfältsbortfall intervjuas. Studien syftar även till att bidra med vilka åtgärder som kan öka förtroendet och hos vilka aktörer.

Delstudie 4 (planerad enkätstudie)

Syftet är att undersöka omfattning av brist på förtroende bland personer som har fått sitt körkort indraget på grund av synfältsbortfall, samt vilka åtgärder som kan öka förtroendet och hos vilka aktörer. Studien avses komplettera delstudie 3.

Projektledare: Jonna Nyberg, VTI samt doktorand i Handikappvetenskap, Örebro universitet.

Finansiär: Transportstyrelsen.

Kontakt

Senast uppdaterad: