EU-projekt om jämställdhet och mångfald i transportsektorn

TInnGO – Transport Innovation Gender Observatory – med 20 partners från 13 länder i Europa, arbetade med forskning om jämställdhet och mångfald, hur dessa aspekter hanteras inom transportplanering, i relation till vardagliga resor och sysselsättning inom transportsektorn.

Framväxten av smart mobilitet, smarta städer, smarta transporter, etc. bygger ofta på tekniska lösningar såsom automatisering, autonoma fordon, digitalt sammankopplade mobilitetslösningar och styrning av trafiken i städerna till ett mer hållbart resande.

TInnGO-projektet studerade genus och mångfald och transporter och bidrog med ny kunskap till den aktuella transport- och mobilitetsutvecklingen i Europa genom:

  • Fokus på ett intersektionellt perspektiv, till exempel relaterat till socioekonomiska och kulturella aspekter, i kombination med kön, klass, etnicitet och ålder, särskilt i relation till smart och hållbar mobilitet.
  • Genom att skapa medvetenhet om genus och mångfald och att utveckla ett metodverktyg (GaDAP) för jämlikhet- och jämställdhet i transportplaneringen som kan användas i olika geografiska och kulturella sammanhang för att utveckla smart mobilitet, smarta städer, osv.

Intersektionalitet är ett analytiskt begrepp som sätter fokus på olika maktrelationer och resurser. En intersektionell analys pekar exempelvis på ojämlika resurser och möjligheter, och hur dessa kan leda till inkludering eller exkludering. Det kan handla om kvinnors och mäns resmönster, att olika grupper av kvinnor och män har olika ekonomiska resurser och olika tillgång till teknik och kunskap i hur den används, vilket ofta är en förutsättning för att kunna ta del av utvecklingen och göra mer hållbara val i vardagen.

TInnGO utvecklade med utgångspunkt i intersektionalitet en systematik för Jämställdhets- och mångfaldsplanering, GaDAP (Gender and Diversity Action Planning). Metoden bygger på en struktur som finns inom många andra områden där det handlar om att utifrån en policy eller en vision, sätta upp mål och delmål, planera aktiviteter som relaterar till målen, utse ansvariga, identifiera behov av resurser och se till att det finns resurser, genomföra och följa upp aktiviteterna. Som stöd i processen med GaDAP har TInnGO identifierat fem övergripande dimensioner som tillsammans fångar in områden som behöver tas hänsyn till i planering och utförande. Transportsystemet ska vara prisvärt och överkomligt för olika grupper (affordable), effektivt (effective), attraktivt (attractive), hållbart (sustainable) och inkluderande (inclusive).

Projektet avslutades 2021–2022. Resultaten spreds bland annat genom 11 policy rekommendationer (briefs). Forskarna har också publicerat rapporter, artiklar och konferensbidrag. En viktig del av TInnGO var att kontinuerligt sprida erfarenheter och kommunicera digitalt under arbetsprocessen via TInnGO Observatory Länk till annan webbplats. och erbjuda interaktiv kunskapsutveckling bland annat i form av ett interaktivt träningsmaterial Länk till annan webbplats.. Websidan lever vidare efter projekttiden (men uppdateras inte lika ofta), där finns publikationer och projektresultat.

Mer om projektet TInnGO

  • Projektet pågick i tre år (2019–2021)
  • Finansierades av EU-kommissionen H2020 med 3,9 miljoner euro, varav VTI:s del utgjorde cirka 369 000 euro.
  • Producerade 11 fallstudier i samproduktion med bransch och användare i 10 geografiska nav i Europa: Danmark & Sverige, Frankrike, Grekland, Italien, Litauen, Portugal, Rumänien, Spanien, Storbritannien, Tyskland.
  • 11 policy rekommendationer
    Policy briefs på webbplatsen transportgenderobservatory.eu Länk till annan webbplats.)

Flera publikationer kan även läsas via webbsidan Gender and Diversity Action Planning (GaDAP) Länk till annan webbplats.

Breengaard M.H., Henriksson M., Wallsten A., 2021. Smart and Inclusive Bicycling? Non-users’ Experience of Bike-Sharing Schemes in Scandinavia. In Krömker H. (eds) HCI in Mobility, Transport, and Automotive Systems. HCII 2021. Lecture Notes in Computer Science, vol 12791. Springer, Cham.
Smart and Inclusive Bicycling? Non-users’ Experience of Bike-Sharing Schemes in Scandinavia (springer.com) Länk till annan webbplats.

Henriksson, M., Wallsten A., Ihlström, J., 2021. Can bike-sharing contribute to transport justice? Exploring a municipal bike-sharing system. In Transportation Research Part D.
Can bike-sharing contribute to transport justice? Exploring a municipal bike-sharing system (sciencedirect.com) Länk till annan webbplats.

Henriksson, M., Levin, L., Nuruzzaman, R. Gadap — nytt metodverktyg för jämställdhet och jämlikhet i transportplaneringenaman. I Eriksson, L., Isaksson, K. & Witzell, J. (red.) 2021. På väg mot hållbar omställning? Kunskap, makt och mening i nationell transportplanering, sid. 86–94.

Hvidt Breengaard, M., Rømer Christensen, H., Levin, L., Pedersen, S. 2019. TInnGO Educational Manual: From Gender-Blind to Gender Smart Mobility. Deliverable D.4.2 TInnGO, EU.

Hvidt Breengaard, M., Rømer Christensen, H., Levin, L., Henriksson, M. 2021. Report on GaDAPs in Gender Smart Mobility. Report D4.8. TInnGO, European Commission.

Ihlström, J., Levin, L. Henriksson, M. 2019. Review of methods and tools for gender and diversity mainstreaming. Deliverable 6.1 TInnGO. EU.

Levin, L., Bridgman, J., Constantin, I., Hvidt Breengaard, M., Costa, M., Lynce, A.R. 2020. Methods and tools to measure gender issues based around intersectional analysis. D6.2 TInnGO, EU.

Levin L., 2021. How to advance theories of gender and intersectionality into practice for transport planning. Paper presented at 10th International Symposium on Travel Demand Management, 17/11/21 – 19/11/21. Published in Gender and Equality in Transport. Proceedings of the 2021 Travel Demand Management Symposium.

Levin, L. et al, 2021. Report from the case studies – Gender and diversity impact assessment methods and tools. Deliverable 6.3. TInnGO. European Horizon 2020 research and innovation programme.

Levin, L., Henriksson, M., Hvidt Breengaard, M., Rømer Christensen, H. 2022. Smart mobility for all – a gender and diversity sensitive methodology (GaDAP). Paper for 14th ITS European Congress, Toulouse, France, 30 May-1 June 2022.

Woodcock, A., Christensen, H.R., Levin, L. 2020. TInnGO: Challenging Gender Inequality in Smart Mobility. Journal of Road and Traffic Engineering, 66(2).
TInnGO: Challenging Gender Inequality in Smart Mobility Länk till annan webbplats.

EU-flagga

Detta projekt har erhållit finansiering från Horisont 2020 – Europeiska unionens ramprogram för forskning och innovation enligt bidragsavtal nr 824349.

Senast uppdaterad: