Kollektivtrafik

Hos oss på VTI bedrivs omfattande forskning om kollektivtrafik. Forskningen syftar ofta till att fördjupa insikterna om kollektivtrafiken som en viktig del i att skapa och bibehålla hållbar tillgänglighet i städer och på landsbygd.

I praktiken handlar det om att utveckla kunskapen om en rad olika typer av frågor, exempelvis resenärers normer, värderingar och behov och vad som styr människors val av transporter. Vi forskar även om organisatoriska och institutionella förutsättningar att utveckla kollektivtrafik i lokala, regionala och nationella planeringssammanhang. Här ingår till exempel forskning om makt och samverkan, samt frågor om hur olika intressen och perspektiv integreras i planering och beslutsfattande.

Vi forskar även om tillämpning och utveckling av planeringsverktyg och trafikstyrningsmodeller. Konkret kan detta till exempel handla om optimeringsmodeller för effektivt resursutnyttjande, dynamisk modellering/simulering av trafik för att studera framkomlighetseffekter av förändringar i vägtrafiksystemet samt modeller för beräkningar av miljöeffekter.

Ytterligare ett forskningsområde handlar om ekonomiska samband av betydelse för utvecklingen av kollektivtrafik. Det handlar till exempel om organisations- och finansieringsfrågor, upphandling, eller om effekterna av olika sorters regleringsformer (kontrakt och avtal) inom kollektivtrafiken. Forskningen rör också prissättning, subventioner och ekonomiska styrmedel. Ett kunskapsområde under utveckling handlar om kollektivtrafikens roll i ett alltmer digitaliserat transportsystem.

Exempel på pågående projekt och satsningar:

K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik

K2 är Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. Här forskar man om hur kollektivtrafiken kan bidra till framtidens attraktiva och hållbara storstadsregioner. K2 drivs och finansieras av Lunds universitet, Malmö universitet och VTI i samarbete med Region Stockholm, Västra Götalandsregionen och Region Skåne.

K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik Länk till annan webbplats.

Att återuppfinna kollektivtrafik i en framtid av Smart mobilitet: Roller, strategier och samverkan

I detta projekt riktas fokus mot regionala kollektivtrafikmyndigheter: Hur kan kollektivtrafikmyndigheterna positionera sig strategiskt i ett nytt och föränderligt landskap med nya tekniska koncept, nya tjänster och nya typer av aktörer? Vilken ansvarsfördelning och vilken samverkan krävs för att smart mobilitet ska bidra till hållbar samhällsutveckling?

Mer om projektet "Att återuppfinna kollektivtrafik" på K2:s webbplats Länk till annan webbplats.

Utveckling av metod för sociala konsekvensbedömningar för svensk transportplanering

I det här projektet arbetar forskare från VTI och Göteborgs universitet tillsammans med planerare i Västra Götalandsregionen. Målsättningen är att testa och utveckla metoder för att beskriva sociala konsekvenser i ett konkret transportinfrastrukturprojekt: Metrobuss.

Mer om Metrobuss och social konsekvensbedömning

Självkörande bussar

Under hösten 2019 ska två självkörande minibussar tas i drift på öppen gata. Bussarna är ett samarbete mellan bland annat Östgötatrafiken, VTI, Linköpings kommun och Transdev Sverige. Syftet är att studera hur elektrifierade och självkörande minibussar kan komplettera den befintliga kollektivtrafiken och göra den mer attraktiv.

Mer om självkörande bussar på projektet Ride the futures webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: