Cykling och funktionsnedsättning – möjligheter och barriärer för ökad tillgänglighet och hälsa

Generellt har personer med funktionsnedsättning sämre tillgång till transporter, och de gör också färre resor jämfört med personer utan funktionsnedsättning. Detta försämrar möjligheten till delaktighet i samhället, och kan även leda till ökad risk att utveckla allvarliga hälsorisker, som till exempel kan relateras till övervikt på grund av stillasittande liv.

Studier har visat att för personer med funktionsnedsättning kan cykling motverka en negativ utveckling av fysisk hälsa samt öka oberoende och möjlighet till social delaktighet. För en del personer med funktionsnedsättning kan det även vara lättare att cykla än att gå eller ta sig fram med rullstol.

Trots beskrivna positiva effekter är det få personer med funktionsnedsättning som cyklar: i Sverige gör personer utan funktionsnedsättning dubbelt så många resor med cykel jämfört med personer med funktionsnedsättning. Detta kan bero på barriärer av olika slag, till exempel att cykelvägar inte är utformade för att passa anpassade cyklar. Det behövs dock mer kunskap om personer med funktionsnedsättning gällande deras egna uppfattningar om och erfarenheter av cykling, och om orsakerna till att personer med funktionsnedsättning inte cyklar. Projektet avses bidra till detta, och där olika typer av funktionsnedsättning beaktas. Sammantaget kan resultaten utgöra kunskapsunderlag för en rad olika aktörer (t.ex. Trafikverket, regioner och kommuner; vård- och omsorg; politiker; funktionsrättsorganisationer och cykelfrämjande organisationer; forskarsamhället), för respektives arbete med att öka och motivera cykling hos personer med funktionsnedsättning, utifrån hållbarhetsperspektiv.

Detta är också i linje med hållbarhetsmål om ökad cykling generellt, och mål om ökad hälsa och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning specifikt. I de transportpolitiska målen lyfts det till exempel att transportsystemet ska vara utformat så att personer med funktionsnedsättning kan använda det. Detta kan relateras till funktionshinderspolitikens mål om full delaktighet för personer med funktionsnedsättning, med fokus på universell utformning, tillgänglighet och lösningar för individens självständighet. Även i Agenda 2030 lyfts mål om tillgängliga och hållbara transportsystem för alla.

Projektet består av en enkätstudie och en intervjustudie riktad till personer med funktionsnedsättning. Projektet kommer att avslutas med en workshop, med aktörer så som Trafikverket, VTI, Cykelfrämjandet, representanter för funktionsrättsförbund samt representanter för ett antal kommuner. I workshopen diskuteras studiens resultat, till exempel kring hur resultaten kan användas i aktörernas egna verksamheter, med syfte att främja cykling hos personer med funktionsnedsättning.

Finansiär: Trafikverket
Projektet pågår: 2023–2025
Projektledare: Jonna Nyberg

Senast uppdaterad: