Serviceresornas utveckling i ett transportsamhälle präglat av smart mobilitet, digitalisering och hållbart resande

Personer med funktionsnedsättning har generellt sämre tillgång till transporter, vilket försvårar tillgänglighet och därmed delaktighet i samhället. För att möjliggöra för personer med särskilda behov att resa finns särskilda persontransporter – serviceresor – som är ett paraplybegrepp för färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor och skolskjuts, och som styrs av egna lagar. 

Dessa transporter kräver särskilt beslut eller tillstånd, till exempel gäller färdtjänst för de som på grund av funktionsnedsättning, och som inte endast är tillfälligt, har avsevärda svårigheter med att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Samtidigt har samordning av serviceresor och allmän kollektivtrafik pekats ut som ett sätt att effektivisera kollektivtrafiken och öka tillgängligheten och kvaliteten utan att det kostar för mycket. Vidare ser vi en utveckling där allt fler blir äldre, vilket förväntas generera en ökad efterfrågan på transporttjänster anpassade för personer med särskilda behov.

Inom transportområdet pågår en utveckling mot digitalisering, automatisering, elektrifiering och integrerad mobilitet och plattforms/delningsekonomi – aspekter som samlas under begreppet smart mobilitet, och som sammantaget anses bidra till ett mer hållbart transportsystem. Det pågår också ett arbete med en ny vision för kollektivtrafiken, med mål om att etablerad kollektivtrafik knyts samman med nya delade mobilitetstjänster, vilket benämns den framtida kollektiva mobiliteten. Var i denna beskrivna utveckling serviceresorna befinner sig är oklart. Det finns till exempel farhågor om att utvecklingen med digitalisering inom transportområdet kan öka den digitala klyftan och förvärra ett socialt utanförskap.

Mot ovanstående bakgrund är syftet med projektet att undersöka vad man inom kommuner och regioner behöver (till exempel avseende resurser och organisering) för att kunna utveckla serviceresor i linje med samtida utveckling av smart mobilitet och mål om ökat hållbart resande, och i relation till visionen om den framtida kollektiva mobiliteten: vilka föreställningar finns inom regioner och kommuner rörande serviceresornas roll i ett transportsamhälle präglat av smart mobilitet, och vilka förutsättningar och utmaningar beskrivs? (Skolskjuts ingår inte i studien.)

Projektet består av en intervjustudie samt en enkätstudie. Intervjuer görs med representanter för ett antal olika regioner, både med personer som arbetar med särskilda serviceresor (ansvariga resp handläggare) och personer som arbetar med den allmänna kollektivtrafiken. Enkäter kommer att skickas till samtliga regioner och kommuner.

Finansiär: K2
Projektet pågår: 2023–2024
Projektledare: Jonna Nyberg

Senast uppdaterad: