Planering, styrning och omställning

Planerings- och beslutsprocesser på olika nivåer i samhället har stor betydelse för hur transportsektorn utformas och förändras. Vi forskar främst kring regional och kommunal planering och politik, ofta kopplat till kollektivtrafik. Det handlar såväl om breda perspektiv som specifika aspekter i processerna, till exempel kring jämställdhet, samråd, dialog och miljö.

I detta forskningsområde studerar vi hur besluts- och planeringsprocesser på olika samhällsnivåer påverkar transportsystemets utveckling om omställning. Med olika metoder och teoretiska perspektiv bidrar vi med en fördjupad och mångfacetterad kunskap inom ett komplext och ständigt aktuellt empiriskt område. Några centrala teman för forskningen är:

  • intresset för att förstå hur planerings- och beslutsprocesser i kommuner, myndigheter och företag formas och organiseras,
  • vilka formella och informella förutsättningar som möjliggör och begränsar olika aktörers agerande och utfallet av planeringen,
  • hur olika politiska mål implementeras och påverkas av institutionella förändringar,
  • hur politikers och tjänstemäns kunskaper formar, och hur verktyg för styrning används i, planeringen,
  • hur man planerar och styr mot ett hållbart transportsystem

Besluts- och planeringsprocesser har inflytande över de långsiktiga ramarna för samhället och människors vardagsliv och mobilitet, och utgör i sig själv en grundläggande planeringsförutsättning för framtida beslut och planer. En övervägande del av forskningen rör frågan om långsiktigt hållbar utveckling och förutsättningen att styra mot en sådan omställning. Forskningen strävar efter att bidra med fördjupad vetenskaplig kunskap om sådana omställningsprocesser; kunskap som är viktig för att förstå både de möjligheter och barriärer som sätter ramarna för styrning, planering och beslut i riktning mot ökad andel resande med gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Forskningsmetoder

Forskningen är tvärvetenskaplig och involverar forskare från en rad olika samhällsvetenskapliga discipliner, bl.a. humanekologi, kulturgeografi, sociologi och statsvetenskap samt det tvärvetenskapliga fältet teknik- och vetenskapsstudier. Huvuddelen av forskningen är samhällsvetenskaplig och kvalitativ, ibland med kvantitativa inslag. De metoder som används är särskilt intervjuer, fokusgrupper, gruppintervjuer, enkäter, deltagande observationer och dokumentanalys. Fallstudier och studier av planerings- och beslutsprocesser är ofta förekommande inslag i forskningen, liksom jämförelser av olika sektorer från internationell till lokal nivå.

Medlemmar

Senast uppdaterad: