Planering, styrning och omställning

Planerings- och beslutsprocesser på olika nivåer i samhället har stor betydelse för utvecklingen av transporter, mobilitet och tillgänglighet. Vi forskar om planering och politik på nationell, regional och lokal nivå.

Det omfattar ett brett förhållningssätt och att utforska såväl den övergripande omställningen till hållbar mobilitet, inklusive utfasningen av fossila bränslen, som specifika processer som rör till exempel jämställdhet, medborgardialog och förändrade resmönster. Vår forskning inkluderar samtliga transportslag och olika typer av resor.

Forskarna inom detta område representerar många olika inriktningar och forskningsintressen.

Den pågående forskningen bedrivs till stor del inom följande områden:

  • Osäkerhet och förmåga när det gäller omställningen av transportsektorn till ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle.
  • Covid-19-pandemin: kort- och långsiktiga konsekvenser och möjligheter vad beträffar mobilitetsmönster, tillgänglighet, planering, styrning och omställning.
  • Integrering av hållbarhetsperspektiv i befintliga arenor för planering och beslutsfattande, inklusive miljökonsekvensbedömningar.
  • Transport- och infrastrukturplanering på nationell, regional och lokal nivå, makt, kunskapsperspektiv och organisationskulturer.
  • Kopplingar mellan fysisk planering, transportplanering och tillgänglighet, inklusive kollektivtrafik, gång och cykling.
  • Beslutsfattande, planering och implementering inom gods- och logistikområdet, inklusive bygglogistik och godstransporter med cykel (cykellogistik).
  • Smart mobilitet: Inramning (framing), styrning, roller, konsekvenser, beteende, nya styrformer och piloter i förhållande till etablerade planeringssystem.

Besluts- och planeringsprocesser har inflytande över de långsiktiga ramarna för samhället och människors vardagsliv, tillgänglighet och mobilitet. En betydande del av forskningen rör frågan om långsiktigt hållbar utveckling och förutsättningarna att arbeta mot en sådan omställning. Forskningen strävar efter att bidra med fördjupad vetenskaplig kunskap om sådana omställningsprocesser, vilket är viktigt för att förstå både de möjligheter och hinder som sätter ramarna för styrning, planering och beslut som syftar till att förändra transportsystemet på ett såväl miljövänligt som socialt och ekonomiskt hållbart sätt.

Forskningsmetoder

Vår forskning är tvärvetenskaplig och involverar forskare från flera samhällsvetenskapliga discipliner, såsom humanekologi, kulturgeografi, antropologi, sociologi och statsvetenskap samt de tvärvetenskapliga fälten inom naturvetenskap och teknik samt planering. Huvuddelen av forskningen bedrivs kvalitativt med kvantitativa inslag. Metoder som används är särskilt intervjuer, fokusgrupper, workshoppar och policylabb, enkäter, deltagande observationer och dokumentanalys. Vår forskning innefattar ofta fallstudier och studier av planerings- och beslutsprocesser, liksom jämförelser av olika sektorer från lokal till internationell nivå.

Medverkande forskare

Forskare som medverkar i klustret är:

How accessibility to schools is not (just) a transport problem: the case of public school choice in the city of Malmö, Sweden (2023) (artikel på Springeropen.com) Länk till annan webbplats.

Defining and implementing a sufficient level of accessibility: What’s stopping us? (2023) (artikel på Sciencedirect.com) Länk till annan webbplats.

Accessibility and space-time differences in when and how different groups (choose to) travel (2023) (artikel på Sciencedirect.com) Länk till annan webbplats.

Between pace-making and pace-taking: Urban cycle logistics in an accelerated polity (2023) (DiVA) Länk till annan webbplats.

Är barn en del av det planerande kollektivet: En studie om inkludering av barn i planering av kollektivtrafik (2023) (DiVA) Länk till annan webbplats.

Uncommon commons: civic participation and the localised maintenance of road infrastructure in Sweden (2023) (DiVA) Länk till annan webbplats.

Public Participation in Transport in Times of Change (2023) (DiVA) Länk till annan webbplats.

The role of meta-governance in public transport systems: A comparison of major urban regions in Denmark and England (2023) (DiVA) Länk till annan webbplats.

Mikromobilitet i städer – En litteraturstudie om livscykel-, system- och jämlikhetsaspekter (2022) (PDF på Drivesweden.net) Länk till annan webbplats.

Experimentation for sustainable transport? Risks, strengths, and governance implications (2022) (DiVA) Länk till annan webbplats.

Minskad biltrafik mellan mål och medel: en intervjustudie med politiker och tjänstemän i två större svenska städer (2022) (DiVA) Länk till annan webbplats.

Constructing Transit Corridors: The Politics of Public Transport Policy and Planning in Malmöhus and Skåne 1970-2020 (2022) (DiVA) Länk till annan webbplats.

Transformative capacity for climate mitigation in strategic transport planning – principles and practices in cross-sectoral collaboration (2022) (DiVA) Länk till annan webbplats.

An Interactive Visualization Tool for Collaborative Construction Logistics Planning—Creating a Sustainable Project Vicinity (2022) (DiVA) Länk till annan webbplats.

Capacity in municipalities: Infrastructures, maintenance debts and ways of overcoming a run-to-failure mentality (2021) (DiVA) Länk till annan webbplats.

På väg mot hållbar omställning? Kunskap, makt och mening i nationell transportplanering (2021) (DiVA) Länk till annan webbplats.

Governance arrangements shaping driverless shuttles in public transport: The case of Barkarbystaden, Stockholm (2021) (DiVA) Länk till annan webbplats.

Institutional capacity to integrate ‘radical’ perspectives on sustainability in small municipalities: experiences from Sweden (2020) (DiVA) Länk till annan webbplats.

Att realisera ny mobilitet – en analys av samverkansprocesser som formar framtidens kollektivtrafik i städer (k2centrum.se) Länk till annan webbplats.

BaTMobil: Barns tillgänglighet och mobilitet i ett digitaliserat transportsystem (K2centrum.se) Länk till annan webbplats.

BULT – Beredskapshänsyn i transportsystemet, 2023–2027 (foi.se) Länk till annan webbplats.

CiMPla: Cirkulär masshantering – planering och beslutsprocesser för ökad resurseffektivitet

Cykellogistik inom urbana områden (Via TT) Länk till annan webbplats.

CYNKA – kombinerad mobilitet mellan cykel och kollektivtrafik (k2centrum.se) Länk till annan webbplats.

Forskning om hur klimatmål integreras i nationell transportplanering – en maktanalys, 2018–2021

Forskning om digitala tjänster för hållbar mobilitet och tillgänglighet med fokus på medborgare, företag och offentliga aktörer (Mistra SAMS) (sams.kth.se) Länk till annan webbplats.

Kollektivtrafikens roll och egenskaper mellan planetära och sociala gränser: tröskelvärden, scenarier och positiva visioner, 2023–2024 (k2centrum.se) Länk till annan webbplats.

Nya processer och verktyg för klimatanpassad transportinfrastruktur i täta och hållbara städer (vinnova.se) Länk till annan webbplats.

Störningsfri Stad 2.0 (smarbuilt.se) Länk till annan webbplats.

TRANSPLACE – Transformering i planeringens gränssnitt, 2023–2027 (kth.se) Länk till annan webbplats.

Tryggad legitimitet? Mål, medel, och medborgare i kollektivtrafiken (k2centrum.se) Länk till annan webbplats.

Vad kan omställning till hållbar mobilitet lära av coronakrisen? (k2centrum.se) Länk till annan webbplats.

Är barn en del av det planerande kollektivet? En studie om inkludering av barn i planering av kollektivtrafik (k2centrum.se) Länk till annan webbplats.

Inom området Mobilitet, aktörer och planering bedriver vi en seminarieserie. Under seminarierna presenterar vi våra forskningsresultat och bjuder in till diskussion. Vi bjuder även in externa föreläsare.

Föreläsningarna behandlar aktuella ämnen inom transportforskning med koppling till mobilitet, tillgänglighet, aktörer, policy och planering. VTI:s ambition är att föra en oberoende debatt där intressenter från både akademi, politik och näringsliv är välkomna att delta.

Föreläsningarna ges på plats på VTI:s kontor i Lund i samband med lunch och vi bjuder på lunchmacka/wrap. Möjlighet att delta digitalt finns.

Kontakt för seminarieserien: annika.otto@vti.se och joel.goransson.scalzotto@vti.se

Aktuella seminarier läggs ut i VTI:s evenemangskalender

Senast uppdaterad: