Rättvis tillgänglighet för landsbygder och mindre tätorter

Fokus för projektet är hur de transportpolitiska målen kan nås i landsbygder för att säkerställa bra tillgänglighet.

Utmaningen som projektet fokusera på ligger i att erbjuda ett transportsystem som både bidrar till att minska CO2-utsläppen, är samhällsekonomiskt effektivt och samtidigt ger alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet i hela landet för alla invånare oberoende av exempelvis kön, ålder, socioekonomisk status, etnicitet eller funktionsvariationer.

I förstudien konstaterar vi att det behövs metoder för hur personer med olika behov och erfarenheter kan involveras i beslutsfattande och framtagning av olika lösningar för att säkerställa att de motsvarar faktiska behov på ett resurseffektivt sätt. I projektet genomförs tre fallstudier i tre olika regioner. Arbetet kommer att utgå från ett intersektionellt perspektiv och baseras på metoden Mobility Labs.

Projektet ska resultera i a) ökad kunskap om transportutsatta gruppers tillgänglighetsutmaningar och behov på landsbygder b) tillämpad och vidareutvecklad metod (Mobility Labs) för att involvera användare i utvecklingen av lösningar som bidrar till att tillgodose en tillräcklig
tillgänglighet och c) åtgärder och policyrekommendationer för hur dessa behov bättre kan tillgodoses av olika aktörer samt för hur användare bättre kan involveras.

Det tvååriga projektet (januari 2022–november 2023) genomförs tillsammans av IVL Svenska Miljöinstitutet, VTI och Trivector.

Förstudien finns på Svenska miljöinstitutet, IVL:s webbplats:

Rättvis tillgänglighet för landsbygder och mindre tätorter genom mobilitet som tjänst och e-handel - en förstudie (ivl.se) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: