Människan i transportsystemet

Vi bedriver omfattande forskning som rör både individnivån och grupper av trafikanter, resenärer och brukare av transportsystemet. I fokus står frågor kring individens eller gruppens möjligheter och begränsningar i samspel med trafik och övriga trafikanter.

Forskningen är i hög grad tillämpad och vi har tillgång till mycket goda experimentella resurser, bland annat avancerade körsimulatorer, testfordon för studier i verklig trafik och fysiologilabb. Forskningsområdet är tvärvetenskapligt och arbetet sker ofta i samarbetsprojekt med nationella och internationella aktörer från såväl industrin som universitet och högskolor.

Individer och grupper

Både när det handlar om individer och trafikantgrupper som till exempel barn, unga, äldre, kvinnor, män eller mc-förare inriktar vi oss mycket på deras relationer till transportsystemet. Vi forskar om mobilitet, tillgänglighet, beteenden och attityder och tar hänsyn till fysiska, psykiska, sociala och samhälleliga aspekter hos resenärerna. Även genusdimensionen blir allt viktigare i vår forskning.

Stöd till trafikanter

Vi forskar om utformning av fordon, infrastruktur och trafikmiljö utifrån trafikanters och resenärers olika behov. Samspelet mellan dessa delar är centralt och målet är att vår forskning resulterar i åtgärder som ger ett effektivare och säkrare transportsystem. Till exempel inriktar vi oss på olika typer av trafikantstöd, både i och utanför fordonet. Fokus ligger mycket på interaktionen mellan människa och teknik. Vi utvärderar bland annat vilka effekter nya typer av säkerhetssystem ger utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv och hur vägutformningen påverkar trafiksäkerheten.

Trafikanter befinner sig i olika tillstånd

Vår forskning omfattar också olika tillfälliga tillstånd som en trafikant, eller grupper av trafikanter, kan befinna sig i. Det kan handla om trötthet, alkohol- och drogpåverkan, stressade eller distraherade förare. Vi arbetar med att definiera indikatorer som kan användas vid bedömning av tillstånd hos trafikanter. Vi undersöker även hur samspelet mellan olika tillstånd påverkar förarbeteendet.

Genom kunskap om hur olika tillstånd påverkar målet om ett säkert och hållbart resande kan vi, utifrån individens möjligheter och begränsningar, bidra till att utforma transportmiljön på bästa möjliga sätt.

Utbildning för trafikanter

En annan inriktning på vår forskning rör området trafikantutbildning. Både privatpersoner och yrkesförare behöver lämplig utbildning. Riskmedvetenhet och kontinuerligt lärande i en föränderlig miljö är två områden som är viktiga för båda grupperna, likväl som för yngre, äldre och människor med funktionshinder. Genom vår forskning kan man öka förståelsen för hur olika trafikantgruppers behov av kunskap kan tillgodoses.

Forskningsprojekt

Ett exempel på ett forskningsprojekt som bedrivs inom området Människan i transportsystemet är del av ett EU-program, kallat SHOW, Shared automation Operating models for Worldwide adoption.

Under de fyra år som projektet ska pågå kommer bland annat användandet av självkörande bussar till nytta för personer med funktionsnedsättningar att studeras. Syftet är vidare att hitta lösningar som gör det möjligt att hantera hinder i trafiken genom fjärrstyrning och därmed underlätta för föraren att inte behöva styra bussen manuellt utan istället kunna göra andra saker ombord.

Mer om SHOW på projektets webbsida (på engelska) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Senast uppdaterad: