Mobilitet, delaktighet och rättvisa

Person som kör in rullstol på en buss.
Foto:Michael Erhardsson/Mostphotos.com

Inom forskningsområdet bedrivs forskning och utredningsverksamhet med syfte att fördjupa kunskapen om social hållbarhet, sociala konsekvenser och välfärdskonsekvenser med avseende på olika gruppers praktiker, villkor och förutsättningar kopplade till mobilitet och transporter.

Sociala frågor utgör en viktig del av transportpolitiken och innebär en betydande utmaning för transportplanering och trafiksäkerhet. Inom transportområdet har dock sociala frågor varit mindre välutforskade och forskningen om dem mindre tongivande jämfört med områden som ekonomi och miljö. I hållbarhetsutvecklingens spår framträder också ojämlikheter, mellan dem som kan göra hållbara val i vardagen och dem som inte har samma möjligheter. Vilka som gynnas och vilka som missgynnas, vilka som inkluderas och exkluderas vid samhälls- och transportplanering, behöver kontinuerligt utredas och beforskas. En viktig aspekt är hur rättvisa och delaktighet kan säkerställas för individer och grupper i ett diversifierat samhälle.

Inom det här forskningsområdet beaktas såväl sociala som institutionella förutsättningar, såsom forskning om policy och praktik med avseende på olika aktörer, samt olika gruppers mobilitet, makt och delaktighet i planering, utformning och underhåll av transportlösningar.

Forskningen kan handla om studier av sociala nackdelar till följd av befintlig eller planerad transportinfrastruktur (t.ex. säkerhet), relaterat till transportbehov, utvärdering av sociala konsekvenser, studier om allmänhetens deltagande och att inkludera ett resenärsperspektiv. Inom forskningsområdet genomförs även studier av hur olika praktiker och vardagliga aktiviteter kan förstås i relation till mobilitet och transportinfrastruktur. En inriktning är att förstå hur olika grupper av resenärer organiserar vardagslivet i relation till transportinfrastruktur och mobilitet; en annan är interaktion mellan ”experter” och ”icke-experter” och hur man kan förstå kunskapsförmedling mellan dem i transportsammanhang (t ex samrådsförfarande, utbildning av trafikanter).

Forskningsområdet omfattar

Jämlikhet, jämställdhet, social hållbarhet, vardagsliv, vardagliga praktiker, mobilitet, mobilitetspraktiker, tillgänglighet, resenärsperspektiv, sociala kategoriseringar av resenärer/trafikanter (exempelvis: ungdomar, äldre, kvinnor, män), intersektionalitet, inkludering, exkludering, välfärd, rättvisa, policyanalys, kritik, bedömningar, medborgarförtroende, metodutveckling.

Medverkande forskare

Inom området Mobilitet, aktörer och planering bedriver vi en seminarieserie. Under seminarierna presenterar vi våra forskningsresultat och bjuder in till diskussion. Vi bjuder även in externa föreläsare.

Föreläsningarna behandlar aktuella ämnen inom transportforskning med koppling till mobilitet, tillgänglighet, aktörer, policy och planering. VTI:s ambition är att föra en oberoende debatt där intressenter från både akademi, politik och näringsliv är välkomna att delta.

Föreläsningarna ges på plats på VTI:s kontor i Lund i samband med lunch och vi bjuder på lunchmacka/wrap. Möjlighet att delta digitalt finns.

Kontakt för seminarieserien: annika.otto@vti.se och joel.goransson.scalzotto@vti.se

Aktuella seminarier läggs ut i VTI:s evenemangskalender

Kontakt

Senast uppdaterad: