Alkohol och droger i trafiken

Glas med dryck och bilnyckel bredvid.
Katja Kircher

VTI har under lång tid forskat om alkohol och droger i trafiken. Vår forskning innefattar flera olika aspekter så som rattfylleriets omfattning, utvärdering av åtgärder och rattfylleristens perspektiv. De senaste åren har vi också börjat studera alkohol och cykling.

I Sverige har vi hög regelefterlevnad när det gäller rattfylleri och de allra flesta är nyktra när de kör. Trots det är alkohol och droger i trafiken ett betydande trafiksäkerhetsproblem. Av alla omkomna i trafiken omkommer ca 25–30 procent i alkohol- eller drogrelaterade olyckor.

VTI:s arbete inom området syftar dels till att kartlägga och följa upp problemets omfattning och konsekvenser, dels att öka förståelsen för varför man kör rattfull för att kunna förbättra de åtgärdsprogram som finns. Vi har också projekt som syftar till att utvärdera polisens övervakning av rattfylleribrott.

Utvärdering av Effekt – en ny metod för rattfylleriövervakning i Polisregion Mitt

Syftet med det här projektet är att utvärdera en pilotstudie om rattfylleriövervakning som genomförs av polisen i region Mitt. I pilotstudien testas ett nytt arbetssätt inspirerat av metoder från Australien. Utvärderingen innehåller två delar: en del som avser att mäta allmänhetens subjektiva upptäcktsrisk och en del som avser polisens genomförande.

Projektet finansieras av Trafikverkets Skyltfond.

Kontaktperson: Åsa Forsman

Analys av lagföringar med avseende på rattfylleribrott, år 2007–2018

Polisens rattfylleriövervakning i form av antal utandningsprov var som mest omfattande åren kring 2010. Efter det har en kraftig nedgång skett. I det här projektet studeras vad det fått för konsekvenser på lagföringar. Såväl antal lagföringar som typ av påföljd och straff studeras. Analyserna baseras på utdrag ur lagföringsregistret och polisens register över bevisprov.

Projektet finansieras av Stiftelsen MHF:s fond för trafiksäkerhet.

Kontaktperson: Åsa Forsman

Hur alkoholintag påverkar förmågan att cykla – test i laboratoriemiljö

Syftet med detta projekt är att öka kunskapen om cykelförmågan under påverkan av alkohol genom att kartlägga sambandet mellan subjektiva upplevelser av berusning, faktiskt alkoholkoncentration i blodet och körförmåga med avseende på psykomotoriska och kognitiva funktioner. Studien kommer att genomföras i ett idrottsvetenskapligt laboratorium med möjlighet att, förutom cykelförmåga, mäta t.ex. utandningsluft och motorikaccelerometrar.

Projektet finansieras av Trafikverket.

Synen på nykterhet i samband med cykling

Den här studien innehöll dels en analys av dödsolyckor med cykel, dels intervjuer med ca 40 cyklister om deras syn på alkohol och cykling. Dödsolyckorna studerades med hjälp av Trafikverkets djupstudiedatabas och syftet var att kartlägga hur stor andel av de omkomna cyklisterna som varit alkoholpåverkade och vad som utmärkte dessa olyckor.

Intervjuerna analyserades utifrån tre olika perspektiv: ett sociologiskt perspektiv som utifrån emotionssociologisk teori försöker förstå hur människors emotionella förhållande till alkoholpåverkad cykling som social företeelse ser ut; ett psykologiskt perspektiv som utifrån en beslutsfattandemodell försöker förstå betydelsen av cyklisters attityder, normer och upplevelse av kontroll vad gäller synen på alkoholpåverkad cykling; samt ett fenomenografiskt perspektiv som exempelvis fokuserar på variationer av cyklisters uppfattning av i vilka situationer alkoholpåverkad cykling kan vara godtagbart.

Projektet finansierades av Länsförsäkringsbolagens forskningsfond. Resultaten finns redovisade i VTI rapporten:

Alkohol och cykling: en multidisciplinär studie (2017, Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA)länk till annan webbplats

Utvärdering av alkolås efter rattfylleri

Ett permanent system för alkolås efter rattfylleri trädde i kraft den 1 januari 2012. Systemet innebär att förare som gjort sig skyldiga till rattfylleribrott med avseende på alkohol kan beviljas ett körkort med villkor om alkolås istället för att få körkortet helt återkallat.

VTI genomförde en utvärdering av systemet och syftet var dels att beräkna hur stor andel som deltar i systemet, men också att öka förståelsen om varför man väljer eller inte väljer alkolås efter rattfylleri och att studera individernas upplevelse av systemet.

I utvärderingen ingick också att studera hur både de som deltog och de som inte deltog påverkades med avseende på hälsa, arbetsliv och socialt liv. Projektet genomfördes som tre olika delstudier: en registerstudie, en intervjustudie och en enkätstudie.

Projektet finansierades av Transportstyrelsen. Resultaten finns redovisade VTI rapporten:

Utvärdering av alkolås efter rattfylleri: Sammanfattande slutrapport (2018, Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA)länk till annan webbplats

Rattfylleriets omfattning bland svårt skadade motorfordonsförare

Syftet med projektet var att studera och kartlägga alkoholförekomst hos svårt skadade motorfordonsförare för att:

  • skatta andelen misstänkta rattfyllerister
  • jämföra andelen misstänkta rattfyllerister bland svårt skadade och dödade
  • undersöka om polisens registrering i STRADA har förändrats efter 2008 då polisen fick rätt att på sjukhus begära blodprov på förare som varit inblandad i en trafikolycka, även utan misstanke om rattfylleri.

Studien finansierades av MHF:s Trafiksäkerhetsfond. Resultaten finns publicerade i ett PM:

Rattfylleriets omfattning bland svårt skadade förare: En skattning baserad på polisens misstanke (2015, Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA)länk till annan webbplats

SMADIT ur den misstänkte rattfylleristens perspektiv

SMADIT, Samverkan mot alkohol och droger i trafiken, är en metod som syftar till att minska återfall i rattfylleri genom att erbjuda stöd och behandling för eventuella alkohol- eller drogproblem. Med finansiering från Trafikverkets Skyltfond genomfördes intervjuer med misstänkta rattfyllerister för att få deras perspektiv på metoden. Varje person intervjuades två gånger med cirka ett års mellanrum, på så sätt fick man också kunskap om SMADIT:s långsiktiga effekter för dessa personer.

Resultaten finns redovisade i rapporterna:

SMADIT ur den misstänkte rattfylleristens perspektiv: en intervjustudie (2013, Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA)länk till annan webbplats

Smadit-metodens nytta och effekter: en uppföljande intervjustudie med misstänkta rattfyllerister (2014, Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA)länk till annan webbplats

VTI har tidigare även genomfört en mer generell utvärdering av SMADIT. Resultaten från den utvärderingen finns redovisade i en sammanfattande slutrapport:

Utvärdering av projektet Nationell samverkan mot alkohol och droger i trafiken enligt Skelleftemodellen: syntesrapport (2009, Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA)länk till annan webbplats

Kontroll av alkohol hos förare – framtida system

När det gäller tekniska lösningar för att hindra förare att köra alkoholpåverkade pågår en generationsväxling från dagens eftermonterade alkolåssystem mot framtida nykterhetstödjande och fordonsintegrerade system. Studien syftade till att via diskussioner i fokusgrupper ta tillvara förargruppers tankar och reflektioner kring framtida lösningar för att kontrollera förares alkoholnivåer och för att förhindra körning i onyktert tillstånd. Det ingick även frågor som är kopplade till attityder och acceptans kring systemutformning och teknikintegration samt syn på eventuell körbarhetsbegränsning vid alkoholdetektion. Projektet finansierades av Trafikverket.

Resultaten finns redovisade i VTI rapporten:

Nykterhetsstödjande system: diskussioner i fokusgrupper (2014, Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA)länk till annan webbplats

Beräkning av riskkurva för alkohol

Projektet finansierades av Trafikverkets Skyltfond och syftet var att ta fram en kurva som beskriver den relativa risken att dödas i vägtrafiken om man är alkoholpåverkad jämfört med om man är nykter. Sådana riskkurvor har tidigare tagits fram i en del andra länder men den kurva som togs fram här speglar svenska förhållanden. Riskkurvan baseras på alkoholförekomst hos dödade förare i relation till alkoholförekomst generellt i trafiken. Information om alkoholförekomst hos dödade förare togs från Trafikverkets djupstudier där det finns uppgifter om alkoholkoncentration i blodet från rättskemisk undersökning.

Resultaten finns redovisade i VTI notat:

Riskkurva för alkohol: studie baserad på omkomna personbilsförare i Sverige (2013, Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA)länk till annan webbplats

DRUID - Driving under the influence of drugs, alcohol and medicines

DRUID var ett projekt inom EU:s sjätte ramprogram med syfte att öka kunskapen om hur användandet av droger och mediciner påverkar förmågan att köra säkert. Projektet koordinerades av tyska BASt och totalt deltog 36 partners från 19 olika länder. Bland annat studerades problemets omfattning, övervakning, rehabilitering och körkortsåterkallelse. Det genomfördes även ett antal simulatorförsök med påverkade förare. VTI var inblandad i fyra studier inom DRUID:

  • vägkantsstudie där förekomsten av droger och mediciner hos förare undersöktes
  • studie av förare som omkommit i trafikolyckor
    intervjustudie med personer som kört påverkade av droger eller alkohol
  • simulatorstudie för att studera effekten av dextroamfetamin.

De två första studierna finns beskrivna i ett VTI notat:

Förekomst av droger och läkemedel i trafik i Sverige: resultat från EU-projektet DRUID (2011, Digitala Vetenskapliga Arkivet)länk till annan webbplats

Intervjustudien och simulatorstudien finns som rapporter på DRUID-projektets webbplats tillsammans alla övriga studier inom projektet (intervjustudie, simulatorstudie). Simulatorstudien finns även publicerad i tidskriften Psychopharmacology (nr 222, vol. 3, s. 401-411).

Om DRUID-projektet på BASt:s webbplats (sida på engelska)länk till annan webbplats

Vi publicerar i stort sett alla våra forskningsresultat i DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet, vilket är en söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer.

Vetenskapliga artiklar

Forsman, Å. and Wallhagen, S. Drink drivers' views of a voluntary alcohol interlock programme for drink driving offenders in Sweden. Accident Analysis & Prevention, 124, 210–218. 2019.
Drink drivers’ views of a voluntary alcohol interlock programme for drink driving offenders in Sweden (2019, DiVA)länk till annan webbplats

Gustafsson, S., Nyberg, J. & Hrelja, R. The Swedish joint action method against drink driving—a study of suspected drink drivers' own experiences, Traffic Injury Prevention, 17:6, 558-563, 2016.
The Swedish Joint Action Method against Drink Driving: A Study of Suspected Drink Drivers' Own Experiences (2016, DiVA)länk till annan webbplats

Anund, A., Antonson, H. och Ihlström, J. Stakeholders' Opinions on a Future In-Vehicle Alcohol Detection System for Prevention of Drunk Driving. Traffic Injury Prevention, Vol. 16, Iss. 4, 2015.
Stakeholders’ opinions on a future in-vehicle alcohol detection system for prevention of drunk driving (2015, DiVA)länk till annan webbplats

Legrand, S-A., Gjerde, H., Isalberti, C., Van der Linden, T., Lillsunde, P., Dias, M. J., Gustafsson, S., Ceder, G. & Verstraete, A. G. Prevalence of alcohol, illicit drugs and psychoactive medicines in killed drivers in four European countries. International Journal of Injury Control and Safety Promotion, DOI:10.1080/17457300.2012.748809. 2013.
Prevalence of alcohol, illicit drugs and psychoactive medicines in killed drivers in four European countries (2013, DiVA)länk till annan webbplats

Hjälmdahl, M., Vadeby, A., Forsman, Å., Fors, C., Ceder, G., Woxler., P. and Kronstrand, R., Effects of d-amphetamine on simulated driving performance before and after sleep deprivation. Psychopharmacology, 222(3), 401-411. 2012.
Effects of dextroamphetamine on simulated driving performance before and after sleep deprivation (2012, DiVA)länk till annan webbplats

Ramaekers, J., Kuypers, K., Bosker, W., Brookhuis, K., Veldstra, J., Simons, R., Martens, M., Hjälmdahl, M., Forsman, Å. and Knoche, A. Effects of stimulant drugs on actual and simulated driving: perspectives from four experimental studies conducted as part of the DRUID research consortium. Psychopharmacology, 222(3), 413-418. 2012.
Effects of stimulant drugs on actual and simulated driving (2012, The National Center for Biotechnology Information, U.S.)länk till annan webbplats

Forsman, Å., Hrelja, R., Henriksson, P. and Wiklund, M. Cooperation Between Police and Social Treatment Services Offering Treatment to Drink and Drug Drivers—Experience in Sweden. Traffic Injury Prevention, 12(1), 9-17. 2011.
Co-operation between police and social treatment services offering treatment to drink and drug drivers: experience in Sweden (2011, DiVA)länk till annan webbplats

VTI-rapporter och VTI-notat

Andersson, J., Patten, C., Wallén Warner, H., Andersérs, C., Ceci, R., & Jakobsson, L. (2020). Cykling under alkoholpåverkan. (VTI PM). Linköping, Sverige: VTI.

Wallén Warner, H., & Sörensen, G. (2019). Varför väljer cyklister att cykla alkoholpåverkade? (VTI rapport 999). Linköping, Sverige: VTI.’
Varför väljer cyklister att cykla alkoholpåverkade?länk till annan webbplats

Wallén Warner, H., Henriksson, P., & Patten, C. (2018). Alkohol- och drogprevalens hos cyklister: En enkätstudie. (VTI PM). Linköping, Sverige: VTI.

Ekström, C. and Forsman, Å. Förekomst av alkohol och droger hos förare av lastbil och buss som varit inblandade i dödsolyckor och olyckor med svåra personskador. VTI notat 22-2018. VTI. Linköping. 2018.
Förekomst av alkohol och droger hos förare av lastbil och buss som varit inblandade i dödsolyckor och olyckor med svåra personskador (2018, DiVA)länk till annan webbplats

Forsman, Å., Gustafsson, S. and Nyberg, J. Utvärdering av alkolås efter rattfylleri: Sammanfattande slutrapport. VTI rapport 978. VTI. Linköping. 2018.
Utvärdering av alkolås efter rattfylleri: Sammanfattande slutrapport (2018, DiVA)länk till annan webbplats

Forsman, Å. Utvärdering av alkolås efter rattfylleri: registerstudie. VTI notat 5-2018. VTI. Linköping. 2018.
Utvärdering av alkolås efter rattfylleri: registerstudie (2018, DiVA)länk till annan webbplats

Wallén Warner, H., Forsman, Å., Gustafsson, S., Ihlström, J. and Nyberg, J. Alkohol och cykling: en multidisciplinär studie. VTI rapport 945. VTI. Linköping. 2017.
Alkohol och cykling: en multidisciplinär studie (2017, DiVA)länk till annan webbplats

Gustafsson, S. & Forsman, Å. Utvärdering av alkolås efter rattfylleri. Enkätstudie. VTI notat 35-2016. VTI. Linköping. 2016.
Utvärdering av alkolås efter rattfylleri: enkätstudie (2016, DiVA)länk till annan webbplats

Forsman, Å. Alkohol, droger och läkemedel hos omkomna personbilsförare. År 2005-2013. VTI notat 11-2015. VTI. Linköping. 2015.
Alkohol, droger och läkemedel hos omkomna personbilsförare: år 2005–2013 (2015, DiVA)länk till annan webbplats

Anund, A., Forsberg, I, och Ihlström, J. Nykterhetsstödjande system. Diskussioner i fokusgrupper. VTI rapport 810. VTI. Linköping. 2014.
Nykterhetsstödjande system: diskussioner i fokusgrupper (2014, DiVA)länk till annan webbplats

Gustafsson, S. Smadit-metodens nytta och effekter. En uppföljande intervjustudie med misstänkta rattfyllerister. VTI notat 2-2014. VTI. Linköping. 2014.
Smadit-metodens nytta och effekter: en uppföljande intervjustudie med misstänkta rattfyllerister (2014, DiVA)länk till annan webbplats

Forsman, Å. Riskkurva för alkohol. Studie baserad på omkomna personbilsförare i Sverige. VTI notat 25-2013. VTI. Linköping. 2013.
Riskkurva för alkohol: studie baserad på omkomna personbilsförare i Sverige (2013, DiVA)länk till annan webbplats

Gustafsson, S., Nyberg, J. & Forsberg, I. SMADIT ur den misstänkte rattfylleristens perspektiv – En intervjustudie. VTI rapport 773. VTI. Linköping. 2013.
SMADIT ur den misstänkte rattfylleristens perspektiv: en intervjustudie (2013, DiVA)länk till annan webbplats

Gustafsson, S. and Forsman, Å. Analys av rattfylleriolyckor. Var och när sker olyckorna? VTI notat 14-2012. VTI. Linköping. 2012.
Analys av rattfylleriolyckor: var och när sker olyckorna? (2012, DiVA)länk till annan webbplats

Forsman, Å., Gustafsson, S., Hjälmdahl, M., Ceder, G. and Kronstrand, R. Förekomst av droger och läkemedel i trafik i Sverige. Resultat från EU-projektet DRUID. VTI notat 23-2011. VTI. Linköping. 2011.
Förekomst av droger och läkemedel i trafik i Sverige: resultat från EU-projektet DRUID (2011, DiVA)länk till annan webbplats

Yahya, M-R and Hammarström, U. Rattfylleri vid vållandebrott i trafiken – analys av uppgifter i lagföringsregistret. VTI rapport 710. VTI. Linköping. 2011.
Rattfylleri vid vållandebrott i trafiken: analys av uppgifter i lagföringsregistret (2011, DiVA)länk till annan webbplats

Hrelja, R., Forsman, Å., Forsberg, I., Henriksson, P., and Wiklund, M. Utvärdering av projektet Nationell samverkan mot alkohol och droger i trafiken enligt Skelleftemodellen – syntesrapport. VTI rapport 637. VTI. Linköping. 2009.
Utvärdering av projektet Nationell samverkan mot alkohol och droger i trafiken enligt Skelleftemodellen: syntesrapport (2009, DiVA)länk till annan webbplats

Forsman, Å. Utvärdering av projektet Nationell samverkan mot alkohol och droger i trafiken enligt Skelleftemodellen – kvantitativ uppföljning av processen. VTI notat 3-2009. VTI. Linköping. 2009.
Utvärdering av projektet Nationell samverkan mot alkohol och droger i trafiken enligt Skelleftemodellen: kvantitativ uppföljning av processen (2009, DiVA)länk till annan webbplats

Forsman, Å., Wiklund, M., and Kronstrand, R. Förslag till förbättringar av rattfylleristatistiken i Sverige. VTI notat 11-2008. VTI. Linköping. 2008.
Förslag till förbättringar av rattfylleristatistiken i Sverige (2008, DiVA)länk till annan webbplats

Forsman, Å., Gustafsson, S., and Varedian, M. Rattfylleriets omfattning, en metodstudie i Södermanlands, Örebro och Östergötlands län. VTI rapport 599. VTI. Linköping. 2007.
Rattfylleriets omfattning (2007, DiVA)länk till annan webbplats

Gustafsson S. & Henriksson P.: SMADIT – Samverkan mot alkohol och droger i trafiken. Utvärdering av utvecklingsfasen i Stockholms län 2005-2007. VTI rapport 589. VTI. Linköping. 2007. samt Publikation 2007:116. Vägverket. 2007.
SMADIT: samverkan mot alkohol och droger i trafiken – Utvärdering 2005-2007 (2007, DiVA)länk till annan webbplats

Andersson G., Gustafsson S. & Larsson J.: Analys av polisens alkoholutandningsprov i fem län åren 2001-2003. VTI notat 34-2006. VTI. Linköping. 2007.
Analys av polisens alkoholutandningsprov i fem län åren 2001-2003 (2007, DiVA)länk till annan webbplats

Forward, S. E., Linderholm, I. & Forsberg, I. Alkohol i trafiken: djupintervjuer med personer som fällts för rattfylleri. VTI rapport 553. VTI. Linköping. 2007.
Alkohol i trafiken: djupstudier med personer som fällts för rattfylleri (2007, DiVA)länk till annan webbplats

Gustafsson S.: SMADIT – Samverkan mot alkohol och droger i trafiken. Utvärdering av försöksverksamheten i Stockholms län 2003-2005. VTI rapport 555. VTI. Linköping. 2007. samt Publikation 2006:133. Vägverket. 2006.
SMADIT: samverkan mot alkohol och droger i trafiken – Utvärdering 2003-2005 (2007, DiVA)länk till annan webbplats

Forsman, Å. and Gustafsson, S. Rapportering från ett samverkansprojekt för bättre rattfylleristatistik. Förslag till pilotstudie av rattfylleriets omfattning. VTI notat 6-2006. VTI. Linköping. 2006.
Rapportering från ett samverkansprojekt för bättre rattfylleristatistik: förslag till pilotstudie av rattfylleriets omfattning (2006, DiVA)länk till annan webbplats

Wiklund, M. Trafiksäkerhetseffekter av alkolås. En registerstudie. VTI rapport 552. VTI. Linköping. 2006.
Trafiksäkerhetseffekter av alkolås: en registerstudie (2006, DiVA)länk till annan webbplats

Forsman, Å. and Gustafsson, S. Skattning av rattfylleriets omfattning – metodfrågor och datakvalitet. VTI rapport 505. VTI. Linköping. 2004.
Skattning av rattfylleriets omfattning: metodfrågor och datakvalitet (2004, DiVA)länk till annan webbplats

EU-rapporter

Forsman, Å., Kronstrand, R., Ceder, G., Renner, L., Hjälmdahl, M. Country Report Sweden. In: Houwing, S., Hagenzieker, M., Mathijssen, R., Bernhoft, I. M., Hels, T., Janstrup, K., Van der Linden, T., Legrand, S.A. & Verstraete, A. Prevalence of alcohol and other psychoactive substances in drivers in general traffic. Part II: Country reports. [Elektronisk] DRUID Deliverable 2.2.3. Project No. TREN-05-FP6TR-S07.61320-518404-DRUID.
Prevalence of alcohol and other psychoactive substances in drivers in traffic in general in 13 countries - Part II (2011, Federal Highway Research Institute, BASt)länk till annan webbplats

Forsman, Å, Kronstrand, R., Ceder, G. and Gustafsson, S. Country Report Sweden. In: Isalberti, C., Van der Linden, T., Legrand, S-A., Verstraete, A., Bernhoft, I. M., Hels, T., Nørgaard Olesen, M., Houwing, S., Houtenbos, M. & Mathijssen, R. Prevalence of alcohol and other psychoactive substances in injured and killed drivers. [Elektronisk] DRUID Deliverable 2.2.5. Project No. TREN-05-FP6TR-S07.61320-518404-DRUID.
Prevalence of alcohol and other psychoactive substances in injured and killed drivers (2011, Federal Highway Research Institute, BASt)länk till annan webbplats

Forward, S. E. Motives behind risky driving-driving under the influence of alcohol and drugs. [Elektronisk] DRUID Deliverable 2.2.1. Project No. TREN-05-FP6TR-S07.61320-518404- DRUID.
Motives behind risky driving – driving under the influence of alcohol and drugs (2010, Federal Highway Research Institute, BASt)länk till annan webbplats

Konferensbidrag

Forsman, Å. and Gustafsson, S. Participation rates in a voluntary alcohol interlock program for drink drivers in Sweden. In: Proceedings of the 21st International Council on Alcohol, Drugs and Traffic Safety Conference. October 16 - 19, 2016. Gramado, Brazil. 2016.
Participation Rates in a Voluntary Alcohol Interlock Program for Drink Drivers in Sweden (2016, DiVA)länk till annan webbplats

Forsberg, I. Rehabilitation of drunk drivers and the SMADIT project: Collaboration between the Police Force, the Road Administration and the Social Services. In: Proceedings of the 20th International Council on Alcohol, Drugs and Traffic Safety Conference (ICADTS). Brisbane, Australia, August 25–28, 2013.

Forward, S. An interview study with convicted drink drivers. In: Proceedings of the 20th International Council on Alcohol, Drugs and Traffic Safety Conference (ICADTS). Brisbane, Australia, August 25–28, 2013.

Gustafsson, S. och Forsman, Å. Alcohol- and drug-related fatal accidents in Sweden: Where do they occur? In: Proceedings of the 16th International Conference on Road Safety on Four Continents. Beijing, China, May 15-17, 2013.
Alcohol- and drug-related fatal accidents in Sweden: where do they occur? (2013, DiVA)länk till annan webbplats

Övrigt

Forsman, Å. Förstudie om antal alkoholutandningsprov i trafiken. PM. VTI. Linköping. 2017.
Förstudie om antal alkoholutandningsprov i trafiken (2017, DiVA)länk till annan webbplats

Gustafsson, S. och Forsman, Å. Rattfylleri vid färjelägen. Analys av data från polisens bevisinstrument. PM. VTI. Linköping. 2014.
Rattfylleri vid färjelägen: Analys av data från polisens bevisinstrument (2014, DiVA)länk till annan webbplats

Forsman, Å. Förekomst av droger och läkemedel hos förare i dödsolyckor: Utvärdering av datakvalitet. PM. Statens väg- och transportforskningsinstitut, Linköping. 2014. 6].
Förekomst av droger och läkemedel hos förare i dödsolyckor: Utvärdering av datakvalitet (2014, DiVA)länk till annan webbplats

Forsman, Å., Forward, S., Hjälmdahl, M. och Gustafsson, S. Alkohol och droger i trafiken - var står vi idag? Socialmedicinsk tidskrift, 89(6), 471-479. 2012.
Alkohol och droger i trafiken - var står vi idag? (2012, DiVA)länk till annan webbplats

Gustafsson, S., Forsman, Å. och Hjälmdahl, M. Droger och mediciner – är det ett problem i svensk trafik? Socialmedicinsk tidskrift, 89(6), 480-489. 2012.
Droger och mediciner: är det ett problem i svensk trafik? (2012, DiVA)länk till annan webbplats

Forsman, Å. Rattfylleriets utveckling – mätserie baserad på data från polisens övervakning. PM. Dnr: 2010/0543-22. Daterat 2011-05-03. Statens väg- och transportforskningsinstitut, Linköping. 2011.
Rattfylleriets utveckling: mätserie baserad på data från polisensövervakning (2011, DiVA)länk till annan webbplats

Hitta fler forskningsresultat i DiVA.

Sök publikationer

Kontakt

Senast uppdaterad: