Fyrhjulingar

Fyrhjulingar finns i många olika typer och har flertalet användningsområden. Den ökande användningen har lett till ett stort antal olyckor, även med dödsfall som följd. VTI har gjort studier kring detta problem.

Förekomsten av fyrhjulingar har ökat stort i Sverige under de senaste decennierna. Likaså har fyrhjulingsolyckorna ökat, men det är svårt att få en helhetsbild över den totala mängden olycksfall. Bara hos Länsförsäkringar ökade inkomna försäkringsärenden där personer skadats i olyckor med fyrhjulingar med 41 procent från 2009 till 2012.

Att köra fyrhjuling skiljer sig på många sätt från att köra bil och det är inte alltid som föraren är medveten om svårigheterna att behålla kontrollen över ett fordon, som man inte är utbildad och tränad att köra. En av de stora skillnaderna mot att köra bil är att en fyrhjuling har en tendens att välta vid skarpa svängar.

Studie om fyrhjulingars köregenskaper och förarnas kunskap om dessa egenskaper

En studie jämför fordonsegenskaper och köregenskaper hos motorcykelregistrerade fyrhjulingar av olika modeller, för att identifiera eventuella svårigheter som kan uppstå då fyrhjulingar framförs i vägtrafik.

Studien består av tre delar där de två första handlar om fyrhjulingens köregenskaper som studerades genom att utföra en serie statiska och dynamiska tester på fordonen. Den tredje delen handlade om hur kunskapsläget ser ut hos de som har behörighet att köra fyrhjuling. Fokusgruppsintervjuer gjordes med personer med olika erfarenhet av fyrhjulingskörning samt olika körkortsbehörighet.

Resultaten av de statiska testerna visade att fyrhjulingars vältningsbenägenhet påverkas mycket av om det sitter en person på eller ej. Detta beror på att föraren påverkar ekipagets tyngdpunkt förhållandevis mycket eftersom fyrhjulingar är relativt lätta fordon.

Resultaten från de dynamiska testerna bekräftar att vältrisken med fyrhjulingar är påverkningsbar av föraren. De med en mer aktiv körstil har större chans att klara en viss manöver, jämfört med de som har en passiv körstil.

Fokusgruppsintervjuer visade att de flesta personer som intervjuades anser att man behöver använda en aktiv körstil för att köra säkert, men att det saknas erforderlig utbildning. Den befintliga körkortsutbildningen för B-behörighet ger behörighet att framföra en mc-registrerad fyrhjuling på väg, utan några specialkunskaper.

Resultatet redovisas i rapporten:

Fyrhjulingars köregenskaper och förarnas kunskap om dessa egenskaper (2016, Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA) Länk till annan webbplats.

Attitydundersökning om barn och fyrhjuling

Forskare på VTI och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har gjort en kvalitativ studie om barn och fyrhjuling, inriktad på riskacceptans och attityder kring fyrhjulingar på landsbygden. Studien vände sig till föräldrar med barn som kör fyrhjuling, för att undersöka deras attityder och beteende samt erfarenheter av incidenter och skador.

Det finns en stor variation av användningsområden för fyrhjulingar bland respondenterna. Barn kör ibland både barn- och vuxenfyrhjulingar men för olika ändamål. Det finns tre stora användningsområden: arbete, person- och sakförflyttningar samt lek. De intervjuade varnade för en sammanblandning av arbete och lek och flera påpekade att det är i leken som det går överstyr. De många typerna av fordon och registreringar med olika regler är oklara för många.

I såväl fokusgrupper, djupintervju och telefonintervjuer framgick det klart att de intervjuade ansåg sig vara riskmedvetna. De flesta vet att det sker mycket olyckor med fyrhjulingar. De intervjuade upplever en större kontroll då de är på den egna fastigheten, men de tycks vara omedvetna om att många olyckor sker där.

Respondenterna menar att det finns de som inte tar fyrhjulingen på allvar, att det blir en leksak och förvillas att tro att den är stabilare än vad den är. Föräldrarna talade också om barnens mognad och skillnaden mellan individer, men inte om fasta åldersgränser eller om barns generella utveckling.

I slutet av rapporten finns förslag och rekommendationer som riktas främst till berörda myndigheter och organisationer. Projektet finansierades av Stiftelsen Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond.

Resultatet redovisas i rapporten:

Barn och fyrhjulingar: riskacceptans och attityder kring fyrhjulingar på landsbygden ur ett föräldraperspektiv (2017, Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA) Länk till annan webbplats.

I samband med projektet gjordes en film av Länsförsäkringar där forskarna Christina Stave, VTI och Peter Lundqvist , SLU, intervjuades.

Länsförsäkringars film om barn och fyrhjulingar (YouTube) Länk till annan webbplats.

Christina Stave är av typen sv:link, måste vara en sv:page
Christina Stave är av typen sv:link, måste vara en sv:page
Senast uppdaterad: