A-traktor och mopedbil

Mopedbil och A-traktor.
Foto: Susanne Wallhagen/VTI

Antalet registrerade A-traktorer och mopedbilar har ökat kraftigt under senare år, liksom antalet personskadeolyckor. VTI genomför flera studier om A-traktorer och mopedbilar gällande såväl säkerhet som utbildning.

A-traktorer och mopedbilar är fordon som i Sverige främst används av ungdomar från och med 15 års ålder. För att köra dessa fordon krävs AM-körkort och att fordonen är försedda med en LGF-skylt (skylt för långsamtgående fordon) baktill.

AM-utbildningen sker hos en behörig utbildare och är minst tolv timmar lång. Den teoretiska delen är åtta timmar. Praktisk körträning sker med tvåhjulig moped under minst fyra timmar. Kunskapsprov genomförs hos Trafikverket.

EPA-traktor är en ombyggd bil som kunde registreras fram till 1 april 1975. Därefter registreras den här typen av fordon som A-traktor. Förändringar i Trafikförordning (1998:1276) den 31 augusti 2023 innebär att A-traktorns konstruktiva och högsta hastighet är 30 km/tim. Både förare och passagerare i en A-traktor ska använda bilbältet och passagerare ska färdas på en plats som är avsedd för passagerare och endast en passagerare får sitta per sådan plats.

Mopedbilen är i Sverige oftast registrerad som en moped klass I. Den får väga högst 425 kg i körklart skick. Mopedbilen är konstruerad för en hastighet av högst 45 km/tim. En (1) passagerare får tas med på avsedd och registrerad plats och bilbälte ska användas om inte förare och passagerare använder skyddshjälm.

Olyckor med personskador ökar

Antalet registrerade fordon har ökat kraftigt under senare år, liksom antalet personskadeolyckor.

Diagram som visar att antalet registrerade a-traktorer ökar samtidigt som olyckor där a-traktorer är inblandade också ökar.
Källa: Trafikanalys och Transportstyrelsen
Diagram som visar att registrerade mopedbilar ökar samtidigt som ökningen av olyckor där mopedbilar är inblandade också ökar.
Källa: Trafikanalys och Transportstyrelsen

Forskningsstudier

VTI genomför flera studier om A-traktorer och mopedbilar:

Blir förare av A-traktorer och mopedbilar bättre eller sämre bilförare jämfört med dem som saknar den erfarenheten när de tar körkort för personbil? Hur påverkas deras beteende och attityder i relation till den andra gruppen? Det är huvudfrågorna i ett femårigt forskningsprojekt vid VTI.

Projektet avslutas i november 2028.

Nytt projekt: Förare av A-traktorer följs under flera år (nyhet på VTI:s webbplats 2024-02-01)

Syftet med projektet är att kartlägga förekomsten av alkohol och andra droger bland unga A-traktorförare och mopedbilsförare. Detta görs med data från tre olika källor: Strada, polisens olycksmaterial och polisens statistik över bevisprov i utandningsluft (Evidenzer).

Projektet avslutas med en VTI-publikation i mars 2025.

Under de senaste åren har mopedbilar och A-traktorer, som får köras med ett AM-körkort, blivit mycket populära bland ungdomar, inte bara på landsbygden utan även i städer och tätorter. Med tanke på att även olyckorna med personskador ökat kraftigt var syftet med forskningsprojektet att undersöka kunskapsluckorna i AM-utbildningen och finna möjliga förändringar som kan förbättra och öka trafiksäkerheten för de som kör A-traktor eller mopedbil. Flera datainsamlingar har i projektet genomförts med olika målgrupper (trafiklärare, ungdomar och föräldrar) genom enkäter, en workshop och intervjuer.

Genom forskningsprojektet har unik kunskap erhållits om var, hur och varför ungdomarna använder A-traktorer och mopedbilar, om olika trafiksäkerhetsaspekter som bältesanvändning, hastighet och manipulation, samt alkohol och droger. Speciellt påtaglig var den låga bältesanvändningen i A-traktorer där ett bälteskrav, enligt ungdomarna, skulle bidra till en förbättring. Det är även viktigt att begränsa det antal passagerare som färdas i fordonen, eftersom det är tydligt att många ungdomar färdas i dem, vilket kan göra att fara uppstår. Vidare är det viktigt att åtgärder vidtas som kan förhindra den manipulation som gör att fordonet körs fortare än konstruktiv hastighet.

Skylten för långsamtgående fordon (LGF-skylten) är viktig för att i trafiken visa vilket fordon som framförs och att dess hastighet är lägre än omgivande trafik. Skyltarna är inte alltid korrekta och skärpta krav behövs när det gäller skyltens utformning och synbarhet.

Studien visar att dagens AM-utbildning behöver förändras och anpassas till de fyrhjuliga fordonen genom utbildning kring faror och beteende i trafiken samt att praktisk körning med fordonen kan göras under utbildningen. Brist på erfarenhet och låg ålder pekas oftast ut som orsaker till förhöjd olycksrisk i trafiken bland unga. Förarutbildningen har en viktig förebyggande roll, och behörighet för att köra A-traktor eller mopedbil bör vara ett kompetensbevis som man erhåller genom en bra utbildning för fordonsslaget.

Unga förare med A-traktor och mopedbil: utbildning, riskmedvetenhet och trafiksäkerhet (VTI resultat 2023:6 i VTI DiVA-portal) Länk till annan webbplats.

Projektets syfte har varit att öka kunskapen om olyckor med A-traktorer och mopedbilar, samt att beskriva hur dessa fordon påverkar trafiksäkerheten och tryggheten för andra trafikanter. Studien har innefattat en litteraturgenomgång, intervjuer med poliser samt sammanställning av olyckor.

Sammanställningen av trafikolyckor från 2016–2022 där föraren i A-traktorn eller mopedbilen varit 14–20 år visade att det skett sju dödsolyckor med inblandad A-traktor och där sju ungdomar i A-traktorn samt två oskyddade medtrafikanter dödats. Ingen dödsolycka med mopedbil skedde med förare i åldersgruppen. Det skedde dessutom 37 allvarliga olyckor med inblandad A-traktor varav 24 inträffade under 2021–2022. I olyckorna under hela tidsperioden blev 32 ungdomar allvarligt skadade i A-traktorn och åtta medtrafikanter, främst fotgängare, på moped eller motorcykel. Det skedde tolv allvarliga olyckor med mopedbil under tidsperioden, där tio ungdomar i mopedbil och tre fotgängare skadades allvarligt. I de allvarligare olyckorna med A-traktor var 91 procent av förarna män och i olyckorna med mopedbil var 42 procent män.

Totalt genomfördes 14 intervjuer med poliser runtom i Sverige. Det framkom tydligt att A-traktorer och mopedbilar är ett socialt fenomen där EPA-kultur och grupptillhörighet är viktiga aspekter. Fordonen används som ett transportmedel både på landsbygd och i städer, men också för att åka runt och umgås med vänner. Hur fordonen körs och används påverkar trafiksäkerheten, både för de i fordonet och för andra trafikanter, men påverkar även miljön/klimatet. Polisen rapporterar om olika felbeteenden och olyckor, samt har åsikter om fordonens brister och medvetna förändringar. De ser brister i lagstiftningen exempelvis vid hastighetsöverträdelser, där det ställs krav på polisen att tekniskt bevisa manipulationen vilket tar stora resurser i anspråk. Polisen är även kritisk till hur registrerings- och kontrollbesiktningar genomförs samt bristande kontroller av dess aktörer.

Unga förare i A-traktorer och mopedbilar – påverkan på trafiksäkerheten: litteraturgenomgång, polisintervjuer och olycksdata (VTI resultat 2023:8 i VTI DiVA-portal) Länk till annan webbplats.

Young drivers in slow moving vehicles: The impact of A-tractors and moped cars on traffic safety (VTI resultat 2023:8A i VTI DiVA-portal) Länk till annan webbplats.

Det finns ett behov av att ge ungdomar och föräldrar insikt och förståelse av hur viktigt det är att använda bilbälte även i låga hastigheter. På VTI:s krocksäkerhetslaboratorium har tre krocktester genomförts och filmats i syfte att sprida kunskap.

Mer om krocktesterna och filmerna

VTI har tagit fram en film om A-traktorer och trafiksäkerhet. Filmen bygger på de krockprov som VTI tidigare har gjort med A-traktorer. I filmen kommenterar Ulf Björnstig, professor emeritus i kirurgi, vilka skador som kan erhållas i en krock med A-traktor. Polisinspektör Joakim Stenman berättar om den information som polisen ger ungdomar som kör A-traktor. Och en ung kille berättar om en allvarlig singelolycka som hände när han körde sin A-traktor.

Filmen är cirka 7 minuter lång och riktar sig till ungdomar från 13 år och uppåt. Vår förhoppning är att filmen ska väcka känslor och gripa tag i ungdomarna, att det ska bli ett samtal omkring den. För pedagoger och vuxna som visar filmen för ungdomar finns en handledning med frågor för reflektion och diskussion, samt fakta om fordonet A-traktor och vilka regler som gäller för fordonet i trafiken. Filmen är fri att använda och att sprida.

Till film och handledning

Om att köra A-traktor – En serie filmer som vänder sig till dig som förare samt förälder

Nationella trafiksäkerhetsförbundet, NTF, har tagit fram en filmserie om att köra A-traktor. Filmerna behandlar ämnen som:

  • hastighet och stoppsträcka,
  • placering på väg och distraktion,
  • grupptryck, trimning och alkohol.

Läs mer och se filmerna på NTF:s webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: