A-traktor och mopedbil

Mopedbil och A-traktor.
Foto: Susanne Wallhagen/VTI

Antalet registrerade A-traktorer och mopedbilar har ökat kraftigt under senare år, liksom antalet personskadeolyckor. VTI genomför flera studier om A-traktorer och mopedbilar gällande såväl säkerhet som utbildning.

A-traktorer och mopedbilar är fordon som i Sverige främst används av ungdomar från och med 15 års ålder. För att köra dessa fordon krävs AM-körkort och att fordonen är försedda med en LGF-skylt (skylt för långsamtgående fordon) baktill.

AM-utbildningen sker hos en behörig utbildare och är minst tolv timmar lång. Den teoretiska delen är åtta timmar. Praktisk körträning sker med tvåhjulig moped under minst fyra timmar. Kunskapsprov genomförs hos Trafikverket.

EPA-traktor är en ombyggd bil som kunde registreras fram till 1 april 1975. Därefter registreras den här typen av fordon som A-traktor. Förändringar i Trafikförordning (1998:1276) den 31 augusti 2023 innebär att A-traktorns konstruktiva och högsta hastighet är 30 km/tim. Både förare och passagerare i en A-traktor ska använda bilbältet och passagerare ska färdas på en plats som är avsedd för passagerare och endast en passagerare får sitta per sådan plats.

Mopedbilen är i Sverige oftast registrerad som en moped klass I. Den får väga högst 425 kg i körklart skick. Mopedbilen är konstruerad för en hastighet av högst 45 km/tim. En (1) passagerare får tas med på avsedd och registrerad plats och bilbälte ska användas om inte förare och passagerare använder skyddshjälm.

Olyckor med personskador ökar

Antalet registrerade fordon har ökat kraftigt under senare år, liksom antalet personskadeolyckor.

Diagram som visar att antalet registrerade a-traktorer ökar samtidigt som olyckor där a-traktorer är inblandade också ökar.
Källa: Trafikanalys och Transportstyrelsen
Diagram som visar att registrerade mopedbilar ökar samtidigt som ökningen av olyckor där mopedbilar är inblandade också ökar.
Källa: Trafikanalys och Transportstyrelsen

Forskningsstudier

VTI genomför flera studier om A-traktorer och mopedbilar:

Under de senaste åren har mopedbilar och A-traktorer, som får köras med ett AM-körkort, blivit mycket populära bland ungdomar, inte bara på landsbygden utan även i städer och tätorter. Med tanke på att även olyckorna med personskador ökat kraftigt var syftet med forskningsprojektet att undersöka kunskapsluckorna i AM-utbildningen och finna möjliga förändringar som kan förbättra och öka trafiksäkerheten för de som kör A-traktor eller mopedbil. Flera datainsamlingar har i projektet genomförts med olika målgrupper (trafiklärare, ungdomar och föräldrar) genom enkäter, en workshop och intervjuer.

Genom forskningsprojektet har unik kunskap erhållits om var, hur och varför ungdomarna använder A-traktorer och mopedbilar, om olika trafiksäkerhetsaspekter som bältesanvändning, hastighet och manipulation, samt alkohol och droger. Speciellt påtaglig var den låga bältesanvändningen i A-traktorer där ett bälteskrav, enligt ungdomarna, skulle bidra till en förbättring. Det är även viktigt att begränsa det antal passagerare som färdas i fordonen, eftersom det är tydligt att många ungdomar färdas i dem, vilket kan göra att fara uppstår. Vidare är det viktigt att åtgärder vidtas som kan förhindra den manipulation som gör att fordonet körs fortare än konstruktiv hastighet.

Skylten för långsamtgående fordon (LGF-skylten) är viktig för att i trafiken visa vilket fordon som framförs och att dess hastighet är lägre än omgivande trafik. Skyltarna är inte alltid korrekta och skärpta krav behövs när det gäller skyltens utformning och synbarhet.

Studien visar att dagens AM-utbildning behöver förändras och anpassas till de fyrhjuliga fordonen genom utbildning kring faror och beteende i trafiken samt att praktisk körning med fordonen kan göras under utbildningen. Brist på erfarenhet och låg ålder pekas oftast ut som orsaker till förhöjd olycksrisk i trafiken bland unga. Förarutbildningen har en viktig förebyggande roll, och behörighet för att köra A-traktor eller mopedbil bör vara ett kompetensbevis som man erhåller genom en bra utbildning för fordonsslaget.

Unga förare med A-traktor och mopedbil: utbildning, riskmedvetenhet och trafiksäkerhet (VTI resultat 2023:6 i Digitala Vetenskapliga Arkivet) Länk till annan webbplats.

I projektet ingår en litteraturgenomgång, intervjuer med poliser och analys av olycksdata. A-traktorer finns bara i Sverige, medan den litteratur vi studerat om mopedbilen är från några länder i Europa. I exempelvis Nederländerna och Österrike är användarna av mopedbil främst äldre personer, till skillnad från i Sverige där mopedbilen främst är en ungdomsbil. Utbildningskraven är högst i Norge för att få köra mopedbil.

Intervjuerna med polisen fokuserar på vad de ser när det gäller problem och beteenden bland förare i A-traktor och mopedbil och hur detta kan påverka förarnas, passagerarnas och andra trafikanters trafiksäkerhet och trygghet.

Olycksdata från åren 2016–2022 studeras för att undersöka olycksomständigheter och personskador bland förare av mopeder, mopedbilar och A-traktorer. Även eventuella passagerare och andra trafikanter som varit inblandade i olyckorna studeras.

Projektet är finansierat av Trafikverkets FoI-portfölj Planera och en rapport med projektets resultat publiceras i november 2023.

Det finns ett behov av att ge ungdomar och föräldrar insikt och förståelse av hur viktigt det är att använda bilbälte även i låga hastigheter. På VTI:s krocksäkerhetslaboratorium har tre krocktester genomförts och filmats i syfte att sprida kunskap.

Mer om krocktesterna och filmerna

Syftet med projektet är att göra en informativ film som medvetandegör olika risker utifrån befintliga filmer från VTI:s krocktester med A-traktor och mopedbil. Filmen ska kunna användas av flera aktörer i samhället, exempelvis finns ett behov inom trafikskolorna, högstadie- och gymnasieskolor samt i kommunernas arbeten kring motorburen ungdom. I filmen ska fakta ingå som erhållits i forskningsprojekt, samt medicinsk kunskap om vad som händer med människan i liknande kollisioner.

Projektet är finansierat av Trafikverkets Skyltfonden och beräknas vara klart i januari 2024.

Senast uppdaterad: