Hastighet

På VTI genomförs forskning om hastighet inom områdena statistik, beteendevetenskap och samhällsplanering.

Vi arbetar med frågor som:

  • Hur påverkar höjning eller sänkning av hastighetsgränsen de verkliga hastigheterna?
  • Hur upplever olika trafikant- och boendegruppers förändrade hastighetsgränser gällande framkomlighet och trafiksäkerhet?
  • Vilken syn, förväntningar och problembilder har beslutsfattare på ett nytt hastighetsgränssystem?
  • Vilka attityder till nya hastighetsgränser finns bland bilister?

Nytt hastighetsgränssystem

Det hastighetsgränssystem som fram till nyligen har gällt i Sverige har varit oförändrat sedan 1971 på vägar utanför tättbebyggt område och sedan 1955 på vägar inom tättbebyggt område. I december 2004 gav regeringen Trafikverket i uppdrag att se över hastighetsgränssystemet. Detta uppdrag redovisades 2005 och godkändes av riksdagen 2007.

I januari 2008 beslutade regeringen om vissa förordningsändringar som bland annat innebar att Vägverket gavs möjlighet att besluta om 80, 90, 100, 110 och 120 kilometer i timmen som hastighetsgräns på statliga vägar.

Pågående och avslutade projekt

Utvärderingen av nya hastighetsgränssystemet

VTI var projektledare för utvärderingen som genomfördes tillsammans med Vectura-studien.

Utvärderingsuppdraget bestod av tre delprojekt:

  1. Kvantitativa analyser – syftade till att utvärdera och redovisa effekten på verkliga hastigheter när hastighetsgränsen har höjts eller sänkts
  2. Processtudie – djupintervjuer med regionala aktörer som syftade till att få reda på deras syn på det nya systemet, problembilder, förväntningar samt hur införande­processen hittills har genomförts
  3. Fokusgrupper och trafikantintervjuer – syftade till att fånga trafikanternas syn på hastighetsgränsförändringarna.

Projektet slutredovisades 2012.

Utvärdering av nya hastighetsgränssystemet: effekter på trafiksäkerhet och miljö (2012, Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Senast uppdaterad: