Klimatanpassning

Bildtext
Hejdlösa Bilder/VTI

Inom klimatanpassning arbetar VTI med att förstå vilka konsekvenser som klimatförändringarna kan innebära för väg, järnväg, sjöfart och flyg med avseende på direkt påverkan på infrastrukturen och på framkomligheten. VTI arbetar också med att hitta lösningar och åtgärder samt hur olika lösningar kan utvärderas.

VTI ska ta fram kunskap så att Sverige kan nå de transportpolitiska målen. Klimatet förändras och risker så som översvämningar, ras, erosion, skred, värme, torka och bränder förväntas öka. Dessa risker påverkar framkomlighet och tillgänglighet, kan medföra allvarliga på infrastrukturen och bli kostsamt för samhället. För att upprätthålla tillgänglighet och en robust och säker infrastruktur med hänsyn till de förändringar som förväntas krävs riskreducerande åtgärder för att minska riskerna.

VTI arbetar med att identifiera, beskriva och bedöma effekterna av klimatförändringen på transportsektorn. VTI arbetar också med att identifiera, beskriva och bedöma åtgärder som kan vidtas för att minska riskerna och därmed bidra till att öka transportsektorns robusthet.

Stora samhällsutmaningar

Vårt samhälle står inför stora utmaningar;

  • vi bor tätare än någonsin,
  • har stor föroreningsbelastning i dagvatten, samt
  • stora vattenflöden som vi måste ta hand om och reducera kraftigt.

Se filmen om multifunktionella urbana dagvattenanläggningar som beskriver samhällets utmaningar närmare:

Filmen kommer från projektet "Klimatsäkrade systemlösningar för urbana ytor" och är finansierat av Vinnova.

Läs mer om projektet på klimatsakradstad.se Länk till annan webbplats.

Här kan du ta del av rapporter och artiklar som publicerats inom området klimatanpassning:

Publikationer om klimatanpassning i VTI:s DiVA Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: