Sjöfart

Fraktfaryg mot bakgrund av schabloner av berg.
Foto: Boris Fedorenko/Mostphotos.com

VTI satsar allt mer på forskning inom sjöfartsområdet. Under senare år har flera medarbetare med forskningsbakgrund inom sjöfart rekryterats. VTI använder även den kompetens inom andra trafikslag som finns på institutet för sjöfartsforskning.

VTI har sjöfartskompetens inom bland annat sjöfartsekonomi (transportekonomi), kopplat till exempelvis godstransporter och hamnar. Sjöfartskompetens finns även inom beteendevetenskap, nationalekonomi, logistik, trafikanalys, miljö och säkerhet.

Inom institutet finns även bred och djup kompetens inom till exempel simulatorer, miljöfrågor och styrmedel som går att föra över på sjöfartsforskning. VTI har ambitionen att bygga upp en sammanhållen sjöfartsforskning inom områden som transportekonomi, logistik, miljö, beteendevetenskap och framförande av fartyg.

På VTI finns en sjöfartsgrupp som består av ett tiotal medarbetare som arbetar, delvis eller helt, i projekt kopplade till sjöfart, där kunskapen som kommer fram inom såväl nationell som internationell forskning delas för att utöka VTI:s samlade kompetens inom sjöfart.

Inom sjöfarten finns många utmaningar och utvecklingsmöjligheter som kan möta med hjälp av forskning. Exempel på områden är digitalisering, hållbarhet och klimatanpassning, logistik, transporteffektivisering samt arbetsmiljö.

 • Strategier för minskade koldioxidutsläpp genom landansluten el för godssjöfart Länk till annan webbplats.. Finansiär: Trafikverket via Triple F.
 • Effekter av EU:s klimatpolicypaket Fit for 55 på sjötransportkostnader. Finansiär: Konjunkturinsitutet.
 • AutoMon Del 1: Automatisk trafikövervakning genom AI i svenska vatten. Leds av Linköpings universitet, ITN. Finansiär: Trafikverket.
 • Avgiftsmodell 2028 - hur skapar vi en konkurrenskraftig och hållbar sjöfart? Finansiär: Trafikverket.
 • Drift och operation av smarta fartyg: Behovsanalys för en säker och effektiv implementering. Koordinator: VTI.
 • ESTIR: Effektsamband för sjösäkerhet – analys av tillbud som identifieras med RAIS-data. Leds av VTI. Finansiär: Trafikverket.
 • F-Auto, Del2: Följsam automation och presentation av lägesbild med övervakning genom sensorer och artificiell intelligens i operatörsmiljön för olika trafikslag, Leds av Linköpings universitet, Finansiär: Trafikverket
 • För proaktivt sjösäkerhetsarbete. En studie av förutsättningarna för resilienta sjöfartssystem. Finansiär: Stiftelsen Sveriges Sjömanshus.
 • Godstransportsystemets förändring under och efter Coronapandemin, Gods-ECO. Finansiär: Trafikverket.
 • Longitudinell uppföljning av psykisk och organisatorisk arbetsmiljö i Sjöfarten. Hur förebygger sjöfarten ökande psykisk ohälsa bland svenska sjömän? Finansiär: Trafikverket.
 • MODIG - Trafikslagsövergripande digitalisering: Klimateffektivitet genom ökad samordning och informationsdelning i multimodala noder. Finansiär: Trafikverket. Pågående projekten inom Triple F Länk till annan webbplats.
 • Ny förstudie: sjukvården kan bli bättre ombord (Nyhet 2021-08-03, Lighthouse webbplats) Länk till annan webbplats.. Finansiär: Lighthouse.
 • OSKAR (Optimering av Sjöburen Kollektivtrafik och Annan Regelbunden trafik). Koordinator: Sjöfartsverket
 • Potential och förutsättningar för svensk sjöfarts omställning till fossilfri framdrift. Finansiär: Trafikverket.
 • SHIPNOISE - Mätning och utvärdering av luftburet buller från fartyg. Finansiär: Trafikverket.
 • SHREK (Svenska hamnars roll i en cirkulär ekonomi). Finansiär: Trafikverket.
 • Säkerhetsträning för ombordanställda för ökad resiliens. Leds av Linnéuniversitet. Finansiär: Stiftelsen Sveriges Sjömanshus
 • Utvärdering av eye-tracking som utbildningsstöd vid simulatorförlagd lotsutbildning. Leds av Chalmers tekniska högskola. Finansiär: Trafikverket
 • Waterborne Urban Mobility, del 2. Leds av KTH:s Skolan för Teknikvetenskap. Finansiär: Region Stockholm.
 • ÖVERLAST - Ökad överflyttning genom likriktning av nyckelaktörers strukturella incitament. Finansiär: Trafikverket.

Rapporter, PM m.m.

Mode Choice in Freight Transport (2022, International Transport Forum)  

De svenska farledsavgifterna: En undersökning av Ramseyprissättningens applicerbarhet på farledsavgifter

De svenska farledsavgifterna: En undersökning av Ramseyprissättningens applicerbarhet på farledsavgifter (2022, DiVA) Länk till annan webbplats.

Vilken överflyttning av godstransporter från väg till järnväg har skett?: en kunskapssammanställning (2022, DiVA) Länk till annan webbplats.

Kartläggning av hamnarnas avgifter: framtagen inom projektet ”Avgiftsmodell 2028” (2022, DiVA) Länk till annan webbplats.

Granskning av förslag till modell för farledsavgifter (2022, DiVA) Länk till annan webbplats.

Samhällsekonomiska analyser och effektsamband för sjösäkerhet med fokus på AI-baserad trafikövervakning (2022, DiVA) Länk till annan webbplats.

Anlöpsoptimering och energieffektivitet: skattning av maximal och realiserbar potential (2022, DiVA) Länk till annan webbplats.

Effekter av Fit for 55 på sjötransporter: kostnader för svensk godstrafik (2022, DiVA) Länk till annan webbplats.

Economics of shore power for non-liner shipping: socioeconomic appraisal under different access pricing (2022, DiVA) Länk till annan webbplats.

Regeringsuppdrag om elektrifieringen av transporter: Elektrifieringen av sjöfarten – förutsättningar, nuläge och styrmedel (2022, DiVA) Länk till annan webbplats.

Vart är sjöfarten i Sverige på väg?: omvärldsanalys 2021 (2021, DiVA) Länk till annan webbplats.

Klimat- och miljöeffekter av att flytta godstransporter från väg: beräkningar för år 2017, 2030 och 2040 (2021, DiVA) Länk till annan webbplats.

Sjöfartens användning av alternativa bränslen: trender och förutsättningar (2021, DiVA) Länk till annan webbplats.

Intressentanalys av Sveriges hamninfrastruktur (2021, DiVA) Länk till annan webbplats.

Artikel: "Full fart fram för sjöfartsforskningen" i VTI aktuellt nr 3, 2021 (Issuu bläddringsbar pdf) Länk till annan webbplats..

Modal shift for an environmental lift? Slutrapport MOSEL (2021, Naturvårdsverket) Länk till annan webbplats.

Konsekvensanalyser av justerade farleds och lotsavgifter. Kunskapsunderlag till avgiftsförändringar från 2023 (2021, DiVA) Länk till annan webbplats.

Sjukvård ombord –Teknik och metodutveckling för akut omhändertagande (2021, DiVA Länk till annan webbplats.)

Hållbar inlandssjöfart i Sverige: offentlig upphandling som effektivt styrmedel? (2021, DiVA). Länk till annan webbplats.

Sjöfart mot svensk hamn 2007 till 2019: förändringar i volym, struktur och rörelsemönster (2021, DiVA). Länk till annan webbplats.

Konkurrensyta land – sjö: vilken potential finns för överflyttning till sjöfart? (2020, DiVA). Länk till annan webbplats.

Inlandssjöfart – offentlig upphandling och regelverk i Sverige och Europa: delrapport i projektet Hållbar inlandssjöfart – offentlig upphandling som katalysator (2020, DiVA) Länk till annan webbplats.

Size, specialization and flexibility – the role of ports in a sustainable transport system (2020, DiVA) Länk till annan webbplats.

Effektsamband för sjösäkerhet och sjöfartens emissioner till luft (2020, DiVA) Länk till annan webbplats.

Utvärdering av Sjöfartsverkets nya avgiftsmodell 2018 Länk till annan webbplats.
Sjötrafik i Vänern och Mälaren: transportkostnader, avgifter och transportmönster (2020, DiVA) Länk till annan webbplats.

Forskningsresultat från projektet "Morötter och piskor inom sjöfarten för att uppnå miljökvalitetsmålen (2020, DiVA)" Länk till annan webbplats.

Klimatförändringens påverkan på sjöfart och luftfart: översiktligt underlag för handlingsplan (2018, DiVA) Länk till annan webbplats.

An evaluation of the environmentally differentiated fairway dues in Sweden 1998-2017 (2018, DiVA) Länk till annan webbplats.

Organization of pilot and icebreaking in the Nordic countries and update of the external costs of sea transports in Sweden: a report in SAMKOST 3 (2018, DiVA) Länk till annan webbplats.

Modellering av slingor inom sjötransporter (2017, DiVA) Länk till annan webbplats.

Svenska sjöolyckors samhällsekonomiska kostnader: värdering av fartygsskador, oljeutsläpp och personskador (2016, DiVA) Länk till annan webbplats.

En granskning av samhällsekonomiska kalkyler för farledsinvesteringar: investeringar i farleder till Göteborgs hamn, Norrköpings hamn och Gävle hamn (2016, DiVA) Länk till annan webbplats.

Validering av sjötransporter i Samgodsmodellen: version 1.1 (2016, DiVA) Länk till annan webbplats.

Samhällsekonomiska kalkyler för sjöfartsprojekt (2015, DiVA) Länk till annan webbplats.

Externa kostnader i transportscenarier med utökad användning av sjöfart (2015, DiVA) Länk till annan webbplats.

Vetenskapliga artiklar

Port call optimization and CO2-emissions savings – Estimating feasible potential in tramp shipping (2022, ScienceDirect) Länk till annan webbplats.

Effects of fairway dues on the deployment and utilization of vessels: Lessons from a regression discontinuity design (2022, ScienceDirect) Länk till annan webbplats.

How (in)elastic is the demand for short-sea shipping? A review of elasticities and application of different models to Swedish freight flows (2021, Taylor & Francis Online) Länk till annan webbplats.

A Review of Port Initiatives to Promote Freight Modal Shifts in Europe: Evidence from Port Governance Systems (2021, Sustainability, MDPI journals) Länk till annan webbplats.

Integrated cost and environmental impact assessment of management options for dredged sediment (2021, ScienceDirect) Länk till annan webbplats.

The impact of alternative environmentally differentiated fairway dues systems in Sweden (2020, DiVA). Länk till annan webbplats.

Internalization of external and infrastructure costs related to maritime transport in Sweden (2020, DiVA) Länk till annan webbplats.

Validation of a behavioral marker system for rating cadet's non-technical skills (2019, DiVA) Länk till annan webbplats.

Evaluating the external costs of a modal shift from rail to sea: An application to Sweden's east coast container movements (2019, DiVA) Länk till annan webbplats.

Evaluating the external costs of trailer transport: a comparison of sea and road (2018, DiVA) Länk till annan webbplats.

Effects of more stringent sulphur requirements for sea transports (2015, DiVA) Länk till annan webbplats.

Sjöfartsverket

Ett samverkansavtal mellan VTI och Sjöfartsverket har träffats för ett fördjupat samarbete kring kunskapsutbyte och forskning. Avtalet är också ett led i att uppnå de transportpolitiska målen.

Sjöfartsverkets arbete med forskning och innovation Länk till annan webbplats.

Lighthouse

Sedan 2018 är VTI en av medlemmarna i det maritima kompetenscentret Lighthouse. Här samlas svenska aktörer inom maritim forskning, utveckling, innovation och demonstration. Verksamhetens syfte är dels att få den maritima sektorn inkluderad i redan pågående forsknings- och innovationsprogram (FoI-program), dels att bidra till bildandet av specifika maritimt inriktade FoI-program. Lighthouse deltar också i arbetet att utforma de svenska inspelen till EU:s ramforskningsprogram.

Lighthouse, Swedish Maritime Competence Centre Länk till annan webbplats.

Internationellt samarbete

VTI har även samarbete inom sjöfartsforskningen med forskningsinstitut och universitet i andra delar av Europa. Ett av de mest etablerade samarbetena finns mellan VTI och forskare på norska TØI, Transportøkonomisk institutt, där samarbete sker inom flera olika projekt.

VTI-forskarna Axel Merkel och Inge Vierth ingår i International Transport Forums (ITF) projekt Decarbonising Transport – Driving implementation actions' project (DT-Implement), som är en del av ITF:s Decarbonising Transport initiative, och finansieras av EU-programmet Horisont 2020

International Transport forum, ITS

Senast uppdaterad: