Designdrivet policylab för klimatanpassning av transportsystemet (PolKaT)

Översvämmad väg i stad där bilar flyter omkring.
Illustration: Elada Vasilyeva/Mostphotos.com

Klimatanpassning av transportsystem är avgörande för samhällets möjlighet till anpassning på både kort och lång sikt. I detta forskningsprojekt kommer vi att adressera kritiska utmaningar för klimatanpassning av transportinfrastruktur, där skillnader i rådighet, planeringsförutsättningar, lagstiftning och hantering av osäkerhet skapar komplexitet.

Ett policylabb är en inkubator, en plats där en grupp aktörer med specialkompetenser inom en fråga kan träffas och jobba raskt och fokuserat med policyutveckling. Det är ett tillvägagångssätt som lämpar sig väl för frågor som klimatanpassningar där hållbara förändringar behöver utvecklas bortom “stuprörstänkandet” – här har vi möjlighet att samla flera berörda parter och möjliggöra samskapande mellan dem. Projektet syftar till att adressera målkonflikter och genom ett policylabb bidra med kunskap och konkreta policyförslag för att överbrygga dessa och hitta positiva synergier. Särskild vikt kommer läggas på hantering av långa tidsperspektiv, stora osäkerheter och samarbetsbehov utifrån platsspecifika förutsättningar.

Projektet söker besvara följande frågeställningar:

 • Vilka är de nuvarande arbetsvägarna, vad fungerar bra och vad skulle behöva förbättras?
 • Vilka hinder finns i nuläget för att arbeta mot och planera för en dynamisk och flexibel klimatanpassning?
 • Vilka riktlinjer och policys kan utvecklas för att överbrygga dessa hinder, hitta synergier och konstruktiva vägar framåt?
 • Vilka samarbetsformer behöver utvecklas för att förstärka det gemensamma arbetet för klimatanpassning av transportsystemet?

I syfte att analysera de platsspecifika förutsättningar genomförs policylabbet med fem fallstudier. Dessa utgörs av kommunerna Ystad, Halmstad, Lerum och Skellefteå, samt Göteborgsregionens kommunalförbund med 13 kommuner som medlemmar.

Fyra arbetspaket

Projektet omfattar fyra arbetspaket:

 • Projekthantering
 • Policylabb
  En innovativ metodologi som inleds med prioritering och omformulering av frågeställningar, följt av en expanderande fas för att söka nya perspektiv och utveckla konkreta lösningar. Här samlar aktörer som knutits till projektet i en generativ process men också aktörer som identifieras under projektets gång. Policylabbet genomförs i tre faser: (1) kartläggning, (2) prototypande och (3) utvärdering.
 • Policy- och implementeringsförslag
  Samla upp och konkretisera förslag som framkommer under policylabbet och dela med oss av rekommendationer kring, till exempel, vilka lagar och policys som behöver utvecklas/förändras för att möjliggöra och understödja transportsystemets klimatanpassning.
 • Kommunikation och kunskapsspridning
  Kontinuerlig kommunikation och spridning av projektets resultat internt och externt.

Förväntade resultat

Projektet förväntas resultera i ett processverktyg att använda i samhällsbyggnadsprocesser för att stärka samarbete mellan olika aktörer utifrån platsspecifika förutsättningar, och i konkreta policyförslag i form av utvecklings- och förändringsbehov av existerande ramverk för klimatanpassningsarbete. Förväntade effekter av projektet innefattar stärkta inomkommunala och tvärorganisatoriska samarbetsformer och förutsättningar för att inleda processer för utvecklad och anpassad lagstiftning och regelverk.

PolKaT är ett samarbete mellan Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Malmö universitet, Göteborgsregionen, samt kommunerna Ystad, Halmstad, Lerum och Skellefteå. Projektet är tvåårigt (2024–2025) och finansieras av Formas (Formas dnr: 2023–02100) .

Projektgrupp

Gunnel Göransson, projektansvarig, forskningsledare, enheten för Miljö, VTI. Kontakt: gunnel.goransson@vti.se, telefon: 0722-037408

Jens Portinson Hylander, forskare, enheten för Mobilitet Aktörer och Planering, VTI. Kontakt: jens.portinson.hylander@vti.se

Alicia Smedberg, forskare och universitetslektor, Institutionen för konst, kultur och kommunikation, Malmö universitet. Kontakt: alicia.smedberg@mau.se

Göteborgsregionen: Joanna Friberg (regionplanerare) och Anna Gustafsson (regional samordning av infrastrukturfrågor)

Ystad kommun: Patrik Faming (samhällsplanering) och Mona Skoog (klimatanpassning), m.fl.

Halmstad kommun: William Hedenquist (trafikstrateg, klimatanpassning) och Hanna Billmayer (klimatanpassningsstrateg)

Lerum kommun: Naima Linderson (strategisk samhällsplanerare, klimatanpassning) och Anna Jägemalm (strategisk samhällsplanerare, trafik)

Skellefteå kommun: Simon Markusson (samhällsstrateg) och Karin Degerfeldt (hållbarhetsstrateg)

Referensgrupp

Trafikverket, Transportstyrelsen, länsstyrelserna i Halland och Västra Götaland, regionerna i Skåne, Halland och Västerbotten, samt Trelleborg kommun.

Fakta om projektet PolKaT

Titel: Designdrivet policylab för klimatanpassning av transportsystemet (PolKaT)

Projekttid: 2024–2025

Parter: VTI, Malmö universitet, Göteborgsregionen, kommunerna Ystad, Halmstad, Lerum och Skellefteå.

Projektanasvarig: Gunnel Göransson, VTI

Finansiär: Formas

Senast uppdaterad: