Spårtrafik

Tåg på en dimmig perrong.
Foto: Annika Johansson

VTI:s forskning inom spårburna transporter tar sin utgångspunkt i Sveriges transportpolitiska mål och har till syfte att bidra till deras uppfyllelse.Tillgängligheten till effektiva transporter för privatpersoner och näringsliv är en integrerad del i omställningen till ett hållbart framtida samhälle.

I sin mest generella form innebär detta att spårburna transporter behöver analyseras omgiven av andra transportslag, och likaså behöver dess effekter utvärderas med avseende på hela samhället. Detta samtidigt som spårtrafiken är reglerad och bedrivs på en sammanhållen infrastruktur vilket gör att trafikpåverkande händelser som sker lokalt kan få spridning och påverka exempelvis punktlighet och kapacitet på systemnivå.

Arbetet hos VTI inom forskningsområde Spårburna transporter speglar denna bredd i transportpolitiken och fångar in aspekter som spänner från lokal (hälsoeffekter, anläggningens mekaniska nedbrytning och tillståndsövervakning, trafiksäkerhet, etc.) till global (miljö, samhällsekonomi, trafikering, utbildning, etc.) nivå. Se presentation av våra forskningsområden nedan.

VTI har bedrivit forskning om spårburna transporter sedan år 1988. Idag är ett tjugotal personer aktiva inom området varav majoriteten utgörs av seniora forskare. Tillsammans representerar personalgruppen en bred och djup kompetensbas som med ett tvärvetenskapligt angreppssätt har förmågan att undersöka det komplicerade spårburna transportsystemet ur många olika infallsvinklar.

Forskningen inom spårburna transporter hos VTI bedrivs i tät samverkan med andra branschaktörer inom såväl offentlig förvaltning, näringslivet som universitet och högskolor.

VTI förestår Tågsimulator UtvecklingsForum För Användare (TUFFA) där flera spårtrafiksoperatörer och lokförarutbildningssäten ingår. Inom TUFFA utvecklas lokförarsimulatorer baserat på medlemmarnas behov och erfarenhet från verkligheten. Forumet är också en effektiv kanal för att nå ut med nya forskningsresultat till branschen.

Vidare koordinerar VTI branschprogrammet Bana Väg För Framtiden (BVFF) där även Trafikverket, KTH, LTU, Ramböll och ÅF ingår.

VTI är även en av de akademiska parterna i branschprogrammet KApacitet i JärnvägsTrafiken (KAJT).

Målsättningen med VTI:s forskning inom spårburna transporter är att förbättra transportsystemets säkerhet, robusthet, kapacitet och punktlighet genom att föreslå åtgärder som är samhällsekonomiskt effektiva och samtidigt minimerar spårtrafikens negativa konsekvenser på miljö och hälsa. Detta görs genom studier av;

  • spårburna transportsystems organisation och olika aktörers samspel i de besluts- och planeringsprocesser som avgör transportsystemens utformning och användning
  • hur samspelet mellan människa och teknik kan förbättras genom ändringar i infrastrukturens och fordonens fysiska utformning, utbildningsinsatser och utveckling av nya arbetssätt för operativ trafikledning, personal ombord på tågen och i spåranläggningen
  • hur fordon—spårsystemet, inklusive signalsäkerhets- och kontaktledningsanläggningen, ska utformas, övervakas och underhållas för att minimera dess livscykelkostnad med samtidig hänsyn tagen påverkan på miljö och hälsa samt eventuella motstridiga systemeffekter så som exempelvis robusthet och punktlighet
  • grundorsakerna till olyckor och tillbud inom spårburna transportsystem, och hur säkerheten kan höjas genom exempelvis åtgärder i infrastrukturens och fordonens utformning, utbildningsinsatser eller utveckling av nya arbetsmetoder och hjälpsystem
  • trafikflöden där de spårburna transporterna analyseras tillsammans med andra trafikslag
  • metoder och verktyg för att stödja en trafikplanering där infrastrukturförvaltare, trafikoperatörer och entreprenörer kan samverka för att utnyttja den fulla kapaciteten hos transportsystemet
  • transport- och samhällsekonomiska effekter av investeringar och styrmedel för finansiering, upphandling och prissättning av spårburna transportsystem
  • transportsystems oönskade påverkan på sin omgivning i form av klimat-, miljö-, buller- och slitagepartikelutsläpp. Omvänt undersöks även hur spårburna transportsystem påverkas av, och hur det kan anpassas till, ett framtida förändrat klimat

Senast uppdaterad: