Bedömning av grusväglag

En slingrande grusväg genom sommarängar.
Foto: Hejdlösa bilder/VTI

Mätningar av vägytetillståndet på grusvägnätet görs enligt Trafikverkets metodbeskrivning för bedömning av grusväglag. Fyra olika företeelser bedöms individuellt: ojämnheter, löst grus, damm och tvärfall.

Dessa tillståndsföreteelser påverkar trafiksäkerheten, åkkvaliteten, framkomligheten, bränsleförbrukningen samt miljön för de som befinner sig på eller bredvid grusvägen.

Tvärfall och tillståndsvärde

Bestämning av tvärfall görs med rätskiva. Övriga parametrar bedöms subjektivt utifrån visuella inspektioner. En fyrgradig skala (1–4) används för bedömning av tillståndsvärdet och baseras dels på skadornas svårighetsgrad, det vill säga hur allvarliga skadorna är, dels på deras utbredning, det vill säga hur stor andel av vägytan som är påverkad. Tillståndsvärde 1 och 2 betyder att vägen har lågt eller måttligt behov av driftåtgärder, medan ett tillståndsvärde på 3 eller 4 visar på omedelbara behov av åtgärder (enbart bristande tvärfall medför dock inga krav på åtgärder och direkt efter hyvling kan löst grus få förekomma på vägbanan).

Skador och dränering

Den okulära bedömningen av vägytetillståndet kompletteras med fördel med en samtidig skadeinventering, där skadornas troliga orsak bedöms, samt en inventering av dräneringtillståndet. En allmän besiktning av vägens dränerings- och ytvattenavrinningsförmåga bör omfatta översyn av tvärfall, eventuella brister i kantskärning, igensatta diken, kartläggning av vägdikenas avrinning ut från vägområdet (så kallade utloppsdiken), truminventering, grundvattenförhållanden (bedömt avstånd från vägytan till grundvattenytan) och vägkonstruktionens materialegenskaper.

Skredsäkerhet

Höga vattenflöden kan medföra att jorden eroderar, vilket försämrar hållfastheten hos hela vägen. Befintliga vägar har ofta inte den skredsäkerhet som man idag kräver vid nybyggnation. Man kan dock förebygga att skred utlöses genom att göra regelbundna kontroller eftersom skred ofta föregås av annan deformation och sprickor.

Det finns idag också objektiva metoder, såsom lasermätbilar, som kan användas för inventering av vägytetillstånd samt dräneringstillstånd hos en grusväg. VTI utför flera olika typer av mätningar för att fastställa vägens tillstånd och utveckling.

Senast uppdaterad: