Grusväg

I Sverige finns drygt 300 000 km grusvägar. Av dem förvaltar staten ca 20 000 km och kommunerna 1 200 km. Kommunerna sköter också ca 15 000 km av de enskilda grusvägarna. Den största delen av det svenska grusvägnätet utgörs av skogsbilvägar och enskilda vägar, drygt 280 000 km.

Trafiken på grusvägnätet är låg, men vägarna är viktiga för både hushåll och företag i glesbygd, i synnerhet för jord- och skogsbruk. I Sverige används grusöverbyggnader för vägar med en årsdygnstrafik lägre än 250 fordon/dygn (ÅDT< 250). När det finns bebyggelse längs vägen accepteras däremot normalt inte mer än 125 fordon/dygn. Vid högre trafikmängd bör vägen beläggas.

Underhållet av grusvägar är extra komplicerat i Sverige, dels på grund av vårt kalla klimat, dels på grund av att många av vägarna saknar överbyggnad och därför kan betraktas som ”icke byggda” vägar.

På VTI forskar vi om den tekniska konstruktionen, barmarksunderhållet, vinterdrift, tillståndsbedömning och tillståndsutveckling samt förstärkning och utformning av grusvägar. Vi kan även utföra laboratorieprovningar.

Ett stort antal väghållare ansvarar för förvaltningen av det enskilda vägnätet. De behöver bl.a. känna till hur man väljer underhålls- och förbättringsåtgärder och hur man bedömer tillståndet hos vägen.

Senast uppdaterad: