Profilmätning

VTI utför olika typer av profilmätning och har ett flertal utrustningar till förfogande.

Vägytemätbilden med beskrivning av de olika delarna.

VTI Laser RST (Road Surface Tester) kan mäta vägens längs- och tvärprofil, backighetsprofil samt texturprofil enligt Trafikverkets specifikationer (Trafikverket metodbeskrivning pub:2009:78 MB121 och 2009:79 MB 122).

Laser RST används bland annat vid kontroll av utförande (funktionskrav). Normalt kan mätning ske i vanlig trafik utan att man behöver stänga av vägen.

Mer om vägytemätning och RST-bilen

Kontakt: Thomas Lundberg

Utrustning för att mäta ytans profil.
Foto: VTI

VTI:s profilmätare Primal mäter ytans profil, i tvär- eller längsled, med stor precision mellan två ändpunkter. Primal kan användas på vägar, flygfältsbanor, hamnområden, industriytor eller andra belagda ytor där ytans profil behöver bestämmas med hög noggrannhet.

Användningsområden

På vägar används Primal för att

  • mäta vägens tvärprofil för att bestämma spårdjup och utseende på spåren
  • analysera orsaken till spårbildningen och deformationen
  • kontrollera spårtillväxt (upprepade mätningar krävs).

På flygfält, hamnar och andra industriytor följs deformationerna och avvikelser i ytans profil och analyseras på motsvarande sätt som för vägar.

Tekniska specifikationer

Primal mäter ytans profil i förhållande till två fasta ändpunkter med en noggrannhet på 1/10 mm och med en valbar samplingstäthet på 1 till 4 cm. Ändpunkterna kan vägas av för att för att kunna lägga in profilen i ett höjdsystem.

Det är möjligt att mäta profiler som är upp till 15 meter långa.

Primal mäter enskilda profillinjer och kräver oftast någon form av skydd vid mätning av trafikerade ytor.

Kontakt: Håkan Carlsson

Foto: VTI

Med VTI:s slitageprofilometer kan man mäta nötningen på vägytan orsakad av dubbdäck. Genom mätning höst och vår kan dubbdäcksslitaget under vinterperioden bestämmas med stor noggrannhet. Slitageprofilometern kan även användas på andra belagda ytor där man vill bestämma nötning eller slitage.

Tvärprofiler hos ytan mäts i 1 meter långa delsektioner, vanligtvis tre eller fyra, för att täcka ett körfält. Slitageprofilometern har en mätnoggrannhet på 5/100 mm med en samplingstäthet på cirka 400 mätpunkter per meter.

De fast monterade fixarna i ytbeläggningen fungerar som referensnivå och gör att endast nötningen på ytan registreras medan andra typer av förändringar av ytans profil inte inverkar på mätningen.

Slitagemätaren mäter enskilda profillinjer och kräver någon form av skydd vid mätning.

Kontakt: Håkan Carlsson

Senast uppdaterad: