Okulär tillståndsbedömning

VTI har stor erfarenhet av att bedöma hur långt nedbrytningen av belagda vägobjekt eller gator fortskridit på grund av till exempel tung trafik, dubbdäcksavnötning eller dålig avrinning.

Vi gör bedömningen genom att utföra så kallad okulär tillståndsbedömning där orsak till eventuell skada liksom skadetypens svårighetsgrad bestäms enligt Bära eller brista – En handbok i tillståndsbedömning av belagda gator och vägar (Sveriges kommuner och regioner, 2019) Länk till annan webbplats..

Om en djupare studie behövs kan en utökad analys göras med hjälp av en kombination av vägytemätning, mätning av förmågan att motstå belastning och laboratorieanalyser vid vårt vägmateriallaboratorium. På detta sätt kan man få en fullständig bild av vägens tillstånd i nedbrytningsfasen. Tillsammans med krav på framtida funktion avseende till exempel trafikbelastning utgör denna information sedan grunden för att man ska kunna säkerställa rätt val av åtgärd för att uppnå önskad nivå för trafiksäkerhet, framkomlighet, komfort och miljöhänsyn.

Senast uppdaterad: