Kultur och värdegrund

Händer som håller jord med en liten planta.
Foto: Asphotofamily/mostphotos.com

På VTI är det viktigt att verka för ett gott ledarskap och medarbetarskap för att skapa en god arbetsmiljö och ett stimulerande arbetsklimat.

Ett gott ledarskap och medarbetarskap är därför viktiga verktyg för att uppnå VTI:s verksamhetsmål. Tillsammans skapar vi en attraktiv arbetsplats.

Våra ledstjärnor

Vision

Ett effektivt, grönt och säkert transportsystem.

VTI ska ha en framträdande roll i utvecklingen av framtidens effektivare, grönare och säkrare transportsystem, såväl i Sverige som internationellt.

Verksamhetsidé

VTI är ett ledande forskningsinstitut med bredd och kundorientering för internationellt högtstående forskning och utveckling samt kvalificerat utredningsarbete för transportsektorns alla aktörer och intressenter. VTI ska kontinuerligt förbättra kunskapen om transportsektorn för att bidra till en effektiv, säker och långsiktigt hållbar transportförsörjning.

Verksamhetsidén visar vilken verksamhet VTI ska genomföra, hur och för vilka den ska bedrivas och vad verksamheten syftar till.

VTI:s kärnvärden

VTI:s kärnvärden representerar de ledord som ska prägla den interna kulturen och det dagliga arbetet på VTI.

 • Kompetens
 • Samverkan
 • Oberoende

Ledarskap

VTI vill att du som ledare på ett tydligt sätt förmedlar de mål som ska uppnås, ser till helheten och integrerar strategiska, verksamhetsmässiga aspekter i ditt arbete.

I ledarens ansvar ingår också att vara tillgänglig och följa upp, utvärdera och vidareutveckla verksamheten. Vidare ska du förankra och kommunicera fattade beslut samt vara lojal mot dessa.

Ledarskapet på VTI ska kännetecknas av lyhördhet, tydlighet, öppenhet och engagemang samt affärsmässighet. Som ledare ska du uppmuntra medarbetarna till ökat ansvarstagande och till egen utveckling.

Medarbetarskap

VTI vill ha stolta och engagerade medarbetare som arbetar utifrån gemensam värdegrund i en samverkande organisation. Arbetsplatsen ska präglas av öppenhet, en ömsesidig personlig respekt och ett gemensamt ansvarstagande samt en god balans mellan arbete och fritid.

Engagemang, samarbete och kompetens samt humor är kännetecknen för ett gott medarbetarskap på VTI. VTI:s medarbetare tar ansvar för att uppnå goda arbetsresultat och utvecklar den egna kompetensen med riktning mot VTI:s mål. Alla medarbetare ska aktivt bidra till VTI:s verksamhetsutveckling och planering samt vara goda representanter för VTI.

Gemensam statlig värdegrund

VTI:s verksamhet har sin grund i den statliga värdegrunden, som kan sammanfattas i dessa sex grundläggande principer (hämtat från Statskontorets information kring god förvaltningskultur Länk till annan webbplats.).

 • Demokrati
  Alla som är anställda i staten arbetar på uppdrag av medborgarna och ska främja demokratiska värderingar i sitt uppdrag.
 • Legalitet
  Medborgare ska vara säkra på att myndigheterna följer reglerna i sin verksamhet.
 • Objektivitet
  Myndigheter ska agera sakligt i all verksamhet.
 • Fri åsiktsbildning
  Alla medborgare har rätt till yttrandefrihet, informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet och religionsfrihet.
 • Respekt för lika värde, frihet och värdighet
  Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde.
 • Effektivitet och service
  Myndigheter ska ge ett gott bemötande, vara tillgängliga och på ett effektivt sätt ge medborgarna service.
Senast uppdaterad: