Belagd väg

VTI bedriver forskning och utveckling av nya tekniker och metoder för underhåll av belagda vägar. Främst handlar vår verksamhet om uppföljning och utvärdering av dessa, där vi kan bidra med bred expertkunskap samt även användande av avancerade provnings- och mätutrustningar.

Högtrafikerade vägar

Det finns många viktiga aspekter att ta hänsyn till vid utveckling och val av beläggning för högtrafikerade vägar. En viktig aspekt ur underhålls- och hälsosynpunkt (partikelgenerering) är beläggningars nötningsresistens, det vill säga förmågan att motstå nötning från dubbade personbilsdäck.

För de högtrafikerade genomfartslederna i storstäder är utvecklingen av lågbullrande beläggningar av stort intresse. VTI har genom åren deltagit i utvärdering av denna typ av beläggningar och deras konsekvenser för drift- och underhållskostnaderna.

En annan aktuell frågeställning är konsekvenserna för drift- och underhåll på vägar som byggs om med mittseparering, där så kallade 2+1 vägar ingår. Här handlar det både om vilka krav som ska ställas på beläggningen, men också om hur drift- och underhåll ska genomföras på bästa sätt ur säkerhets- och effektivitetssynpunkt.

Lågtrafikerade vägar

Inte minst på det lågtrafikerade vägnätet är det viktigt att utveckla kostnads- och energieffektiva beläggningstekniker (lågt pris per kvadratmeter och lång funktionstid). Exempel på detta är tankbeläggningar. Tankbeläggningar är beläggningstekniker som ytbehandling, indränkning och försegling. Idag används dessa först och främst på låg- till medeltrafikerade ytor. Ytterligare fördelar med tankbeläggningar är att vägbanan får en ljus yta med god friktion och textur, vilket är positivt för trafiksäkerheten. De är också flexibla och passar därför bra för vägar med låg bärighet eller för vägar som utsätts för ojämna tjällyftningar. De används även för att förebygga nedbrytning av åldrade ytor samt vid lagning av skador såsom sprickor, bruksförluster och stenlossning.

VTI ingår i den specialistgrupp inom tankbeläggningar som bildades av Trafikverket i slutet av 90-talet. Den så kallade Tankgruppen har som målsättning bland annat att initiera, utveckla och stödja ny teknik inom utvecklingsprojekt, verka för utbildning och ökad kompetens genom kurser och seminarier och vara remissinstans vid framtagande av regelverk och vid standardisering.

Tankgruppens webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: