Asfaltbeläggningar

Vy över en flerfilig motorväg.
Foto: Lightpoet/mostphotos.com

Den bitumenbundna delen av vägöverbyggnaden kallas asfaltbeläggning. En stor del av det svenska vägnätet och de belagda trafikytorna har en asfaltbeläggning.

Idag finns ett hundratal olika asfaltbeläggningar på våra vägar. Beroende på blandningstemperatur och tillverkningsteknik kan beläggningar klassificeras som varm, lågtempererad, halvvarm och kallblandad massa. Blandning av bitumen, stenmaterial och tillsatsmedel kan ske på olika sätt.

Varmblandad asfalt är den vanligaste typen av asfaltbeläggningar. Den används såväl till slit-, bind- och bärlager.

VTI har arbetat med alla typer av frågor angående asfaltbeläggningar bland annat beständighet, dimensionering, vägytans egenskaper, miljöfrågor och bränsleförbrukning.

Referensprojekt

Exempel på referensprojekt:

Detta projekt utvärderade funktionella egenskaper hos en försökssträcka med kallblandad bitumenbundet bärlager. Försökssträckan jämförs med en konventionellt uppbyggd referenssträcka innehållande ett varmblandat bärlager. Konstruktionernas funktionella egenskaper utvärderades genom fältmätningar och laboratorieundersökningar.

Slitage är ett problem på medel- och högtrafikerade vägar och gator. Rätt slitlagerbeläggning kan väljas för varje enskilt objekt för bästa ”asset management”.

REFLEX var ett EU-projekt där syftet var utveckling av stålarmerade asfaltbeläggningar med delfinansiering av stålindustrin. Kostnadseffektiv nyteknik med färre underhållsfrekvenser och bättre hushållning av naturresurser har åstadkommits.

Pågående projekt

Exempel på pågående projekt:

Vägtransportsektorn, inklusive bygg-, underhålls- och driftsfasen, bidrar med en större mängd koldioxidutsläpp till miljön. Asfaltindustrin genomför därför olika åtgärder för att minska koldioxidavtrycket från asfaltproduktionen. En av åtgärderna är användning av innovativa bindemedel med lågt koldioxidavtryck av förnybar växtbaserad olja (tall-olja (TOP)) från skogs-och pappersindustrin. TOP används för att utöka bitumen (även kallat biobindemedel eller bioinblandat bindemedel) genom att delvis ersätta bitumenbindemedlet i asfaltbeläggningarna. Begränsade laboratorie- och fältförsök har visat på förbättrade prestanda vid användning av bioinblandat bindemedel i asfaltblandningar.

Syftet med detta projekt är att utvärdera den långsiktiga prestandan hos asfaltbeläggningskonstruktioner av bioinblandat bindemedel. För att erhålla detta kommer ett fullskaligt accelererat test samt fälttestning att genomföras.

De förväntade resultaten av detta projekt kan hjälpa Trafikverket samt bitumen- och byggbranschen att förstå bioinblandat bindemedel och dess effekter för de långsiktiga beläggningsförhållandena. Detta kan ligga till grund för kunskap om biobindemedel med avseende på långsiktig prestanda, vilket underlättar ett bredare genomförande och vidareutveckling av biobindemedel inom asfaltindustrin.

Projektet kommer att genomföras i samarbete med Skanska, Nynas, KTH samt Trafikverket. I projektet kommer VTI att genomföra fullskaliga accelererade tester.

Projektet pågår mars 2022 till mars 2025.

Om projektet "Biobased asphalt for sustainable infrastructure" på vinnova.se Länk till annan webbplats.

Detta projekt syftar till att följa upp och utvärdera tillstånd och prestanda på provsträckor med utökad andel returasfalt. Projektet ska ge förutsättningar att förbättra Trafikverkets upphandlingsprocess av beläggningar med återvinningsmaterial för högtrafikerade vägar. Stora ekonomiska och miljömässiga värden ligger i ökad användning av återvinningsmaterial med bibehållen eller förbättrad kvalitet i asfaltbeläggningen.

Senast uppdaterad: