Tillämpning av körsimulatorer

På VTI används körsimulatorerna i en mängd olika studier. Med hjälp av simulatorerna undersöker vi till exempel hur ny teknologi, ljud och vibrationer påverkar körningen.

Körsimulatorerna har även använts vid planeringen av Stockholms trafiksystem, bland annat för att avgöra hur vägskyltar bör placeras och hur omgivningen ska utformas.

Transportsektorn står inför stora utmaningar och VTI:s körsimulatorer är en viktig resurs i arbetet att förbättra infrastrukturen, trafiken och transporterna. Bland annat kan de användas till:

  • produkt- och systemutveckling
  • vägutformning
  • att ta fram nya bilkoncept, till exempel för elbilar
  • att forska om beteende och utvärdera säkerhetsfunktioner för krocksituationer.

Nedan följer några exempel där körsimulatorerna har varit en grundläggande förutsättning för att studierna har kunnat genomföras.

Trafikverket följer idag regelmässigt upp de statliga vägarnas tillstånd med hjälp av vägytemätningar. De genomför samtidigt årligen enkäter bland privatbilister och yrkesförare för att ta reda på hur nöjda eller missnöjda trafikanterna är med drift och underhåll av de statliga vägarna. Överensstämmelsen mellan de objektiva mätningar som görs och trafikanternas betyg enligt enkäterna är generellt inte särskilt god.

För att undersöka betydelsen av det visuella, auditiva och taktila intrycket av en spårig väg samt av en lappad väg har VTI genomfört en simulatorstudie. I studien fick försökspersonerna köra ett scenario där vägytans tillstånd varierades och dessutom subjektivt skatta hur komfortabel och säker vägytan var.

Studiens resultat visar att det finns ett tydligt samband mellan hur förare upplever en vägs komfort och säkerhet. På ett entydigt sätt tydliggör simulatorstudien hur intryck av visuell, auditiv och taktil information bidrar till en försämrad upplevelse av komfort och säkerhet. Studiens resultat visar även att det finns stora skillnader mellan olika typer av vägytor.

Trafikanternas krav på vägars tillstånd: en körsimulatorstudie (2010, Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA) Länk till annan webbplats.

Överraskade förare kan förklara de allra flesta rapporterade trafikolyckor. För att undersöka lastbilschaufförers förarbeteende under kritiska situationer och hur de påverkas av överraskningar i trafiken utfördes en körsimulatorstudie. I studien fick försökspersonerna köra simulatorn under cirka 30 minuter för att därefter råka ut för en plötslig punktering på vänster framhjul. Under första punkteringen blev föraren överraskad. Ytterligare fyra punkteringar simulerades under den fortsatta körningen men dessa gånger var föraren beredd.

Både fält- och simulatorstudier indikerar att det går att bromsa med punktering på något av framhjulen. Undersökningen av hur överrasningsmomentet påverkar förarbeteendet hade inte kunat genomföras riskfritt utan körsimulatorerna.

Referens
Pettersson H-E., Aurell J. & Nordmark S. (2006) Truck driver behaviour in critical situations and the impact of surprise – a pilot study of a sudden blow-out on the front axle of a heavy truck. Paris.

Genom en körsimulatorstudie kunde VTI 2004 visa att mobilsamtal under körning med handsfree inte är säkrare än mobilsamtal med handhållen mobiltelefon. Simulatorstudien undersökte främst samtal under färd.

Studiens resultat visar att förarnas uppmärksamhet påverkas negativt av telefonsamtal oavsett om de använder handsfree eller handhållen mobiltelefon. Deltagarna i studien var själva betydligt mer positiva till att använda handsfree än handhållen telefon under färd. Försökspersonerna upplevde sin egen körprestation som bättre vid användning av handsfree jämfört med handhållen telefon. Trots detta visade studien inga skillnader i körprestation mellan handsfree och handhållen mobiltelefon.

Mobile telephone simulator study (2004, Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Senast uppdaterad: