Klimatfrågans integrering i nationell transportplanering - en maktanalys (POMAK)

Projektets syfte var att fördjupa insikterna om maktrelationer och formella och informella institutionella förutsättningar som avgör hur klimatmål integreras i strategiska beslut och planering av transportinfrastruktur i Sverige. Projektet pågick från januari 2018 till och med december 2021.

I forskningsarbetet fokuserades processen för planering och beslut av långsiktig transportinfrastruktur, det vill säga den nationella planen. Detta är ett viktigt svenskt planeringssammanhang som illustrerar hur hantering av långsiktiga klimatmål går till i praktiken.

I projektet riktades särskilt fokus mot följande frågeområden:

  1. Vilka aktörer, arenor, processer och praktiker är centrala för utformningen av långsiktig transportpolicy och planering?

  2. Vilka normer och perspektiv om transport, klimat och samhällsutveckling präglar dessa arenor, aktörer och processer?

  3. Vilka spänningar och konflikter gällande klimatfrågans roll kommer till uttryck i dessa sammanhang och hur hanteras de i praktiken?

Projektet har genomförts med hjälp av en kvalitativ metodansats med tonvikt på djupintervjuer med personer som har egna erfarenheter av att arbeta med långsiktig transportplanering eller som på andra sätt har insikter i hur den långsiktiga infrastrukturplaneringen går till – med fokus på både tjänstemannanivån och mer uttalat politiskt drivna skeenden. I arbetet ingick även att analysera innehållet i dokument som utreder, analyserar och befäster inriktningen för transportsystemets långsiktiga utveckling.

Publikationer

Discursive power dynamics affecting how climate targets are framed and integrated in national transport planning: the case of Sweden (DiVA) Länk till annan webbplats.

Att integrera klimatmål i nationell transportplanering – Slutrapport (Naturvårdsverket) Länk till annan webbplats.

På väg mot hållbar omställning? Kunskap, makt och mening i nationell transportplanering (DiVA) Länk till annan webbplats.

Presentationer

Klimatrapporten som försvann – Presentation av Linnea Eriksson, VTI, på Transportforum 2020 Pdf, 569.2 kB.

The Missing Climate Report – Presentation av delresultat från projektet på konferensen NGM i Pdf, 972.6 kB. Trondheim 2019 Pdf, 972.6 kB.

Om konferensen Nordic Geographers Meeting, NGM 2019, på Norwegian University of Science and Technology:s webbplats Länk till annan webbplats.

Medverkande forskare

Linnea Eriksson, VTI
Karolina Isaksson, VTI
Christina Lindkvist, Malmö Universitet

Referensgrupp

Joanna Dickinson, Naturvårdsverket
Mattias Höjer, KTH
Emma Lund, Trivector
Fredrik Pettersson-Löfstedt, LTH
Tim Richardson, NMBU
Karin Winter, Trafikverket and KTH

Senast uppdaterad: