Pandemins konsekvenser för bussförare

Hur har pandemin påverkat arbetsförhållanden och hälsan hos bussförare i lokal och regional kollektivtrafik? Det är något som en studie på VTI undersöker.

Syftet med studien är att undersöka hur arbetslivet, arbetsmiljön och hälsan hos bussförare har och kommer att påverkas av pandemin. I studien är fokus på bussförare, men även beställare och operatörers erfarenheter inkluderas för att få en bred bild av förarnas situation och orsakerna bakom det som upplevs. Konsekvenserna för arbetslivet inom kollektivtrafiken kommer att belysas ur flera perspektiv. Det handlar om att samla erfarenheter från förarnas arbetsmiljö och deras upplevelser i samband med pandemin, men även om att belysa andra aktörers perspektiv på hur förarnas arbetsmiljö har påverkats, vilka bedömningar och avvägningar man gjort för att minska risken att förare blir smittade, men även för att generellt minska smittspridningen bland passagerare.

Korta fakta om projektet

Projektnamn: Covid-19-pandemins konsekvenser för bussförare i lokal och regional kollektivtrafik

Projektledare vid VTI: Anna Sjörs Dahlman

Projektet startar: 2020-08-10

Projektet slutar: 2023-12-31

Finansiär: AFA försäkringar

Mer kunskap behövs

Kollektivtrafik är en central funktion i samhället med hög prioritet när det gäller att upprätthålla verksamhet i kristider. Under covid-19-pandemin har resandet med kollektivtrafik minskat till följd av Folkhälsomyndighetens uppmaningar att avstå resande och ett minskat resebehov vid hemmaarbete eller sjukdom. Trots denna minskning har trängsel i kollektivtrafiken förekommit exempelvis i rusningstid eller till följd av indragna avgångar. Bussförare har uttryckt oro för risken att smittas av covid-19, men det är inte känt om förarna drabbats i större utsträckning än befolkningen i övrigt. Bussförares faktiska och upplevda risk för att smittas av coronaviruset behöver studeras närmare för att reda ut hur virusutbrottet påverkat säkerhet och trygghet på arbetet. Mer kunskap behövs om vilka åtgärder som vidtagits för att minska smittspridning bland resenärer och bussförare, vad olika aktörer inom kollektivtrafik grundat sina åtgärder på och vad de haft för effekt.

Utmaningar att hantera

Kollektivtrafiken som samhällstjänst förväntas rulla och operatörerna har kontrakt som de måste efterleva, detta samtidigt som intäkterna från resenärer uteblir. Kollektivtrafikens beställare (Regionala kollektivtrafikmyndigheter) och dess utförare (bussoperatörerna) har stora utmaningar att hantera i samband med virusutbrottet. Olika aktörers erfarenheter behöver ligga till grund för strategier för en bättre arbetsmiljö i spåren av pandemin. Att bedriva forskning under pågående pandemi ger en unik möjlighet att lära för att förbättra och vara mer proaktiva i framtiden.

Bestående effekter av Covid-19

Datainsamlingen kommer i huvudsak att ske med en webbenkät och genom intervjuer med bussförare, operatörer och beställare. Dessutom görs ett antikroppstest för att avgöra om förare varit smittade av SARS-CoV-2 virus. Webbenkäten har som syfte att skapa kunskap om hur förare, operatörer och beställare i olika delar av landet har påverkats av Covid-19-pandemin och vilka effekter som är bestående. Kompletterande intervjuer genomförs med syfte att få en djupare kunskap om olika aktörers erfarenheter av pandemin.

Kunskap för framtida kriser

Projektet har god potential att generera kunskap och lärdomar som är relevanta för såväl framtida kriser som för de utmaningar kollektivtrafiken står inför i den kommande vardagen efter pandemin. Kunskap om pandemins effekter på bussförares arbetsmiljö och hälsa kan bidra till förbättrade rutiner och ökad trygghet för förare och resenärer. Studien finansieras av AFA försäkringar.

Senast uppdaterad: