Kvalitet och miljö

På VTI arbetar vi med ständiga förbättringar både vad gäller kvalitet och miljö.

Ett bevis på ambitionerna är att vårt kvalitetsledningssystem, som omfattar hela verksamheten, är certifierat enligt den internationella standarden ISO 9001.

Som ett led i vårt miljöarbete är vi också certifierade enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

Vissa provningsmetoder vid våra laboratorier för krocksäkerhetsprovning och vägmaterialprovning är ackrediterade av Swedac.

Certifieringsmärke ISO 9001 och ISO 14001.
Accrediteringsmärke Swedac.

Kvalitets- respektive miljöpolicy

VTI ska som resurs inom transportsektorn bidra till att de transportpolitiska målen uppfylls.

VTI ska leverera tjänster och produkter med hög kvalitet, i rätt tid, som tillgodoser uppdragsgivarens/kundens behov och förväntningar enligt överenskomna krav.

VTI ska vara en kompetent och attraktiv utförare av tillämpad forskning, utveckling samt provning inom väg- och transportområdet.

VTI:s miljöarbete fokuserar både på direkt och indirekt miljöpåverkan.

VTI vill avseende sin direkta miljöpåverkan

  • ta miljöhänsyn
  • beakta ett livscykelperspektiv vid inköp
  • resa hållbart i tjänsten
  • hushålla med energi och andra resurser
  • genomföra inköp med miljöhänsyn och ställa miljökrav när möjligt
  • förebygga föroreningar
  • begränsa användningen av farliga ämnen.

VTI vill avseende sin indirekta miljöpåverkan

  • genom kompetens, samverkan och oberoende bidra till kunskap och kunskapsförmedling inom miljöområdet.

VTI ska agera i enlighet med bindande krav i lagar och utefter andra miljökrav som berör oss.

Senast uppdaterad: