Transportsystemplanering

Laddstolpe med två bilar som anslutit.
Foto: Kasto80/Mostphotos.com

Planeringen av ett välfungerande transportsystem behöver utgå från långsiktiga analyser med ett helhetsperspektiv. Det kräver strategisk planering av vårt framtida transportsystem, så som åtgärdsplanering, styrmedelsval och infrastrukturutformning. Som stöd för detta utvecklar VTI kvantitativa metoder för att ta fram beslutsunderlag för planeringsprocessen.

Målet med transportsystemplanering är att på lång sikt skapa miljömässigt och socialt hållbara transportsystem som är trafiksäkra och kostnadseffektiva. På VTI arbetar vi med metoder för kvantitativa beskrivningar, analyser och prognoser av transporter som ger beslutsunderlag till planeringen av det framtida transportsystemet.

Vår forskning inom detta område berör planering på såväl nationell som regional och lokal nivå, samt samordning mellan trafikering och underhåll. Vi tar fram färdmedelsövergripande underlag för beräkning av marginalkostnader, tidsvärderingar och samhällsnyttor. Eftersom planering görs på lång sikt berör frågeställningarna både det existerande och framtida transportsystemets egenskaper så som elektrifiering och automatisering. Forskningsresultaten används för att vägleda nationella och internationella planeringsprocesser.

Exempel på projektområden:

  • Framtidsscenarier och prognoser
  • Underlag till samhällsekonomiska nyttoberäkningar och konsekvensanalyser av åtgärder och styrmedel med fokus på långsiktiga effekter
  • Multimodal trafiktilldelning
  • Res-generering, destinations-, färdmedels- och rutt-valsstudier
  • Design av bytespunkter i kollektivtrafiken
  • Utformning av infrastrukturlösningar
Senast uppdaterad: