Bearbetning och analys av trafikdata

Olika slags data. grafik över ett foto.
Foto: biancoblue/Mostphotos.com

Analys och modellering av resenärsbeteende, trafikföring, resmönster, med mera är starkt kopplat till insamling, bearbetning och analys av olika typer av datakällor. VTI använder statistiska- och AI-metoder för att analysera stora datamängder kopplat till reseefterfrågan, körförlopp och trafikflöden från datainsamlingstekniker som till exempel mobilnätsdata, GPS, AIS, video och radar.

VTI planerar insamling av, samt bearbetar och analyserar data från olika typer av datakällor för såväl vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. För bearbetning och analyser används såväl traditionella som mer avancerade statistiska metoder som maskinlärning och Artificiell Intelligens (AI).

Insamlad data används bland annat till utveckling, kalibrering och validering av olika typer av trafik- och transportmodeller; som underlag till design samt utvärdering av olika trafikstyrningsstrategier; framtagning av empiriskt baserade trafiktekniska samband; samt analys av framkomlighet, miljöpåverkan och trafiksäkerhet.

Exempel på projektområden:

  • Analys av trafikanters (gång, cykel, fordonsförare, etc.) beteende och interaktioner baserat på rörelseförlopp extraherade från videomätningar.
  • Analys av körförlopp baserat på data från instrumenterade fordon.
  • Analys av kapacitet och trafikprocesser baserat på flöden, hastigheter, fordonslängder, och tidsluckor från radar- och slangmätningar.
  • Analys av färdmedelsval baserat på data extraherad från antennpositioner i mobilnätet.
  • Analys av ruttval baserat på GPS-positioner från mobilapplikationer.
  • Analys av tågrörelser och flöden baserat på data från järnvägssystemet.
  • Analys av fartygsrörelser baserat på AIS data.

Kontakt

Senast uppdaterad: