Logistik och godstransporter

containrar uppradade framför en färja.
Foto: Hejdlösa bilder

Forskningen inom området "Logistik och godstransporter" handlar om utveckling och implementering av en effektiv, hållbar och konkurrenskraftig logistik såväl som hur samhällstrender, ny teknik och politiska beslut påverkar godstransportsystemet.

Transporternas negativa inverkan på miljön tillsammans med vår oförmåga att effektivisera och minska energiförbrukningen utgör ett växande samhällsproblem. För att nå ett långsiktigt hållbart transportsystem krävs omfattande förändringar där ny teknik och politiska beslut kan bidra, men vi behöver också mer kunskap om hur vi bättre kan planera, kontrollera och utforma våra transportflöden. För Sverige som är ett avlångt och glesbefolkat land i Europas periferi och beroende av effektiva godstransporter är det en extra stor utmaning.

Forskningsinriktning

Vår forskning inom logistik och godstransporter omfattar bland annat logistikaktörernas roll (t.ex. speditör, transportör och transportföretag) i övergången till ett fossilfritt transportsystem, resiliens i transportsystemet, hur logistik kan användas för att uppnå en cirkulär ekonomi, e-handel och urbana godstransporter samt hur elektrifiering och digitalisering kan bidra till hållbar logistik.

Vi använder oss av fallstudier, intervjustudier, litteraturstudier och beräkningar. I vissa projekt använder vi även Samgods som är Trafikverkets modellverktyg för systemstudier av svenska godstransporter på nationell nivå.

Vi har delat in forskningen om Logistik och godstransporter i sex inriktningar:

Medverkande i logistikgruppen

Senast uppdaterad: