Trafik- och transportmodeller

Buss och bil som passerar varandra på en gata.
Foto: Sten-Åke Stenberg/Mostphotos.se

Trafik- och transportmodeller används för att beskriva och analysera transportsystemets framtida utformning och funktion, informera beslutsfattare och utveckla djupare förståelse för effektsamband i transportsystemet.

VTI utvecklar modeller för alla trafikslag inom både person- och godstransporter. Detta omfattar modellering av person- och fordonsförflyttningar, deras interaktion med varandra och infrastrukturen, samt beteendemönster som påverkar och påverkas av transportsystemets funktion. Vi applicerar även flera modeller i praktiken i utredningar och forskningsprojekt.

VTI:s kunskap inom modellutveckling nyttjas ofta inom nationella och internationella utvecklings- och forskningsprojekt. I synnerhet bidrar vi till Trafikverkets planerings- och styrningsprocesser genom löpande forsknings och utvecklingsarbete.

Exempel på projektområden:

 • Modellering av trafikprocesser, till exempel simulering av:
  – landsvägstrafik (RuTSim)
  – stationer i kollektivtrafiken (gångtrafik och bussrörelser)
  – självkörande och uppkopplade fordon
  – trafikeffekterna av ITS i fordonet och integrerat i infrastrukturen
  – gångtrafik (PTSP)
  – cykeltrafik
 • Modeller av fördelningen av resor i rum och tid
 • Färdmedelsövergripande modellering av res-efterfrågan och beteende,
 • Multimodala, storskaliga nätverkssimuleringsverktyg (t.ex. MATSim)
 • Nätverksmodeller (samtliga aggregeringsnivåer, olika trafikslag, samtliga tidskalor)
 • Modeller för samplanering av järnvägs-underhåll och -trafik
 • Statistisk (data-baserad) modellering
 • Multi-agent-simulering
Senast uppdaterad: