Modellering av luftmotstånd, rullmotstånd och emissioner

VTI utför modellberäkningar som visar hur olika fordonsegenskaper, körstilar, vägytor med mera kan påverka energiförbrukningen och emissionerna från vägtrafiken och därmed luftkvaliteten.

VTI kan modellera avgasemissioner, rullmotstånd och luftmotståndsinverkan för enstaka fordon eller för ett trafikflöde genom att använda VETO- eller PHEM-modellen. Det är även möjligt att använda de två modellerna samtidigt och därmed få kompletterande resultat.

Vägytans egenskaper och dess inverkan på rullmotstånd samt bränsleförbrukning kan simuleras. Det finns även möjlighet att simulera inverkan av vatten eller snö på vägytan som påverkar rullmotstånd och bränsleförbrukning. Luftmotstånd kan simuleras för olika fordon och modellerna tar även hänsyn till hur detta påverkar bränsleförbrukningen.

När det gäller emissioner modelleras avgaspartiklar (PM10) och avgasutsläpp (bland annat kväveoxider och kolväten). Inverkan av olika fordonsegenskaper såsom olika däcktyper, olika motorer (inklusive elmotorer) samt även olika motormappar kan utvärderas. Simuleringarna kan även ta hänsyn till dynamiska effekter som påverkar trafiken, såsom till exempel fordonsacceleration, inbromsning, växling och inverkan av körning i uppförs- och nedförsbacke.

NORTRIP-modellen

Med hjälp av NORTRIP-modellen kan VTI också utföra modellering av icke-avgasemissioner . Icke-avgasemissioner är partiklar som avges på grund av väg-, däck- och bromsslitage från fordonstrafik och salt och sand från vinterväghållning. Dessa utgör den största delen av partikelemissioner från vägtrafiken och beräknas utifrån trafik och väderförhållanden längs en eller flera vägar.

Pågående och avslutade projekt

Exempel på pågående och avslutade projekt:

  • PHEM och rullmotstånd: Förstudie – Utveckling av emissionsmodellen PHEM med avseende på rullmotstånd

Publikationer

Exempel på publikationer:

Effekten på rullmotstånd av vatten och snö på vägytan (2018, Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: