Utsläpp av mikroplast från vägtrafik

VTI har fått i uppdrag av regeringen att ta fram och sprida kunskap om mikroplastutsläpp från vägtrafiken. I uppdraget ingår också att identifiera och utvärdera potentiellt effektiva styrmedel och åtgärder i syfte att begränsa utsläppen. Uppdraget löper från 1 januari 2018 och ska slutredovisas till regeringen senast den 1 december 2020.

Mikroplaster är numera ett begrepp som har en spridd användning. Men definitionen är inte entydig. I det här uppdraget ingår till exempel gummipartiklar, eftersom däck är gjorda av gummi. Vi begränsar oss inte heller till mikropartiklar utan studerar både mindre och större partiklar. De senare kan genom olika typer av påverkan brytas ner till mikropartiklar.

Mer om uppdraget på regeringens webbplatslänk till annan webbplats

Inslag i media

TV-inslag från SVT Öst 20 februari 2020 länk till annan webbplats

Resultatsammanställning

VTI:s första delredovisning till regeringen, presentation 2018-11-29

VTI:s andra delredovisning till regeringen, presentation 2019-11-22

VTI:s redovisning till regeringen, presentation 2020-09-16

Mikroplast från däck- och vägslitage: en kunskapssammanställning (2020, Digitala Vetenskapliga arkivet, DiVA)länk till annan webbplats

Spridningsmodeller för mikroplast från däck- och vägslitage: nuläge och möjligheter (2020, Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA)länk till annan webbplats

Delprojekt

Inom ramen för uppdraget kommer flera delprojekt att starta efterhand och löpa parallellt med varandra. Det delprojekt som kommer att bli klart först är en kunskapssammanställning om mikroplast och vägtrafik. Utifrån den sammanställningen kommer ytterligare forskningsbehov att kunna identifieras.

Följande delprojekt pågår för närvarande:

Kunskapssammanställning om mikroplaster från vägtrafik

Syftet med kunskapssammanställningen är att öka VTI:s kunskap inom området, ge en bra bild av det samlade kunskapsläget samt identifiera kunskapsluckor. En rapport har publicerats på svenska och en översättning till engelska kommer att publiceras i april 2020.

Se länk till rapporten om mikroplaster från vägtrafik här ovan, under rubriken Resultatsammanställning.

Kontakt: Yvonne Andersson Sköld

Beräkning av de nationella utsläppen av mikroplast (gummi) från däck

Däck på rad.
Foto Mats Gustafsson

Syftet med delprojektet är att uppskatta den totala mängden mikroplast från däckslitage i Sverige. För slitageberäkningarna kommer VTI, i samarbete med KTH och med stöd av däckbranschen, att inhämta information från däckåtervinning och däckverkstäder. Insamlade mätdata kommer att kombineras med fordons- och trafikstatistik för att beräkna däckrelaterade mikroplastutsläpp.

Kontakt: Mats Gustafsson

Provtagning av mikroplast på och kring motorväg och stadsgator

VTI:s wet dust sampler.
Foto: Mats Gustafsson.

Syftet med delprojektet är att identifiera, karaktärisera och kvantifiera mikroplast från väg- och däckslitage. Det är också viktigt att ta prover nära de potentiella utsläppskällorna av mikroplast i vägmiljön för att kunna identifiera och följa spridningen av mikroplast från vägtrafiken till rinnande vattendrag, sjöar och hav. I detta delprojekt ingår också att kartlägga säsongsvariationer och eventuella skillnader i mikroplastemissioner mellan tätort och landsväg.

Provtagningen av väg- och däckslitage ska även bidra till utveckling av provberednings- och analysmetoder.

Provtagning av vägdamm i gatumiljö med VTI:s Wet dust sampler.
Foto: Göran Blomqvist. Provtagning av vägdamm med VTI:s Wet dust sampler.

Identifiering, bedömning och utveckling av möjliga analysmetoder

Sopsand från väg med bland annat däck- och vägslitage (osiktad).
Foto: Ida Järlskog. Sopsand från väg med bland annat däck- och vägslitage (osiktad).

Syftet med delprojektet är att identifiera möjliga analysmetoder för slitagepartiklar från däck med avseende på antal, massa, storleksfördelning, form och kemisk sammansättning. Rena slitagepartiklar från däck kommer att tas fram som referensmaterial till analyser som fokuserar på den kemiska sammansättningen.

För att kunna analysera fältprover behöver en metod utvecklas som kan separera däckpartiklar från andra komponenter i vägdamm och organiskt material. En sådan provberedningsmetod tas fram i samverkan mellan Chalmers tekniska högskola och VTI. Delprojektet delfinansieras av Formas för doktorand Ida Järlskog.

Mätningar av däckslitage i laboratoriemiljö

Syftet med delprojektet är att karaktärisera den mikroplast som genereras vid däckslitage och att göra jämförelser mellan olika däcktyper.

VTI:s provvägsmaskin kommer att användas för att studera däckslitage. De slitagepartiklar som bildas samlas upp och analyseras för att sedan användas som referensmaterial till insamlade fältprover. Däckslitaget jämförs också mellan ett urval av vanligt förekommande sommardäck, odubbade vinterdäck och dubbdäck.

Kontakt: Mats Gustafsson

Däckpartiklar.
Foto: Karl-Johan Loorents
VTI:s provvägsmaskin.
Foto: VTI. VTI:s provvägsmaskin.

Laktester och toxicitetsstudier med olika typer av vägmarkeringar

Alger i e-kolv.
Foto: Delilah Lithner. Alger i e-kolv.

Syftet med delprojektet är att undersöka eventuell giftighet hos olika typer av vägmarkeringar och att undersöka vilka kemiska ämnen som kan läcka ut från olika vägmarkeringar till vattenmiljön. Delprojektet omfattar laboratorieförsök med laktester, toxicitetsstudier och kemiska analyser och genomförs i samarbete med Stockholms universitet.

Vägmarkeringspartiklar lakas i avjoniserat vatten och därefter studeras giftigheten hos lakvattnen med hjälp av alger och bakterier. Lakvattnen analyseras också med avseende på innehåll av organiska ämnen och metaller.

Kontakt: Delilah Lithner

Bil som kör över nötta vägmarkeringar.
Foto: Delilah Lithner

Modeller för spridning av mikroplast

Syftet med delprojektet är att ta fram kunskap om möjligheten att modellera mikroplasters spridning i naturen. Mikroplastpartiklar från däck- och vägslitage sprids från vägen till mark, vatten och luft och transporteras även inom och mellan olika naturmiljöer. Det är därför viktigt att kvantifiera dessa flöden och beskriva hur långt mikroplasterna transporteras och var de slutligen hamnar. Inom projektet beskrivs studier som har gjorts för att modellera spridning av partiklar, inklusive partiklar av mikroplast, och vilka modeller som är möjliga och mest lämpade att använda för detta.

Se länk till rapporten om spridningsmodeller här ovan, under rubriken Resultatsammanställning.

Kontakt: Nina Svensson

Foto: Delilah Lithner. Möjliga spridningsvägar.

Styrmedel och åtgärder för att minska mikroplastemissioner från vägtrafik

Syftet med delprojektet är att identifiera möjliga styrmedel och åtgärder som på ett kostnadseffektivt sätt kan minska utsläpp, spridning och exponering av mikroplaster från vägtrafiken. Delprojektet kommer huvudsakligen att utföras under 2020 och kunskap och erfarenheter från andra delprojekt kommer att användas som underlag. En preliminär sammanställning av styrmedel och åtgärder ingår som ett kapitel i kunskapssammanställningen om mikroplast från däck- och vägslitage.

Kontakt för delprojektet och även huvudprojektledare för regeringsuppdraget är Mikael Johannesson.

Senast uppdaterad: