Utsläpp av mikroplast från vägtrafik

VTI har fått i uppdrag av regeringen att ta fram och sprida kunskap om mikroplastutsläpp från vägtrafiken. I uppdraget ingår också att identifiera och utvärdera potentiellt effektiva styrmedel och åtgärder i syfte att begränsa utsläppen. Uppdraget löper från 1 januari 2018 och ska slutredovisas till regeringen senast den 1 juni 2021.

Mikroplast är numera ett begrepp som har en spridd användning. Men definitionen är inte entydig. I det här uppdraget ingår till exempel gummipartiklar, eftersom däck är gjorda av gummi. Vi begränsar oss inte heller till mikropartiklar utan studerar både mindre och större partiklar. De senare kan genom olika typer av påverkan brytas ner till mikropartiklar.

Mer om uppdraget på regeringens webbplatslänk till annan webbplats

Inslag i media

TV-inslag från SVT Öst 20 februari 2020 länk till annan webbplats

Delprojekt

Inom ramen för uppdraget har flera delprojekt startats efterhand och vissa löper delvis parallellt med varandra. Det delprojekt som blev klart först var vår kunskapssammanställning om mikroplast från däck- och vägslitage. Den finns även på engelska. Se vidare resultatsammanställningen ovan inklusive vår engelska sida.

Följande delprojekt om att sammanställa och ta fram ny kunskap ingår i regeringsuppdraget:

Kunskapssammanställning om mikroplast från däck- och vägslitage

Syftet med kunskapssammanställningen var att öka VTI:s kunskap inom området, ge en bra bild av det samlade kunskapsläget samt identifiera kunskapsluckor för vidare forskning. En rapport har publicerats på svenska och engelska.

Se länk till rapporten om mikroplast från däck- och vägslitage ovan, under rubriken Resultatsammanställning.

Kontakt: Yvonne Andersson Sköld

Beräkning av de nationella utsläppen av mikroplast (gummi) från däck

Däck på rad.
Foto Mats Gustafsson

Syftet med delprojektet är att uppskatta den totala mängden mikroplast från däckslitage i Sverige. För slitageberäkningarna har VTI, i samarbete med studenter på KTH och med stöd av däckbranschen, inhämtat information om däckslitage från däckåtervinning och däckverkstäder. Insamlade mätdata och data från litteraturen kombineras med detaljerad fordons- och trafikstatistik för att beräkna däckrelaterade mikroplastutsläpp.

Se länk ovan till rapporten Mikroplastutsläpp från däckslitage, ett rullande utsläpp.

Kontakt: Mats Gustafsson

Provtagning av mikroplast på och kring motorväg och stadsgator

VTI:s wet dust sampler.
Foto: Mats Gustafsson.

Syftet med delprojektet är att identifiera, karaktärisera och kvantifiera mikroplast från väg- och däckslitage. Det är också viktigt att ta prover nära de potentiella utsläppskällorna av mikroplast i vägmiljön för att kunna identifiera och följa spridningen av mikroplast från vägtrafiken till rinnande vattendrag, sjöar och hav. I detta delprojekt ingår också att kartlägga säsongsvariationer och eventuella skillnader i mikroplastemissioner mellan tätort och landsväg.

Provtagningen av väg- och däckslitage bidrar även till utveckling av provberednings- och analysmetoder se vidare nedan.

Provtagning av vägdamm i gatumiljö med VTI:s Wet dust sampler.
Foto: Göran Blomqvist. Provtagning av vägdamm med VTI:s Wet dust sampler.

Identifiering, bedömning och utveckling av möjliga analysmetoder

Sopsand från väg med bland annat däck- och vägslitage (osiktad).
Foto: Ida Järlskog. Sopsand från väg med bland annat däck- och vägslitage (osiktad).

Syftet med delprojektet är att identifiera möjliga analysmetoder för slitagepartiklar från däck med avseende på antal, massa, storleksfördelning, form och kemisk sammansättning. Rena slitagepartiklar från däck kommer att tas fram som referensmaterial till analyser som fokuserar på den kemiska sammansättningen.

För att kunna analysera fältprover behöver en metod utvecklas som kan separera däckpartiklar från andra komponenter i vägdamm och organiskt material. En sådan provberedningsmetod tas fram i samverkan mellan Göteborgs Universitet, Chalmers tekniska högskola och VTI. Delprojektet delfinansieras av Formas för doktorand Ida Järlskog.

Ett flertal olika analysmetoder har testats och utvärderats i samverkan med Göteborgs Universitet. Dessutom har en analysmetod utvecklats tillsammans med ett schweiziskt företag, Particle Vision.

Mätningar av däckslitage i laboratoriemiljö

Syftet med delprojektet är att karaktärisera den mikroplast som genereras vid däckslitage och att göra jämförelser mellan olika däcktyper.

VTI:s provvägsmaskin kommer att användas för att studera däckslitage. De slitagepartiklar som bildas samlas upp och analyseras för att sedan användas för analysutveckling och som referensmaterial till insamlade fältprover. Däckslitaget jämförs också mellan ett urval av vanligt förekommande sommardäck, odubbade vinterdäck och dubbdäck.

Kontakt: Mats Gustafsson

Däckpartiklar.
Foto: Karl-Johan Loorents
VTI:s provvägsmaskin.
Foto: VTI. VTI:s provvägsmaskin.

Toxicitetstest och kemiska analyser på lakvatten från olika vägmarkeringsprodukter

Alger i e-kolv.
Foto: Delilah Lithner. Alger i e-kolv.

Syftet med delprojektet var att undersöka eventuell giftighet lakvatten från olika typer av vägmarkeringsprodukter och att undersöka vilka kemiska ämnen som kan läcka ut från olika vägmarkeringar till vattenmiljön. Delprojektet omfattar laboratorieförsök med laktester, toxicitetsstudier och kemiska analyser och genomförs i samarbete med Institutionen för miljövetenskap vid Stockholms universitet.

Vägmarkeringspartiklar lakades i avjoniserat vatten och därefter studerades giftigheten hos lakvattnen med hjälp av alger och bakterier. Lakvattnen analyserades också med avseende på innehåll av organiska ämnen och metaller.

Kontakt: Mikael Johannesson

Bil som kör över nötta vägmarkeringar.
Foto: Delilah Lithner

Modeller för spridning av mikroplast

Syftet med delprojektet var att ta fram kunskap om möjligheten att modellera mikroplasters spridning i naturen. Mikroplastpartiklar från däck- och vägslitage sprids från vägen till mark, vatten och luft och transporteras även inom och mellan olika naturmiljöer. Det är därför viktigt att kvantifiera dessa flöden och beskriva hur långt mikroplasterna transporteras och var de slutligen hamnar. Inom projektet beskrivs studier som har gjorts för att modellera spridning av partiklar, inklusive partiklar av mikroplast, och vilka modeller som är möjliga och mest lämpade att använda för detta.

Se länk till rapporten om spridningsmodeller här ovan, under rubriken Resultatsammanställning.

Kontakt: Nina Svensson

Foto: Delilah Lithner. Möjliga spridningsvägar.

Styrmedel och åtgärder för att minska mikroplastemissioner från vägtrafik

Syftet med delprojektet är att identifiera möjliga styrmedel och åtgärder som på ett kostnadseffektivt sätt kan minska utsläpp, spridning och exponering av mikroplaster från vägtrafiken. Delprojektet genomförs huvudsakligen under 2020 och 2021. Kunskap och erfarenheter från andra delprojekt kommer att användas som ett av flera underlag. En preliminär sammanställning av styrmedel och åtgärder ingår som ett kapitel i kunskapssammanställningen om mikroplast från däck- och vägslitage.

Kontakt för delprojektet och även huvudprojektledare för regeringsuppdraget är Mikael Johannesson.

Senast uppdaterad: