VTI:s provvägsmaskin.
Foto: VTI

VTI:s provvägsmaskin

Den världsunika provvägsmaskinen (PVM) på VTI har använts för slitagestudier av vägbeläggningar i decennier och har på senare år även blivit en viktig resurs för forskning kring inandningsbara partiklar i omgivningsluften och mikroplastföroreningar från däckslitage.

Enkelt uttryckt är provvägsmaskinen en karuselliknande maskin, där fyra hjul roterar på en cirkulär bana. Banan och däcken kan väljas efter behov och upp till 14 olika beläggningsmaterial kan provas samtidigt. Såväl temperaturen som luftfuktigheten i hallen som maskinen står i kan styras, vilket är viktigt för att studera slitage vid rätt förhållanden.

Provvägsmaskinen används idag såväl för att studera hur olika beläggningsmaterial motstår dubbslitage som för studier kring hur emissionerna av och egenskaperna hos den inandningsbara delen av slitaget (PM10) påverkas av olika materialval, däck, hastighet eller andra påverkansfaktorer. Slitage av däck är en viktig källa till mikroplaster och PVM används även för att studera egenskaper och emissioner av detta slitage.

I fokus står beläggningskonstruktioner och beläggningsmaterial, liksom hur beläggningar bäst anpassas för minimerat slitage. Likaså studeras slitagepartiklar från däcken, som är ett internationellt miljöproblem. Inom ett EU-projekt har PVM använts för att studera effekten av olika dammbindningsmedel på partikelemissioner.

Exempel på pågående och avslutade projekt:

  • Nordic Road Dust Project II - NorDust II, (NordFoU)
  • Regeringsuppdrag om mikroplast från vägtrafiken - undersökning av slitage av olika däcktyper och partikelinsamling för analys
  • Nordic Road Dust Project - NorDust - inverkan av olika dubbdäck på emissioner av PM10, (NordFoU)
  • Relation mellan slitagemärkning av däck och egentligt slitage och partikelemission (Joint Research Centre)
  • Moderna betongbeläggningar - slitage och partikelemisison från nyutvecklade betongbeläggningar (BVFF) Återvinning av högkvalitativa slitlagerbeläggningar

Senast uppdaterad: