Energieffektiva transporter

Energieffektivare transporter är en viktig komponent för att uppnå ett fossilfritt transportsystem. Ny och omfattande kunskap krävs för att samhället ska kunna välja de styrmedel och åtgärder som är mest effektiva för att nå klimatmålen. VTI har både lång erfarenhet och tvärvetenskaplig kompetens inom forskningsområden som är centrala för att vi ska få en mer energieffektiv transportsektor. På den här sidan beskrivs några av dem.

Resor och godstransporter

VTI:s forskning ger kunskap om de olika delarna i transportsystemet och hur de kan samspela för att dagens fossilberoende samhälle ska kunna omvandlas till att bli klimatneutralt. Det kan handla om samverkan mellan olika aktörer och sektorer i samhällsplaneringen, hinder för och möjligheter till minskat resande och fossilfria färdmedelsval eller företagens möjligheter att utveckla och implementera system och tjänster för hållbara resor och transporter.

En större andel resor med hållbara färdmedel som kollektivtrafik, cykel och gång är en viktig förutsättning för att kombinera fortsatt tillväxt med minskad resursförbrukning och miljöpåverkan. Med hjälp av kvalificerade trafik- och transportmodeller tillsammans med forskning om människors beteende och färdmedelsval tar vi fram kunskap som ökar möjligheterna att påverka utvecklingen mot ett fossilfritt och hållbart resande. På godsområdet kan våra forskare bland annat genomföra systemstudier av godstransporter på nationell nivå med energianvändningen i fokus och ta fram ny kunskap om godsleveranser i urbana miljöer, så kallad citylogistik.

VTI har sedan länge en omfattande kunskap om de effekter och kostnader som uppstår när transportsystemet används och den kunskapen utgör en god grund för trafikslagsövergripande analyser. Det kan handla om att ta fram underlag för styrmedelsbeslut eller att utreda vilka faktorer som medför önskade effekter på makronivå – till exempel vid överflyttning av transporter från ett trafikslag till ett annat.

Fordon och drivmedel

Det finns många svenska och europeiska forskningsprogram inom fordon och energieffektivisering och av dem är många fordonstekniskt och bränsletekniskt inriktade. Frågeställningarna kan dock belysas ur flera andra perspektiv, som naturvetenskapliga, samhällsekonomiska och beteendevetenskapliga.

VTI:s forskning inom energieffektivisering av transportsektorn fokuserar ofta på hur individen samverkar med fordonet, omgivningen och samhället. Forskningen rör både förarens beteende, som har stor inverkan på fordonets bränsleeffektivitet, och hur människor påverkas av politiska beslut och styrmedel när de väljer sätt att resa och transportera gods.

Våra forskare kan bidra med svar på hur vi kan få förare att köra mer bränslesnålt, hur kostnadseffektiva styrmedel kan utformas, vilka uppföljningssystem för klimatåtgärder som fungerar bäst och hur olika styrmedel kan påverka och bidra till den teknisk utveckling.

Senast uppdaterad: