Ljud, buller och vibrationer

VTI forskar om orsaker till och effekter av ljud, buller och vibrationer inuti och utanför fordon av olika slag.

Buller är ett växande samhällsproblem som orsakar ohälsa och obehag för ett stort antal drabbade och den främsta källan till samhällsbuller är bildäck som rullar på asfalt. VTI utför forskning för att kartlägga de mekanismer som är inblandade i genereringen och utstrålningen av däck-vägbuller. I VTI:s laboratorium tillverkas nya typer av vägbeläggning för att undersöka sammansättningens potential till att minska bullernivåerna. Även hur bullergenereringen beror av vägytans struktur undersöks. Samarbete med däckindustrin möjliggör provning av olika material och mönster i däcken. För att kunna uppnå pålitliga resultat krävs noggranna mätmetoder. VTI har varit drivande i utvecklingen av de mätmetoder för buller och vägytetextur som idag utgör ISO-standard, och en del av forskningen utgörs fortsatt av utveckling och förfinande av mätmetoder.

Tåg också källa till buller

Tågtrafik utgör också en stor bullerkälla. Boende i närheten av järnvägen drabbas speciellt av att den bullriga godstrafiken till stor del förläggs till nattetid då den inte konkurrerar om utrymmet med persontrafiken. VTI deltar i flera forskningsprojekt kring buller från spårburen trafik, dels kring nya tågtyper och deras bulleremissioner men också kring den samhällsekonomiska effekten av tågbuller.

Buller påverkar oss på många sätt och ett sätt att arbeta med bullerfrågan är att omvandla bullerexponering till ekonomiska termer. VTI arbetar med den ekonomiska värderingen av buller i flera projekt. Bland annat har VTI studerat hur försäljningspriset för hus i bullriga områden påverkas samt hur mycket försämrad hälsa till följd av buller kostar samhället. Dessutom har VTI forskat kring hur mycket man borde ta betalt av väg- och järnvägsanvändare för att kompensera för dessa effekter.

Oönskat ljud

Definitionen av buller är oönskat ljud. Det krävs alltså någon form av utvärdering av ljudet för att det skall klassas som buller. Ur definitionen kan man därför dra slutsatsen att allt buller innebär att någon upplever obehag. Den term man använder inom bullerforskningen för att beskriva alla former av generellt obehag från buller är bullerstörning. Hur störningen upplevs beror på en lång rad faktorer som interagerar och många av dem är helt orelaterade till egenskaper hos det buller

som individen utsätts för, så som samtidiga intryck via syn och känsel, socioekonomisk status, psykosocial status med mera. VTI bedriver forskning som syftar till att kartlägga åtgärder som kan minska bullerstörning utöver sådana som innebär att minska de faktiska bullernivåerna eftersom det i många fall kan vara både mycket komplicerat och väldigt kostsamt.

Allt ljud är inte buller, och det som för vissa är buller kan för andra innebära viktigt information. Det kan handla om ifall vissa fordon behöver ha varningsignaler för att varna omgivande oskyddade trafikanter, eller om nya förarstödsystem behöver ljud för att informera föraren. En del av forskningen på VTI inriktar sig på att undersöka behovet av sådant önskvärt ljud och hur det vid behov skall utformas. Ett viktigt verktyg i den forskningen är det ljudsystem som nyligen utvecklats för VTI:s avancerade körsimulatorer.

Senast uppdaterad: