Kunskapscentrum om buller

Buller från trafik är ett miljöproblem som drabbar allt fler individer, dels på grund av att fler bosätter sig i områden där det förekommer trafikbuller, dels därför att antalet bullerkällor ökar och dels därför att de bullerkällor som förekommer i viss mån har blivit starkare.

Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö innebär bland annat att människor inte ska utsättas för skadliga luftföroreningar, kemiska ämnen, ljudnivåer och radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker. VTI bedriver forskning som bidrar till att miljökvalitetsmålet uppfylls genom att utveckla metoder för mätning och beräkning av samt åtgärder mot buller från transporter. Från och med 2017 driver VTI dessutom ett kunskapscentrum för buller.

Boverket, Naturvårdsverket, Trafikverket och Transportstyrelsen har gett VTI i uppdrag att driva ett kunskapscentrum om buller. Uppdraget består i att utveckla mät- och beräkningsmetoder för buller utomhus och stödja myndigheterna när det gäller bullermätning.

Kunskapscentrum om buller är ett uppdrag som drivs som ett projekt av VTI till minst år 2020. Ambitionen är att det därefter ska drivas vidare, men då med en mindre del utvecklingsarbete.

Uppdraget

Uppdraget inom Kunskapscentrum om buller består i att:

  • utveckla och vägleda om mät- och beräkningsmetoder för buller utomhus
  • stödja myndigheterna vad gäller metoder för mätning och beräkning av buller vid tillämpning av plan- och bygglagen, miljöbalken och andra regelverk
  • utveckla den internationella bullermätningsmetoden Cnossos-EU för svenska förhållanden, kopplat till bullerkartläggningen*) i enlighet med det europeiska bullerdirektivet
  • bistå användare av Cnossos-EU-modellen med information och vägledning
  • stödja myndigheterna när de ska ta fram och kvalitetssäkra källdata från mätningar av bullerkällor, exempelvis vägar, spår och industrier
  • bistå med anvisningar när myndigheterna ska ta fram källdata kring mindre vanliga bullerkällor, som exempelvis motorsport, skjutbanor och vindkraft
  • utföra jämförande beräkningar med nuvarande beräkningsmetoder och mätningar.

Det ingår även i uppdraget att vara internationellt expertstöd för berörda myndigheter vid samverkan om mät- eller beräkningsmetoder för buller.

Ett nordiskt samarbete där gemensamma nordiska intressen och förutsättningar har diskuterat med flera parter och målet är att undersöka möjligheterna för gemensam anpassning av Cnossos-EU till nordiska förhållanden.

Till år 2020 ska förutsättningarna finnas för att i huvudsak använda Cnossos-EU för vägar, spår och industrier vilka har högst prioritet. Motorbanor, skjutbanor och vindkraft har lägre prioritet och förutsättningar för att använda Cnossos-EU för dem ska ha analyserats och utvärderats före utgången av 2020.

Verksamheten inom Kunskapscentrum för buller vid VTI bedrivs av forskare inom VTI så väl som personer utanför VTI och i nära samarbete med uppdragsgivarorganisationerna.

*) Buller ska kartläggas i alla större kommuner (> 100 000 invånare) och vid större vägar, järnvägar och flygplatser enligt förordningen om omgivningsbuller och EU:s bullerdirektiv.

Senast uppdaterad: