Projekt: Kostnadseffektiva klimatpolitiska åtgärder

Riksdagen har beslutat om målet att minska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter (exklusive flyg) med 70 procent till 2030 jämfört med 2010, och att transportsektorn ska vara fossilfri 2045. Med beslutad politik kommer målen inte att nås.

Syftet med detta forskningsprojekt är att utveckla metoder för att utvärdera vilken kombination av styrmedel och åtgärder som kan leda till att målen nås till lägsta samhällskostnad. Arbetet tar sin utgångspunkt i den kunskap som utvecklats för samhällsekonomisk kostnadsnyttoanalys och konsekvensbedömning men kommer även integrera hållbarhetsdimensioner. Projektet kommer att vidareutveckla ett systematiskt ramverk som Naturvårdsverket och andra myndigheter kan använda för att ge regeringen underlag att effektivt styra mot klimatmålen samtidigt som andra politiska mål beaktas. Ramverket kommer att grundas i väletablerad mikroekonomisk teori, effektsamband och parametrar.

Projektet kommer att analysera instrument i en first-best värld, men också i second-best situationer, där vi tar hänsyn till olika restriktioner som till exempel lagstiftning och EU-förordningar. Fördelningseffekter och frågor om rättvisa kommer att analyseras. Dessutom kommer känslighetsanalyser med avseende på ingångsparametrar att göras.

Projektet syftar också till att försöka operationalisera begreppen social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet så att de kan användas i analysen av ekonomiska instrument, samt identifiera synergi mellan olika styrmedel samt målkonflikter.

Korta fakta om projektet

Titel: Kostnadseffektiva klimatpolitiska åtgärder inom transportsektorn
Projektledare på VTI: Maria Bratt Börjesson
Projekttid: 2021 – 2023
Finansiär: Naturvårdsverket
Budget: 2 531 000

  • Maria Bratt Börjesson, Professor i transportekonomi vid VTI och adjungerad professor vid Linköpings Universitet
  • Jonas Eliasson, gästprofessor i transportsystem vid Linköpings Universitet

  • Johanna Farelius, enhetschef samhällsekonomi, Naturvårdsverket
  • Eric Sjöberg, ekonom, Naturvårdsverket
  • Karl-Anders Stigzelius, ekonom, Naturvårdsverket
  • Sara Forsstedt, ekonom, Trafikverket
  • Gunnar Isacsson, ekonom, Trafikverket
  • Svante Mandell, forskningschef miljöekonomi, Konjunkturinstitutet
  • Pia Sundbergh, kvalificerad utredare, Trafikanalys

Professor Stef Proost, KU Leuven, konsulteras regelbundet under projektet

Senast uppdaterad: