Ekonomiska styrmedel

Såväl den svenska som den europeiska transportpolitiken bygger på gemensamma principer för prissättning. Transporter ska prissättas på ett sätt som speglar de kortsiktiga samhällsekonomiska kostnaderna för marginella variationer i trafikflödet. Detta för att bidra till största möjliga samhällsekonomiska effektivitet.

Principerna innebär att såväl de direkta kostnaderna för att tillhandahålla tjänster och infrastruktur som trafikens bieffekter ska prissättas. En viktig del av den forskning som VTI bedriver inom området är att kontinuerligt följa upp i vilken grad trafiken faktiskt bär sina kortsiktiga marginalkostnader.

VTI har sedan många år studerat de marginalkostnader som trafiken ger upphov till i form av exempelvis slitage på infrastruktur. Därutöver har vi också bidragit med beräkningar av trafikens marginella effekter på olyckor, hälsa och andra olägenheter, till exempel buller. VTI bedriver även forskning om värderingen av dessa effekter.

Mer om värderingar och betalningsvilja

Ökad trafik och trängsel

Två konsekvenser av ökande trafik är trängsel på vägar och knapphet på spårutrymme. Dessa utgör ett växande problem som successivt kommer att kräva en allt bättre prissättning för att hanteras effektivt. VTI har beträffande prissättning av knapphet på spårutrymme gjort tidiga studier men också bidragit till forskning om kilometer- och trängselskatter för vägar.

Senast uppdaterad: