Ekonomiska styrmedel

Såväl den svenska som den europeiska transportpolitiken bygger på gemensamma principer för prissättning. Transporter ska prissättas på ett sätt som speglar de kortsiktiga samhällsekonomiska kostnaderna för marginella variationer i trafikflödet. Detta för att bidra till största möjliga samhällsekonomiska effektivitet.

Principerna innebär att såväl de direkta kostnaderna för att tillhandahålla tjänster och infrastruktur som trafikens bieffekter ska prissättas. En del av VTIs transportekonomiska forskning innebär att beräkna marginalkostnader och hur prissättning av dessa kan öka trafikens samhällsekonomiska effektivitet.

VTI har tidigare studerat de marginalkostnader som trafiken ger upphov till i form av exempelvis slitage på infrastruktur, olyckor, effekter på hälsa och andra olägenheter, till exempel buller.

Mer om värderingar och betalningsvilja

Ökad trafik och trängsel

 Två konsekvenser av ökande trafik är trängsel på vägar och knapphet på spårutrymme. Dessa utgör ett växande problem som successivt kommer att kräva en allt bättre prissättning för att hanteras effektivt. För närvarande bedriver VTI forskning om sambanden mellan kapacitetsutnyttjande på järnväg och förseningar, men också hur prissättning av vägträngsel i städer kan minskas med olika ekonomiska styrmedel exempelvis trängselskatter och parkeringsavgifter. VTI har beträffande prissättning av knapphet på spårutrymme gjort tidiga studier men också bidragit till forskning om kilometer- och trängselskatter för vägar.

Senast uppdaterad: