Spårtrafik - miljö och hälsa 

Inom forskningsområdet Miljö och hälsa hanteras spårtrafikens påverkan på sin omgivning i samma breda bemärkelse som beskrivs i de miljökvalitetsmål som beslutats av Sveriges riksdag.

Järnvägstrafiken är ansvarig för mindre än 1 % av Sveriges transportsektors samlade koldioxidutsläpp (utan hänsyn tagen till utsläpp orsakade under byggnationen av anläggningen). Istället är påverkan från spårtrafiken begränsad till infrastrukturens närmiljö och består främst av luftburen slitagepartikel- och bullerutsläpp. För att nå Sveriges miljömål och samtidigt hantera det ökande prognostiserade transportbehovet från en växande befolkning gör samhället insatser för att främja överflyttning av transporter från väg till järnväg.

VTI:s forskning inom området Miljö och hälsa bidrar till ökad acceptans hos medborgarna gentemot denna utveckling. Buller från spårburen trafik orsakar störning med effekter på vila och avkoppling. Bullerexponering kan ge upphov till stressliknande symptom med påverkan på det allmänna välbefinnandet med förhöjd risk för hjärt- och kärlsjukdom. Slitaget i hjul–rälkontakter, bromsar och kontaktledningsanläggningen orsakar utsläpp av luftburna partiklar som i överdäckade stationer och tunnelstationer kan uppnå hälsofarliga koncentrationer.

På VTI kombineras experimentella, mättekniska och numeriska metoder för att kvantifiera dessa utsläpps storlek, egenskaper och grundorsaker för att utifrån detta underlag kunna föreslå och följa upp lämpliga åtgärder. Arbetet görs ofta i samarbete med kollegor inom forskningsområdet Trafikanalys, transportekonomi och transportsystem.

I nationalekonomiska analyser kan spårtrafikens hälsopåverkan uttrycks i monetära termer vilket möjliggör en utvärdering av dess effekter på samhällsekonomin. För att bedöma transportsystemets klimatpåverkan måste hänsyn tas till hela dess livscykel inklusive byggprocess, drift och underhåll samt avveckling.

VTI:s personal har stor erfarenhet av att utföra denna typ av livscykelanalyser. Inom det aktuella forskningsområdet undersöks även hur den spårburna infrastrukturen kan anpassas för att kunna hantera framtida effekter i form av exempelvis extremväder orsakat av klimatförändringen.

Forskningsområden

Våra forskningsområden inom miljö och hälsa:

  • Livscykelanalys
  • Klimatanpassning
  • Bullerutsläpp
  • Luftkvalitet och utsläpp av luftburna partiklar

Nyckeltermer: Skrikljud, rullbuller, partikelutsläpp, luftkvalitet, emissioner, klimatanpassning, livscykelanalys.

Senast uppdaterad: