Spårtrafikens fordon och infrastruktur 

Inom forskningsområdet Fordon och infrastruktur används matematisk modellering likväl som experimentella metoder och fältmätningar för att undersöka hur utvalda egenskaper hos tågspårsystemet inverkar på det spårburna transportsystemets funktion och prestanda.

Forskningsarbetet tar hänsyn till infrastrukturen samtliga delsystem inklusive ban-, kontakt- och signalsäkerhetsanläggningen. Fordonens och infrastrukturens mekaniska egenskaper påverkar utfallet hos det kopplade systemet fordon–bana. För utvärderingen av utfallet i form av exempelvis mekanisk nedbrytning, passagerarkomfort eller bullerutsläpp från endera måste båda inkluderas i analysen. Men fordonets rörelser påverkas också av hur lokföraren agerar baserat på dennes intryck och erfarenhet av banans utformning och de besked som ges från signalsäkerhetssystemet och tågledningscentralen. Det resulterande förarbeteendet påverkar i sin tur slitaget på både rullande materiel och infrastrukturen.

Inom forskningsområdet Fordon och infrastruktur utvecklas simuleringsverktyg med förmågan att modellera denna komplicerade dynamiska samverkan mellan fordon och bana med samtidig hänsyn till samspelet mellan lokföraren och trafikcentralen. Ett effektivt underhållsarbete kräver hjälpmedel för att uppskatta infrastrukturens eller fordonens framtida underhållsbehov såväl som metoder för att övervaka dess tillstånd. Att stödja denna utveckling bland annat genom att dra nytta av digitaliseringens möjligheter i form av exempelvis maskininlärning är en viktig uppgift för VTI:s verksamhet inom forskningsområdet. Vidare är arbetet nära förknippat till frågeställningar rörande hur bananläggningen ska utformas och underhållas med avseende på samhällsekonomisk effektivitet och livscykelkostnader.

Forskningsområden

Våra forskningsområden inom fordon och infrastruktur:

  • Banöverbyggnadens fysiska utformning, egenskaper och förmåga att motstå nedbrytning
  • Tillståndsövervakning och underhållsplanering
  • Dynamisk tåg–spårsamverkan
  • Utveckling av lokförarsimulatorer

Senast uppdaterad: